Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO – GEODETA POWIATOWY

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

  • Dojazd do Punktu Szczepień Populacyjnych

 

  • Wydział Komunikacji i Transportu będzie nieczynny 16 czerwca

 

Przypominamy, że 4 czerwca Starostwo Powiatowe we Wrześni będzie nieczynne

ZARZĄDZENIE NR 13/2021
STAROSTY WRZESINSKIEGO
z dnia 31 marca 2021 r.


w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym we Wrześni w 2021 r.


Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§1. Ustanawia się dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 01 maja 2021 r. (sobota).


§2. Ustanawia się dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 r. (sobota).


§3. Treść niniejszego zarządzenia zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.wrzesnia.powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.


§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


   

Newsletter