Zarząd z absolutorium

Uchwałę podjęto na posiedzeniu Rady Powiatu Wrzesińskiego, które odbyło się 25 czerwca.

Tym razem radni zebrali się na sesję w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, jednak ze względów bezpieczeństwa liczba obecnych osób, które nie wchodzą w skład rady, została ograniczona do minimum. Po przedstawieniu tradycyjnych sprawozdań przewodniczących rady i zarządu, a także Raportu o stanie powiatu wrzesińskiego za 2020 rok, Zarząd Powiatu Wrzesińskiego otrzymał wotum zaufania za 2020 rok, co nastąpiło przy pięciu głosach sprzeciwu.

Składając sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2020 rok starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz podkreślił, że był to czas dalszej realizacji dużych zadań inwestycyjnych, związanych zwłaszcza z oświatą, ale też chociażby infrastrukturą drogową i pomocą społeczną, na które wydatkowano ponad 17 mln zł. W ubiegłym roku znaczącym punktem w realizacji projektu rozwoju szkolnictwa zawodowego było oddanie do użytku zaplecza dydaktyczno-sportowego przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej. Obiekt ten służy przede wszystkim uczniom Zespołu Szkół Politechnicznych, którzy przez pandemię nie mogli się nim w pełni nacieszyć. W samym PCEZ w zeszłym roku rozpoczęto prace modernizacyjne, które aktualnie finiszują. Zupełnie zakończono natomiast proces wyposażania Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Na co dzień podczas roku szkolnego uczy się tam przede wszystkim młodzież z ZSP oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, a także uczniowie klas zawodowych Zespołu Szkół Specjalnych. Jak wspomniał starosta wrzesiński, da się jednak zauważyć zainteresowanie działaniami komercyjnymi, co na razie jest ograniczone w związku z warunkami wsparcia unijnego. Innym istotnym zadaniem realizowanym z udziałem środków z Unii Europejskiej jest projekt „Nauka – to lubię!”, który obejmuje modernizacje pracowni do praktycznej nauki zawodu, zakup sprzętu dla szkół, a także podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Wśród zeszłorocznych inwestycji oświatowych niezwykle ważny był kompleksowy remont hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

W 2020 roku po raz kolejny realizowane były projekty w ramach budżetu obywatelskiego – mieszkańcy naszego powiatu w głosowaniu decydowali o tym, co ma zostać zrobione w ich gminie. W większości wybór padł na obiekty rekreacyjne, sportowe i rozrywkowe, ale również – jak w przypadku Targowej Górki – wsparcie infrastruktury drogowej (wykonanie chodnika). Same inwestycje drogowe były znaczącą pozycją w wydatkach majątkowych zeszłorocznego budżetu, stanowiąc blisko 28% z nich. Wykonano kolejny etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej między Gutowem Małym a Grzybowem, zmodernizowano drogę Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo (przy wsparciu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg) oraz odcinki w Zapowiedni, między Sokolnikami i Szamarzewem, a także za Nowym Folwarkiem w kierunku Czerniejewa. Mniejsze prace inwestycyjne na drogach powiatowych dotyczyły m.in. Pałczyna czy Stępocina.

Ważnym procesem w 2020 roku była cyfryzacja powiatowej geodezji, która w dużej mierze jest przeprowadzana przy wsparciu środków zewnętrznych. Oznacza to budowanie i aktualizowanie bazy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i związane z tym prace terenowe. Dzięki temu coraz więcej map i danych dostępnych jest w wersji cyfrowej, co znacznie ułatwia urzędnicze procedury. Przypomnijmy, że rewolucja w geodezji nie została jeszcze zakończona, a przy jej realizacji konsekwentnie wnioskujemy o wsparcie podmiotów zewnętrznych.

Oprócz tego, że powiat sięga po środki zewnętrzne, sam udziela również dotacji. Co roku działa na rzecz modernizacji zabytków – w 2020 wsparł restaurację witraży w kościele św. Andrzeja Apostoła w Nekli i św. Michała Archanioła w Targowej Górce oraz prace renowacyjne we wrzesińskiej farze, a także w kościele św. Mikołaja w Zielińcu. Ponadto udziela też wsparcia na zadania publiczne w ramach otwartego konkursu ofert. Ich zeszłoroczna realizacja spotkała się jednak z wymuszonymi przez pandemię komplikacjami – niektórzy oferenci ze względu na bezpieczeństwo sanitarne i obowiązujące obostrzenia musieli zrezygnować z zaplanowanych działań, inni zaś – zmienić ich formułę.

Koronawirus nie pozostał również bez wpływu na działalność Starostwa Powiatowego i innych jednostek. – Przez cały czas trwania pandemii powiat wrzesiński w żadnym zakresie nie zaprzestał spełniania roli usługowej wobec mieszkańców – zaznaczył starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewcz. Podkreślił przy tym jednak, że była to kwestia przygotowania się powiatowych jednostek do tego, by zadania były terminowo realizowane i z troską o bezpieczeństwo zarówno interesantów, jak i pracowników.

Jedną z inwestycji związanych z ogólnym bezpieczeństwem, bardzo ważną dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego, była kontynuacja budowy nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białężycach (zakończona w tym roku). Fundusze na to zadanie pochodziły od administracji rządowej, jednak były przekazywane strażakom za pośrednictwem budżetu powiatu. Jednym z ważniejszych zakupów związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym mieszkańców było z kolei nabycie nowego ambulansu dla Szpitala Powiatowego we Wrześni. Nowa karetka została solidarnie sfinansowana przez powiat oraz wszystkie gminy leżące na jego terenie. Niezwykle istotne w pandemicznym roku 2020 było również wspieranie obszaru pomocy społecznej realizowane głównie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Przy okazji starosta przypomniał, że funkcjonujący we Wrześni Dom Pomocy Społecznej najgorszy koronawirusowy czas (kiedy to zewsząd pojawiały się doniesienia o dramatycznej sytuacji w DPS-ach) przeszedł praktycznie „suchą stopą”.

Warunki realizacji zeszłorocznego budżetu przez wzgląd na COVID-19 były specyficzne. Oprócz wykonywania bieżących zadań samorząd powiatowy musiał zmierzyć się z likwidowaniem skutków pandemii oraz zapewnieniem bezpieczeństwa interesantów i mieszkańców. Zamykając budżet 2020 roku, wypracowana została nadwyżka operacyjna w wysokości 5 mln 992 tys. zł. – Zobowiązania zaciągane przez powiat mają charakter wyłącznie inwestycyjny. Nie przejadamy pieniędzy z kredytów, gdyż one służą nam realizowaniu ciekawych projektów, na które pozyskujemy środki – powiedział starosta. – Jakakolwiek próba podważenia cyfr mija się z celem – dorzucił i dodał: - Wyprawa na K2 – kontynuacja.

Po wystąpieniu starosty wrzesińskiego głos zabrała skarbnik Beata Matuszewska, która przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2020 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego powiatu na ostatni dzień zeszłego roku. Mówiąc o sprawozdaniu finansowym skarbnik wykazała zgodność poszczególnych pozycji w budżecie i podkreśliła, że wszystkie zadania mają odzwierciedlenie w ewidencji finansowej powiatu. Zaznaczyła też, że w przeciwnym razie zeszłoroczny budżet zostałby zakwestionowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Ta na temat wykonania budżetu za 2020 rok wyraziła opinię pozytywną, co przedstawił wiceprzewodniczący rady Janusz Balcerzak. Wykonanie budżetu przeanalizowała także Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Wrzesińskiego, która stwierdziła, że zeszłoroczne finanse wydatkowane były zgodnie z prawem, w sposób celowy, rzetelny i gospodarny i sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi.

Głosując nad zatwierdzeniem sprawozdań finansowego oraz z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za rok 2020 pięcioro radnych wstrzymało się od głosu. Podobny wynik miał miejsce w przypadku decyzji o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego, z tym że jeden z radnych się wstrzymał, a inny musiał opuścić obrady.

Po uchwaleniu absolutorium podjęte zostały decyzje związane z członkostwem powiatu w Stowarzyszeniu „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, uznaniem za niezasadną skargi na działalność starosty wrzesińskiego, udzieleniem pomocy finansowej gminie Miłosław, a także województwu wielkopolskiemu. W przypadku Miłosławia sprawa związana jest z przekazanym gminie w użytkowanie basenem w Orzechowie. Wsparcie z powiatu zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia ratowników dbających o bezpieczeństwo pływaków. Pomoc finansowa dla województwa wielkopolskiego zaś ma związek z kolejnym etapem budowy obwodnicy Wrześni. Zarówno powiat wrzesiński, jak i gmina Września zdecydowały o przekazaniu po 100 tys. zł samorządowi województwa po to, by nadać bieg procedurze gromadzenia dokumentacji technicznej, której całkowity koszt to ok. 700 tys. zł. Odcinek, którego dotyczy sprawa to trasa między rondem za Obłaczkowem w kierunku ulicy Sikorskiego we Wrześni.

Na koniec procedowania radni zdecydowali o zmianach w tegorocznej uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021-2029, które zostały podjęte przy pięciu głosach wstrzymujących się.

Klara Skrzypczyk

 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna

 

Doceniona przez Fundację

Kapituła Fundacji Dzieci Wrzesińskich uhonorowała Teresę Piskorż tytułem Człowieka Roku 2020.

Wręczenie wyróżnienia odbyło się 28 czerwca w bursie przy ul. Słowackiego we Wrześni. Podstawą do przyznania Teresie Piskorż tego prestiżowego wrzesińskiego tytułu była rekomendacja, której treść publikujemy poniżej. W uzasadnieniu można przeczytać między innymi, jak wiele dla innych osób zrobiła laureatka oraz jak bardzo stara się aktywizować seniorów w powiecie wrzesińskim.

Gratulacje wyróżnionej złożyli starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, zastępca burmistrza Wrześni Artur Mokracki, a także przedstawiciele Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego.

Mateusz Maserak

 

Rekomendacja

Pani Teresa Piskorz pełniąca obecnie funkcję Przewodniczącej Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego od 30 lat pracuje na rzecz ludzi starszych i osób niepełnosprawnych. Jest Przewodniczącą Koła Emerytów i Rencistów „Solidarność” we Wrześni, a także przewodniczącą tejże organizacji Regionu Wielkopolskiego. Jako przewodnicząca Forum Organizacji Pozarządowych organizuje corocznie przynajmniej dwa razy w roku wyjazdy wypoczynkowo-rehabilitacyjne dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, współdziałając w tym względzie z PCPR i Starostwem Powiatowym we Wrześni. Organizuje wyjazdy do Nekli na wykłady „Akademii Zdrowia” dla wszystkich członków zrzeszonych w Forum. Bierze udział w organizowaniu spotkań „Trzech pokoleń” w Grzybowie. Współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich w Bierzglinie. Będąc Radną Miasta i Gminy Września, zawsze działała na rzecz dobra ludzi starszych i chorych. Jest opiekunem prawnym osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, traktując ją jako członka rodziny, troszcząc się o jej los i godne życie. Jest współorganizatorką pikników i spotkań towarzyskich członków organizacji pozarządowych zrzeszonych w Forum. Dzięki tej działalności wiele osób ma możliwość spotkania się w gronie członków danego stowarzyszenia i zawarcia więzi międzyludzkich. Pomaga w załatwianiu spraw prawnych, a także w sprawie opieki zdrowotnej nad osobami chorymi. Odznaczona medalem za zasługi w Działalności Organizacji Pozarządowych Województwa Wielkopolskiego wręczonym przez Marszałka Województwa pana Marka Woźniaka, oraz honorową odznaką „Semper Fidelis” przez Krajowy Sekretariat Organizacji Emerytów i Rencistów „Solidarność”. Jednak szczególnie należy podkreślić działalność pani Teresy Piskorz jako przewodniczącej Forum na polu organizacji, rehabilitacji i wypoczynku członków organizacji.

 

 • Wręczenie "Człowieka Roku"
 • Wręczenie "Człowieka Roku"
 • Wręczenie "Człowieka Roku"
 • Wręczenie "Człowieka Roku"
 • Wręczenie "Człowieka Roku"

 

Co słychać na drogach?

Praca pod chmurką w trzydziestostopniowym upale nie należy do najprostszych. Słońce i suche powietrze to jednak doskonałe czynniki do prowadzenia robót drogowych.

Wydział Dróg Powiatowych doskonale zdaje sobie z tego sprawę, wykorzystuje więc sprzyjającą aurę. Na ostatniej sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego zadecydowano o zabezpieczeniu 665 tys. zł na zadania drogowe (głównie były to środki pierwotnie przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg). Za te pieniądze zaplanowano m.in. przeprowadzenie remontu mostu na Prośnie w Lisewie. W czerwcu pracownicy firmy zewnętrznej wysprzątali i wykosili okoliczny teren oraz wyczyścili przerwy dylatacyjne (celowo skonstruowane szczeliny, które umożliwiają rozładowanie naprężeń pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi).

Poważniejsze prace remontowe, które zostaną wkrótce rozpoczęte, będą obejmować m.in. zabezpieczenia antykorozyjne elementów odwodnienia, a także łożysk, pomostu czy dźwigarów. Sezonowe porządki polegające na ścinaniu trawy oraz czyszczeniu poszczególnych elementów dotyczyły również mostu w Rudzie Komorskiej. Koszty wszystkich prac przy obu tych konstrukcjach wyniosą ok. 300 tys. zł.

Ostatnio odświeżono również odcinek drogi powiatowej między Podstolicami a Kokoszkami w Gąsiorowie. Na 1 400 metrach bieżących przeprowadzono tam prace związane z powierzchniowym utrwaleniem jezdni, do którego wykorzystano emulsję asfaltową i grysy. Remont wykonał Zakład Robót Drogowych Ryszard Sobczak z Wrześni.

Czerwcowe dni oznaczały dla Wydziału Dróg Powiatowych również naprawę przepustu między Kołaczkowem a Wszemborzem. Głównymi przyczynami usterki było uszkodzenie rury przepustowej oraz niedrożność rowu melioracyjnego, co spowodowało podmywanie konstrukcji. W ciągu dwóch dni przeprowadzono główne prace naprawcze, w tym wymianę rury. Drogowcom do wykonania została w tym miejscu nawierzchnia. Koszt naprawy przepustu wyniósł ok. 22 tys. zł.          

Klara Skrzypczyk


 

Zabierz rozum na wakacje

Każdego roku, tuż przed okresem wakacyjnym,  wszyscy wokół jak mantrę powtarzają, że bezpieczeństwo oraz przestrzeganie nakazów i zakazów to podstawa udanego wypoczynku. Czasem możemy poczuć się tym znużeni. Liczba wypadków w górach czy utonięć nad polskimi morzem i jeziorami pokazuje jednak, że nieustanne przypominanie o zachowaniu zdrowego rozsądku i unikaniu ryzykownych zachowań cały czas jest konieczne.

Fala upałów, która ostatnio nawiedziła nasz kraj, sprzyjała wypoczynkowi nad jeziorami i Bałtykiem. Chętnie korzystaliśmy z kąpieli – zarówno tych słonecznych, jak i wodnych. Niestety już podczas pierwszych gorących dni zaczęły docierać do nas przykre informacje dotyczące utonięć. Zapewne niektóre z nich to wynik nieszczęśliwych okoliczności, jednak w wielu przypadkach można mówić o brawurze czy braku rozsądku. Wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu, skakanie na główkę w niedozwolonych miejscach, zbytnia ufność we własne umiejętności pływackie czy niedopilnowanie dzieci to tylko niektóre z przyczyn wielu ludzkich tragedii. A przecież tyle się o tym mówi…

Wakacje dopiero się rozpoczynają, wielu dorosłych z utęsknieniem czeka na zasłużony urlop, a dzieci niecierpliwie odliczają dni do wyjazdów. Aby w pełni korzystać z uroków lata i zachować o nim naprawdę piękne wspomnienia, należy przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo własne i innych. W upalne dni zwróćmy również uwagę na właściwe nawodnienie organizmu oraz ubiór. Nie zapominajmy o nakryciu głowy, kiedy przebywamy na pełnym słońcu. Chrońmy naszą skórę przed poparzeniami słonecznymi, w czym pomoże stosowanie odpowiednich preparatów. Nie spędzajmy zbyt wiele czasu na opalaniu, szukajmy zacienionych miejsc, by uniknąć udaru. Podczas zabawy w wodzie nie spuszczajmy z oczu naszych pociech i sami zachowujmy się z szacunkiem wobec zdrowia i życia własnego oraz innych. Darujmy sobie niebezpieczne popisy i ryzykanctwo. Nie wbiegajmy do chłodnego jeziora lub morza, kiedy jesteśmy rozgrzani, gdyż może się to skończyć wystąpieniem wstrząsu termicznego.

Pamiętajmy o odpowiednim zachowaniu na plaży, która nie należy tylko do nas. Nie zakopujmy śmieci w piasku, nie wyrzucajmy ich do wody, nie pozwólmy, żeby porwał je wiatr – to szkodzi nie tylko środowisku, ale i nam samym. Kto chciałby spędzić wolne chwile na kocu w otoczeniu butelek, plastikowych opakowań czy zużytych pieluch? Palenie papierosów, odpalanie grilla i głośne słuchanie muzyki w otoczeniu innych wypoczywających osób to również niezbyt dobry pomysł. Budowanie ogromnych „fortyfikacji” z parawanów, parasoli, namiotów i wicie własnego gniazda na piasku (najlepiej tuż przy wejściu do wody, tak aby utrudnić innym dostęp do niej) także nie ma nic wspólnego z dobrym wychowaniem. Na plaży nie jesteśmy u siebie, dlatego traktujmy się z należytym szacunkiem, rozumiejąc przy tym, że wszyscy powinniśmy zadbać o to, co wspólne.

Latem często docierają do nas historie o nieodpowiedzialnym zachowaniu w górach. Podróż na wysokie szczyty w klapkach czy szpilkach, niedopasowanie odzieży do warunków atmosferycznych, brak odpowiedniego ekwipunku i zbaczanie z wytyczonych szlaków może zakończyć się tragedią. Ludzie je wyznaczający doskonale wiedzą, jakie niebezpieczeństwa mogą czyhać na turystów w miejscach, w które nie należy się wybierać. Planując urlop w górach, zaufajmy ich doświadczeniu i trzymajmy się wytyczonych ścieżek. Trasa nad Morskie Oko czy droga na Rysy to nie modowy wybieg. Jeśli chcemy zabłysnąć strojem lub butami, nie musimy zdobywać górskich szczytów, wystarczy, że umówimy się ze znajomymi do restauracji lub na imprezę. Wyprawy w góry czy w leśne tereny często łączą się z rozpalaniem ogniska. Należy pamiętać, że można to robić tylko w wyznaczonych miejscach, wyłącznie za zgodą właściciela terenu lub nadleśniczego.

Obojętnie, w jakie miejsca zaprowadzą nas wakacyjne przygody, zawsze zachowujmy się w nich z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i tych panujących w normalnych społecznych relacjach. Szanujmy swoje zdrowie i życie. Cieszmy się słoneczną pogodą i nabierajmy sił na łonie natury, która jest naszym wspólnym dobrem. A to oznacza, że wszyscy musimy o nie dbać. Nie zapominajmy także, że koronawirus nagle nie zniknął, więc nadal powinniśmy przestrzegać zalecanych obostrzeń. Zróbmy wszystko, by niezapomniane chwile na długo pozostały w naszej pamięci, a powracające wspomnienia kojarzyły się wyłącznie pozytywnie.

Monika Tomczak


 

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”, a w nim m.in.: artykuł o bezpiecznych wakacjach, wywiad z Damianem Błaszką, relacja z wydarzenia „Bezpieczne dwa kółka” i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Strona1
 • Strona 2
 • Strona 3
 • Strona 4
 • Strona 5
 • Strona 6
 • Strona 7
 • Strona 8
 • Strona 9
 • Strona 10
 • Strona 11
 • Strona 12
 • Strona 13
 • Strona 14
 • Strona 15
 • Strona 16

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO – GEODETA POWIATOWY

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

GEODETA POWIATOWY


Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300  Września.
Określenie stanowiska:

Geodeta Powiatowy, wymiar czasu pracy – 1 etat

 

 1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
 • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy  Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.),
 • 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość aktów prawnych z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, KPA oraz gospodarki nieruchomościami,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,
 • wysoka kultura osobista.
 • sumienność, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność,
 • opanowanie w sytuacjach stresowych,
 • dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.
 1. Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

zgodnie z przepisami z zakresu geodezji i kartografii przypisanymi geodecie powiatowemu.

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( certyfikaty, zaświadczenia),
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na w/w stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.

 

 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
 • dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Geodeta Powiatowy” do dnia 30 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września,
 • aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Dodatkowe informacje:
 • brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany
  za brak spełnienia wymagań formalnych,
 • prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
 • informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,
 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

 

 

      Starosta Wrzesiński

/-/   Dionizy Jaśniewicz

 

Września, 09 czerwca 2021 r.


   

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

 Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”, a w nim m.in.: relacja z Powiatowego Dnia Strażaka, artykuł o zakończonej modernizacji Powiatowej Sceny Kultury „Zamkowa”, informacje dotyczące przyznania tytułu Człowieka Roku i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Strona 1
 • Strona 2
 • Strona 3
 • Strona 4
 • Strona 5
 • Strona 6
 • Strona 7
 • Strona 8
 • Strona 9
 • Strona 10
 • Strona 11
 • Strona 12
 • Strona 13
 • Strona 14
 • Strona 15
 • Strona 16

  

 • Dojazd do Punktu Szczepień Populacyjnych

 

 • Wydział Komunikacji i Transportu będzie nieczynny 16 czerwca

 

Przypominamy, że 4 czerwca Starostwo Powiatowe we Wrześni będzie nieczynne

ZARZĄDZENIE NR 13/2021
STAROSTY WRZESINSKIEGO
z dnia 31 marca 2021 r.


w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym we Wrześni w 2021 r.


Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§1. Ustanawia się dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 01 maja 2021 r. (sobota).


§2. Ustanawia się dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 r. (sobota).


§3. Treść niniejszego zarządzenia zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.wrzesnia.powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.


§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


   

Czerpiąc od najlepszych

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni wesprze powiat ostrowski w realizacji projektu kształcenia zawodowego.

To, że w naszym powiecie kształcenie zawodowe ma się dobrze, to nie żadna tajemnica. Teraz z naszych doświadczeń skorzystać będą mogli młodzi ludzie z Mazowsza. 31 maja w Ostrowi Mazowieckiej gościli: członek Zarządu Powiatu Wrzesińskiego Stefan Tomczak, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej Marek Dyba oraz kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii Tomasz Mackiewicz. Wizyta była związana z zawarciem porozumienia, którego stronami byli: PCEZ, Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej oraz firmy Forte, ALPLA, ROLSTAL i Schneider, dotyczącego wspólnej realizacji projektu kształcenia zawodowego.

Ostrowski projekt opiera się na modelu kształcenia dualnego – w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej powstanie klasa patronacka dla przyszłych ślusarzy i operatorów obrabiarek skrawających. Przypomnijmy, że taki model z powodzeniem funkcjonuje w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni, gdzie pod patronatem Volkswagena, Gestampu lub firmy Blum młodzież uczy się zawodu mechanika precyzyjnego.

Współpraca z Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni nie zostałaby nawiązana, gdyby nie ciche wsparcie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. PCEZ dysponuje wykwalifikowaną kadrą, dobrym zapleczem dydaktycznym i bezcennym doświadczeniem w kształceniu zawodowym. Nie da się więc ukryć, że w tym ważnym dla Ostrowi Mazowieckiej projekcie jest bardzo istotnym partnerem.

Klara Skrzypczyk

 • Zawarcie porozumienia w sprawie kształcenia zawodowego
 • Zawarcie porozumienia w sprawie kształcenia zawodowego