Zawieszenie Biura Rzeczy Znalezionych

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Starostwo Powiatowe we Wrześni

Znalazłeś? Zgubiłeś? Zadzwoń!

 

Z powodu wprowadzenia stanu epidemii

funkcjonowanie Biura Rzeczy Znalezionych zostaje

zawieszone do odwołania.

 

Wszelkie informacje w zakresie rzeczy znalezionych/zagubionych

Udzielane są tylko i wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu

61 640 44 73 lub 61 640 44 64.

 

Procedura zgłoszeń rzeczy znalezionych:

 1. Znalazca informuje co, kiedy i w jakich okolicznościach znalazł.
 2. Mailowo przesyła swoje imię i nazwisko oraz szczegółowy opis (zdjęcia) rzeczy znalezionej.
 3. Zobowiązuje się do przechowania znalezionej rzeczy.
 4. Dalsza procedura (protokół, poświadczenie, dostarczenie rzeczy do biura) po otwarciu biura.

Procedura zgłoszeń rzeczy zagubionych – telefonicznie jak dotychczas.


 

 • Komunikat

Zawieszenie kar w Wydziale Komunikacji

W związku z wprowadzeniem na terenie całego  kraju  stanu  zagrożenia epidemicznego w wyniku rozprzestrzeniania się koronowirusa  SARS-Cov-2 oraz komunikatem Starosty Wrzesińskiego z dnia 12.03.2020 r., który apeluje do Mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym we Wrześni oraz w innych jednostkach organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego informujemy, że wstrzymuje się wszczęcia postępowań w sprawie nałożenia kar z tytułu naruszeń, o których mowa w art. 140mb ustawy Prawo o ruchu Drogowym tj.:
– niezgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu przez właściciela w terminie nieprzekraczającym 30 dni,
– niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium UE w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Obecna sytuacja traktowana jest jako siła wyższa w rozumieniu  art.  189e Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

W związku z powyższym, właściciele pojazdów, którzy nabyli lub  zbyli pojazd oraz sprowadzili pojazd z terytorium Unii Europejskiej, a termin na wykonanie obowiązku zgłoszenia faktu nabycia/zbycia lub przerejestrowania pojazdu sprowadzonego z UE upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (tj. w okresie od dnia 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. )  nie będą karani za to naruszenie. Jednocześnie informujemy, iż formalności tych należy dopełnić niezwłocznie po ustaniu obecnej sytuacji.

Informujemy jednocześnie, że zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu można dokonać za pośrednictwem platformy ePUAP na stronie www.gov.pl w zakładce „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu”, oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej kierowanej na adres Starostwo Powiatowe we Wrześni, Wydział Komunikacji ul. Chopina 10, 62-300 Września. Do wniosku zgłaszającego zbycie lub nabycie pojazdu należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego przeniesienie własności (umowa kupna sprzedaży, faktura itp.)  

 

 • komunikacja po poprawkach 1

 

Jak chronić dane osobowe?

W dobie Internetu i nieustannego rozwoju technologii jednym z najważniejszych zagadnień pozostaje bezpieczeństwo danych osobowych. Istnieje duże ryzyko, że w posiadanie informacji umożliwiających identyfikację danej osoby fizycznej, takich jak imię i nazwisko, numer PESEL, dane o stanie zdrowia czy adres mailowy wejdzie osoba do tego nieuprawniona. Na szczęście mamy kilka sposobów, aby się przed tym uchronić.

Co zrobić, by nasze dane były bezpieczne?

Dane osobowe wykorzystywane są najczęściej przez podmioty zajmujące się marketingiem i sprzedażą. Jeśli jednak trafią w niepowołane ręce, mogą posłużyć przestępcom, m.in. do wyłudzenia pożyczki lub kredytu. Cennym źródłem wiedzy na temat ochrony prywatności i ograniczania ryzyka wykorzystania danych są materiały udostępniane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

UODO radzi, by zwracać szczególną uwagę na to, jakie dane na swój temat udostępniamy w Internecie. Obecnie większość z nas korzysta z mediów społecznościowych. Pojawiające się w nich informacje dotyczące naszego miejsca pracy, majątku i życia prywatnego pozwalają osobom zajmującym się reklamą i marketingiem określić nasze zainteresowania, poglądy oraz zachowania konsumenckie, a co za tym idzie stworzyć dla nas odpowiednią ofertę. Jeśli rozpowszechniane przez nas dane mają publiczny charakter, nie trudno o to, by zostały wykorzystane przez przestępców, którzy mają do nich ułatwiony dostęp.

Zagrożenia związane z wyciekiem danych osobowych czyhają na nas nie tylko w sieci. Najczęściej podczas urlopu, kiedy chcemy wypożyczyć jakiś sprzęt, zdarza się, że zostawiamy dowód osobisty czy paszport w zastaw. W momencie utraty kontroli nad tymi dokumentami narażamy się na kradzież tożsamości. Osoby wchodzące w ich posiadanie mogą działać na naszą niekorzyść poprzez zaciąganie kredytów czy podpisywanie różnego typu umów w naszym imieniu, których kosztami zostaniemy obciążeni. Należy pamiętać, że zatrzymywanie i kopiowanie dokumentów tożsamości jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zezwala na to prawo. Jeśli administrator wymaga takiego postępowania, najlepszym rozwiązaniem jest poproszenie go o wskazanie przepisów, które wymuszają na nas takie działanie.

Przekazywanie danych w trakcie rozmowy telefonicznej również może być niebezpieczne, szczególnie w sytuacji, kiedy to ktoś do nas telefonuje. Jeśli nie jesteśmy pewni, z kim rozmawiamy i w jakim celu informacje na nasz temat mają zostać wykorzystane, zawsze możemy zweryfikować kontakt, dzwoniąc do podmiotu, na który dana osoba powołała się w czasie rozmowy.

Czujność należy zachować także podczas wypełniania różnego rodzaju formularzy i ankiet, np. kiedy wyrabiamy kartę lojalnościową w sklepie. Obowiązkiem każdego administratora jest udostępnienie informacji na swój temat, m.in. tożsamości oraz danych kontaktowych. Musimy zostać również poinformowani o celu przetwarzania naszych danych osobowych. W sytuacji, gdy dla wykonania danej usługi konieczne jest uzupełnienie jakiegokolwiek formularza, najlepszą opcją będzie podanie wyłącznie wymaganych informacji. Ważne jest, by dokładnie przeczytać treść wszystkich zgód przed ich zaznaczeniem i dowiedzieć się, czy nasze dane osobowe będą mogły być komuś przekazywane.

Dokumenty wyrzucone do kosza mogą stanowić źródło wiedzy na temat naszych zarobków, miejsca pracy, spędzania wolnego czasu czy preferencji zakupowych. Dlatego, zanim nasza korespondencja, faktury lub rachunki trafią do śmieci, powinny ulec zniszczeniu, aby uniemożliwić osobom postronnym odczytanie dotyczących nas danych.

Przed pozbyciem się nośnika pamięci, takiego jak dysk twardy lub pendrive, a także sprzętu, np. komputera albo smartfona, należy trwale usunąć wszystkie znajdujące się na nich dane. Zwykłe ich skasowanie może okazać się niewystarczające, gdyż wiele informacji da się odzyskać. Dobrym rozwiązaniem będzie użycie odpowiedniego oprogramowania. Przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia pozwoli natomiast zapobiec wyciekowi loginów i haseł do różnych aplikacji. Jeśli chodzi o komputer i inne tego typu sprzęty, z których nadal korzystamy, warto zainwestować w programy chroniące, takie jak popularne antywirusy blokujące niepożądane działania z zewnątrz. Ważne jest, by co jakiś czas zmieniać hasło dostępu do komputera, poczty elektronicznej, serwisu bankowości internetowej itd. Najbezpieczniej jest korzystać z różnych haseł, które nie wiążą się z danymi osobistymi: imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia, adresem zamieszkania, imionami bliskich czy posiadanych zwierząt.

Korzystając z urządzeń mobilnych i Internetu, zawsze należy zachować czujność. Istnieje kilka zasad, które w dużym stopniu pozwalają zminimalizować ryzyko utraty danych osobowych. Po pierwsze, nie należy odpowiadać na maile od nieznajomych, szczególnie w sytuacji, gdy proszą w nich o podanie informacji na swój temat. Po drugie, niebezpieczne może okazać się kliknięcie w przesłany mailem link lub załącznik, dlatego lepiej tego unikać. Kolejna rada – korzystając z usług bankowości elektronicznej, powinniśmy zwracać uwagę, czy faktycznie logujemy się do serwisu naszego banku. Obecnie banki muszą wykorzystywać co najmniej dwa sposoby identyfikacji klienta, takie jak hasło, SMS z kodem niezbędnym do zalogowania lub odcisk palca czy odczyt tęczówki oka, co znacznie podniosło poziom bezpieczeństwa w tej materii. Przy dokonywaniu zakupów przez Internet warto sprawdzić, czy dany sklep rzeczywiście istnieje, jakie są opinie na jego temat i czy w razie wątpliwości można skontaktować się z jego właścicielem (nie tylko drogą elektroniczną).

Jak postępować w sytuacji, gdy nasze dane zostały skradzione?

Informacje na nasz temat mogą trafić w ręce niepowołanych osób na różne sposoby. Jednym z nich jest kradzież dokumentów, np. dowodu osobistego lub paszportu. Jeśli jesteśmy pewni albo podejrzewamy, że zostaliśmy ofiarami takiego przestępstwa, pierwszym krokiem powinno być zgłoszenie sprawy na policję. W takim przypadku dokument zostaje unieważniony jeszcze w tym samym dniu. Dobrze jest zgłosić fakt kradzieży lub zgubienia dokumentu tożsamości naszemu bankowi, aby uchronić się przed jego nieuprawnionym użyciem. Aby wyrobić nowy dokument, należy zgłosić się do odpowiedniego urzędu.

Dane osobowe trafiają do osób nieuprawnionych także poprzez ataki hakerów lub poprzez niewystarczające zabezpieczenia na serwerze. O wystąpieniu ryzyka wykorzystania danych może poinformować nas administrator. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji będzie wcześniej wspomniane zastrzeżenie dokumentu tożsamości w placówce bankowej, a ponadto założenie konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej, które umożliwi nadzór nad naszą aktywnością kredytową.

W przypadku, gdy przy użyciu skradzionych danych w naszym imieniu zaciągnięto jakieś zobowiązania, sprawę należy jak najszybciej zgłosić na policję oraz powiadomić bank lub firmę, udzielającą kredytu lub pożyczki. Jeśli ktoś posłużył się naszymi danymi, by podpisać umowę z operatorem telefonii komórkowej lub innym podmiotem, również należy zgłosić się do tej placówki. Bardzo ważne jest, by gromadzić i zachowywać dowody mówiące o tym, że o sprawie poinformowane zostały organy ścigania, co ułatwi przebieg postępowania sądowego.

Jeśli istnieje podejrzenie, że jakaś firma lub instytucja bezprawnie przetwarza nasze dane osobowe, nie udziela informacji, skąd je pobiera i w jakim celu są one przetwarzane, w pierwszej kolejności należy zwrócić się do niej z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. W przypadku braku odpowiedzi lub niewystarczającego uzasadnienia, a także kiedy nasze żądanie wycofania zgody lub sprzeciw na przetwarzanie danych nie będzie respektowany przez administratora, możliwe jest złożenie indywidualnej skargi do Prezesa UODO. Wszczęcie postępowania administracyjnego wymaga od nas precyzyjnego wskazania podmiotu, którego skarga dotyczy, gdyż prawne i techniczne możliwości tego organu nadzoru mogą nie wystarczyć, by ustalić tożsamość administratora. Dlatego w treści skargi należy podać nazwę instytucji lub imię i nazwisko osoby przetwarzającej nasze dane osobowe oraz adres siedziby tego podmiotu. Prezes UODO dysponuje różnymi instrumentami oddziaływania w celu zapewnienia przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i sam decyduje o tym, którym z nich posłuży się wobec administratora naruszającego przepisy. Może być to ostrzeżenie, upomnienie, nakaz stosowania się do obowiązujących przepisów lub w ostateczności kara finansowa.

Monika Tomczak


 

Sytuacja epidemiologiczna - ważne informacje

 • Informacje o postępowaniu
 • Zawieszenie kar w Wydziale Komunikacji
 • Zawieszona nieodpłatna pomoc prawna
 • Komunikat KRUS

 

 

Zawieszenie kar w Wydziale Komunikacji

W związku z wprowadzeniem na terenie całego  kraju  stanu  zagrożenia epidemicznego w wyniku rozprzestrzeniania się koronowirusa  SARS-Cov-2 oraz komunikatem Starosty Wrzesińskiego z dnia 12.03.2020 r., który apeluje do Mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym we Wrześni oraz w innych jednostkach organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego informujemy, że wstrzymuje się wszczęcia postępowań w sprawie nałożenia kar z tytułu naruszeń, o których mowa w art. 140mb ustawy Prawo o ruchu Drogowym tj.:
– niezgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu przez właściciela w terminie nieprzekraczającym 30 dni,
– niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium UE w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Obecna sytuacja traktowana jest jako siła wyższa w rozumieniu  art.  189e Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

W związku z powyższym, właściciele pojazdów, którzy nabyli lub  zbyli pojazd oraz sprowadzili pojazd z terytorium Unii Europejskiej, a termin na wykonanie obowiązku zgłoszenia faktu nabycia/zbycia lub przerejestrowania pojazdu sprowadzonego z UE upływa w okresie obowiązywania stanu epidemii (tj. w okresie od dnia 12.03.2020 r. do odwołania)  nie będą karani za to naruszenie. Jednocześnie informujemy, iż formalności tych należy dopełnić niezwłocznie po ustaniu obecnej sytuacji.

Informujemy jednocześnie, że zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu można dokonać za pośrednictwem platformy ePUAP na stronie www.gov.pl w zakładce „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu”, oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej kierowanej na adres Starostwo Powiatowe we Wrześni, Wydział Komunikacji ul. Chopina 10, 62-300 Września. Do wniosku zgłaszającego zbycie lub nabycie pojazdu należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego przeniesienie własności (umowa kupna sprzedaży, faktura itp.)  

 

Dyżury Powiatowej Rzecznik Konsumenta

Informujemy, że Powiatowa Rzecznik Konsumenta od 16 marca br. do odwołania dyżuruje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 12.00 wyłącznie telefonicznie pod numerem 61 640 44 16 lub mailowo starostwo@wrzesnia.powiat.pl

 

Zmiana organizacji pracy Starostwa Powiatowego we Wrześni

W związku z sytuacją epidemiologiczną zwracamy się z prośbą, jeżeli jest to możliwe, o rezygnację z osobistych wizyt w Starostwie Powiatowym we Wrześni, na rzecz:

Zwracamy się z prośbą o wizyty w urzędzie tylko w przypadku bezwzględnej konieczności. Zachęcamy, gdy to możliwe, do przesyłania dokumentów pocztą.

Od dnia 16 marca ograniczony będzie dostęp do Starostwa Powiatowego, jednak będzie możliwość złożenia dokumentów osobiście:

 • do Wydziału Komunikacji i Transportu – przy wejściu od strony parkingu wewnętrznego,
 • do pozostałych komórek organizacyjnych – w holu budynku głównego od ul. Chopina 10.

Składając dokumenty konieczne będzie podanie numeru telefonicznego celem późniejszego kontaktu ze strony pracowników urzędu.

Załatwianie spraw może ulec wydłużeniu, jednak prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość wobec obecnej sytuacji. Wprowadzone rozwiązania mają na celu troskę o zdrowie i ograniczenie rozwoju zagrożenia epidemiologicznego.

 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE WRZESIŃSKIM

Wstrzymanie przyjęć planowych w szpitalu

W związku z zapobieganiem, zwalczaniem SARS CoV-2 oraz znaczącym ograniczeniem dostępu do środków ochrony osobistej Zarząd Szpitala Powiatowego we Wrześni wydał 13 marca 2020 roku Zarządzenie nr 16 w sprawie wstrzymania planowych przyjęć do oddziałów szpitalnych obowiązujące od 13 marca br. Ostateczną decyzję o przyjęciu pacjenta do oddziału podejmuje, w porozumieniu z pacjentem, kierownik danego oddziału. Pacjenci, których termin zabiegu został przesunięty, zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie.

 

Czasowe zawieszenie oraz ograniczenie działalności placówek

Wojewoda Wielkopolski w dniach 11 i 12 marca 2020 r. polecił czasowe zawieszenie oraz ograniczenie działalności niżej wymienionych rodzajów placówek na terenie województwa wielkopolskiego, w terminie od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.

Czasowe zawieszenie działalności dotyczy:

- placówek wsparcia dziennego,

- centrów integracji społecznej,

- klubów integracji społecznej,

- dziennych domów i klubów seniora,

- środowiskowych domów samopomocy,

- warsztatów terapii zajęciowej.

Czasowe ograniczenie działalności dotyczy:

- domów pomocy społecznej,

- specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

- ośrodków interwencji kryzysowej.

 

Zawieszona nieodpłatna pomoc prawna

W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem oraz wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości informujemy, że na terenie powiatu wrzesińskiego, od 16 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. nie będą funkcjonować wszystkie trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

- we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

- we Wrześni przy ul. Chopina 9, w budynku Urzędu Miasta i Gminy,

- w Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość udzielania porad przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym przypadku zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie od poniedziałku do piątku pod numerem 61 640 44 17, w godzinach 9:00 – 14:00.

Kontakt telefoniczny

W związku z istniejącym zagrożeniem 
zakażenia koronawirusem 
zwracamy się z prośbą 
do wszystkich mieszkańców Powiatu, 
jeżeli jest to możliwe, 
o rezygnację z osobistych wizyt 
w urzędzie na rzecz kontaktu telefonicznego.

 Kontakt ze Starostwem Powiatowym we Wrześni:

(61) 640 44 44

Zwracamy się także z prośbą do klientów 
Starostwa Powiatowego, 
w szczególności Wydziału Komunikacji i Transportu 
o zachowanie bezpiecznej odległości 
w trakcie załatwiania swoich spraw.

 

Spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W czwartek 12 marca odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie dotyczyło omówienia aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. W spotkaniu uczestniczyli również burmistrzowie i wójt gmin wchodzących w skład powiatu.

Podczas spotkania przyjęto informacje o aktualnej sytuacji oraz stanie przygotowania służb, inspekcji i straży, które przedstawili: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, przedstawiciel Zarządu Szpitala Powiatowego, Komendant Powiatowy Policji oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas posiedzenia wypracowano również sprawę obiegu informacji dla służb, inspekcji i straży, komórek organizacyjnych zarządzania kryzysowego istniejących w powiecie oraz innych instytucji i podmiotów związanych z czynnościami profilaktycznymi.

Terminy kolejnych spotkań uzależnione są od rozwijającej się sytuacji. Służby planują bieżąco analizować i konsultować między sobą planowane działania prewencyjne.

Kluczowe w zaistniałej sytuacji jest zachowanie szczególnych środków ostrożności polegających m.in. na: zachowaniu higieny rąk, unikaniu kontaktu z osobami mającymi objawy przeziębienia oraz w powstrzymaniu się od przebywania w miejscach gdzie są duże skupiska osób.

W związku z wstrzymaniem działalności szkół, placówek oświatowych oraz instytucji szczególnie ważne jest dopilnowanie, aby dzieci i młodzież pozostające w domach ograniczyły kontakty z rówieśnikami do minimum.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, prosimy o możliwe ograniczenie wizyt w urzędach, kontaktowanie się telefonicznie lub mailowo, a w przypadku osobistych wizyt zachowanie możliwych środków ostrożności.

 

Zawieszona działalność szkół

Informujemy, że w związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną Zarząd Powiatu Wrzesińskiego dzisiaj spotkał się z dyrektorami szkół i placówek, dla których powiat wrzesiński jest organem prowadzącym. Od 12 marca (czwartek) do 20 marca (piątek) dyrektorzy szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych zawieszą wszystkie zajęcia: lekcyjne, pozalekcyjne oraz opiekuńczo-wychowawcze. O dalszych decyzjach będziemy informować m.in. za pośrednictwem strony internetowej oraz profilu Facebook. 

 

Oddzielna izba przyjęć w szpitalu

Zarząd Szpitala Powiatowego we Wrześni wydał komunikat, informujący, że od dnia 11 marca  z powodu zwiększonej liczby infekcji i zagrożenia epidemiologicznego, mając na uwadze dobro pacjentów, wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin we wszystkich oddziałach szpitalnych. Ponadto została utworzona osobna izba przyjęć dla osób z objawami gorączki, kataru i kaszlu, z wydzielonym wejściem. Osoby te nie powinny zgłaszać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego tylko od razu kierować się do izby B (zgodnie z oznakowaniem przy SOR).

 

Wyjazdy szkolne odwołane

Informujemy, że w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński do odwołania nie będą organizowały wyjazdów zagranicznych i krajowych dla dzieci i młodzieży oraz nie będą przyjmowały zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z zagranicy. Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dn. 10 marca br.:

http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2020/03/polecenie-wojewody-wielkopolskiego-dot-nieorganizowania-wycieczek-zagranicznych/ 


 

Tablica odsłonięta

6 marca 2020 roku z udziałem Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, odbyło się odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. Jerzego Regulskiego. W wydarzeniu uczestniczył także starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz.

Umieszczona ona została na froncie budynku przy ul. Sienkiewicza 22 w Poznaniu, w którym mieści się siedziba stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Inicjatorem powstania tablicy jest Maciej Kozik – Prezes Zarządu WOKiSS, który przez wiele lat blisko współpracował z prof. J. Regulskim. Upamiętnienie dorobku prof. Jerzego Regulskiego jest również elementem obchodów jubileuszu stowarzyszenia, które w czerwcu br. świętować będzie trzydziestolecie swojej działalności. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej nawiązuje także do jubileuszu 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce, którego okrągła rocznica przypada 8 marca 2020 roku. To właśnie trzydzieści lat temu, 8 marca w 1990 roku, Sejm przyjął Ustawę o samorządzie terytorialnym (gminnym), która zapoczątkowała proces odbudowy samorządności i decentralizację państwa polskiego.

Od początku lat dziewięćdziesiątych WOKiSS oraz kierowana przez prof. Jerzego Regulskiego Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej były organizacjami partnerskimi, wspólnie podejmującymi starania o rozwój i umacnianie samorządności lokalnej w Polsce.

UMWW

 • Tablica na WOKISS
 • Zaproszeni goście
 • Zaproszeni goście
 • Marszałek Marek Woźniak
 • Moment odsłonięcia tablicy
 • Pamiątkowe zdjęcie
 • Tablica na WOKISS

 

Nowa karetka do dyspozycji szpitala

Ratownicy medyczni szpitala powiatowego we Wrześni na nowy ambulans czekali dość długo. Ich cierpliwość się opłaciła. Żółty pojazd już niedługo wyruszy na ulice powiatu.
Karetka do szpitala dotarła 11 marca. Kluczyki do niej ratownikom medycznym przekazała Urszula Kosmecka – dyrektor administracyjno-inwestycyjny szpitala. – Dbajcie o nią proszę, żeby jak najdłużej nam służyła – mówiła. Pojazd został poświęcony przez kapelana ks. Marcina Winkla, po czym, nie kryjąc radości, ratownicy odebrali z rąk dyrektor kluczyki do pojazdu. Ambulans od razu został przetestowany – zawyły sygnały dźwiękowe i rozbłysły charakterystyczne niebieskie światła.
Karetka, która dotarła do Wrześni, to pojazd marki Volkswagen. Jest to ambulans typu P, czyli podstawowy. Jego wyposażenie dostosowano do udzielania pomocy w takich sytuacjach, jak wypadki, urazy czy zachorowania. Dodatkowo karetka posiada także respirator i defibrylator.
Ambulans został zakupiony przez Ministerstwo Zdrowia, które przeznaczyło na ten cel 400 tys. złotych. Brakujących 75 tys. złotych przekazał Szpital Powiatowy we Wrześni.

Klaudia Kubiak

 • Nowa karetka szpitala powiatowego we Wrześni
 • Nowa karetka szpitala powiatowego we Wrześni
 • Nowa karetka szpitala powiatowego we Wrześni
 • Nowa karetka szpitala powiatowego we Wrześni
 • Nowa karetka szpitala powiatowego we Wrześni
 • Nowa karetka szpitala powiatowego we Wrześni
 • Nowa karetka szpitala powiatowego we Wrześni
 • Nowa karetka szpitala powiatowego we Wrześni
 • Nowa karetka szpitala powiatowego we Wrześni
 • Nowa karetka szpitala powiatowego we Wrześni
 • Nowa karetka szpitala powiatowego we Wrześni
 • Nowa karetka szpitala powiatowego we Wrześni
 • Nowa karetka szpitala powiatowego we Wrześni
 • Nowa karetka szpitala powiatowego we Wrześni
 • Nowa karetka szpitala powiatowego we Wrześni
 • Nowa karetka szpitala powiatowego we Wrześni

 

Umowy podpisane

Starosta wrzesiński wraz z ks. Maciejem Pacanowskim z kościoła pw. NSPJ w Grabowie Królewskim oraz proboszczem wrzesińskiej fary ks. Mieczysławem Kozłowskim podpisali umowy dotacyjne na tegoroczne prace konserwatorskie przy zabytkach. 

W kościele w Grabowie Królewskim renowacji poddane zostaną chrzcielnica oraz obraz św. Teresy. Powiat wsparł to zadanie kwotą 10 000,00 zł. Natomiast w kościele farnym we Wrześni w tym roku prace skupią się na odnowieniu 7 witraży wraz z montażem oszklenia zabezpieczającego. W tym przypadku także ze środków powiatu wrzesińskiego wyasygnowano 10 000,00 zł. 

(red.)

 • Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz oraz ks. Maciej Pacanowski
 • Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz oraz ks. Mieczysław Kozłowski

 

Koncert przepowiadający wiosnę

Kaziuki Wileńskie do kalendarza mieszkańców powiatu wrzesińskiego wpisały się już na dobre. Kolejny niezapomniany koncert odbył się w sobotnie popołudnie 7 marca.
Mówi się, że Kaziuki to wydarzenie zwiastujące wiosnę. Nasze wrzesińskie nawiązują oczywiście do wileńskiego jarmarku odpustowego z czterystuletnią tradycją.
W tym roku wszystkich przybyłych organizatorzy mogli powitać w nowo wybudowanym Zapleczu Dydaktyczno-Sportowym przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni. To właśnie tutaj o godzinie 16 rozpoczął się blisko dwugodzinny koncert w wykonaniu Polskiego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Ojcowizna” z Wileńszczyzny. W jego skład wchodzą byli członkowie i młodzież zespołu „Wileńszczyzna”.
Tegoroczni artyści w 50-osobowym składzie przybyli z Litwy. Dyrygentem i kierownikiem artystycznym zespołu jest Wioletta Leonowicz i to między innymi ona czuwała nad przebiegiem całego występu, który był podzielony na dwie części. Widownia miała okazję wysłuchać utworów wprost z ziemi wileńskiej, poprzez typowo folklorystyczne, kończąc na ludowych przyśpiewkach. Za muzykę wykonywaną na żywo, która jest w tego rodzaju występach podstawą, odpowiedzialny był Krzysztof Stankiewicz. Oprócz szerokiego repertuaru wokalnego licznie zebrana publiczność mogła również podziwiać tancerzy wirujących w choreografii tanecznej przygotowanej przez Teresę Andruszkiewicz.
Całemu wydarzeniu towarzyszył tradycyjnie kiermasz, na którym można było zakupić palmy, swojskie wędliny, litewskie serca czy ręcznie robione ozdoby wielkanocne.
Organizatorami Kaziuków Wileńskich było Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej przy współpracy ze Starostwem Powiatowym we Wrześni, Urzędem Miasta i Gminy Września oraz Wrzesińskim Ośrodkiem Kultury.


Klaudia Kubiak  

 • Zespół Pieśni i Tańca Ojcowizna
 • Zespół Pieśni i Tańca Ojcowizna
 • Chór Zespołu Pieśni i Tańca Ojcowizna
 • Chór Zespołu Pieśni i Tańca Ojcowizna
 • Zespół Pieśni i Tańca Ojcowizna
 • Zespół Pieśni i Tańca Ojcowizna
 • Publiczność Kaziuków Wileńskich
 • Dziecięca grupa Zespołu Pieśni i Tańca Ojcowizna
 • Dziecięca grupa Zespołu Pieśni i Tańca Ojcowizna
 • Publiczność Kaziuków Wileńskich
 • Kiermasz kaziukowy
 • Tradycyjne palmy na kiermaszu
 • Zespół Pieśni i Tańca Ojcowizna
 • Wioletta Leonowicz - kierownik artystyczny zespołu
 • Podziękowania
 • Publiczność Kaziuków Wileńskich
 • Kapela Zespołu Pieśni i Tańca Ojcowizna
 • Zespół Pieśni i Tańca Ojcowizna
 • Pamiątkowe zdjęcie
 • Publiczność Kaziuków Wileńskich
 • Publiczność Kaziuków Wileńskich
 • Zespół wśród publiczności

 


 

Dla marzeń i zdrowia

Już po raz trzeci odbył się koncert charytatywny „Nie Rezygnujemy z Marzeń”. 27 lutego w Pałacu na Opieszynie zebrało się ponad pół tysiąca osób, aby pomóc Kubie Balcerzakowi.

Chłopiec zmaga się z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, wadą serca, aberracją chromosomową oraz obustronnym niedosłuchem odbiorczym. 
Organizatorami wydarzenia są młodzi wrześnianie: Wiktoria Rybka, Szymon Musiałowski i Mikołaj Milczarek, oraz Agnieszka Konopka-Adamska wraz ze społecznością Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni, którzy mogli liczyć na wsparcie wielu partnerów.
Materiały promujące koncert wykonała światowej sławy fotograf Zuza Krajewska. Na scenie wystąpili: chór dziecięcy SSP 3, Iga Iglewska, Mikołaj Milczarek, Barbara Parzęczewska (The Voice Senior Germany) oraz Mezo w duecie z Ewą Jach. 
Wydarzenie okazało się ogromnym sukcesem, który zaskoczył wszystkich, nawet organizatorów. Na sali brakowało miejsc. Gwiazdy wieczoru zachęciły publiczność do wspólnej zabawy. Dopracowana w każdym szczególe organizacja wydarzenia zapewniła magiczną atmosferę sali koncertowej. W marzeniach organizatorów właśnie tak miała wyglądać III edycja koncertu charytatywnego „Nie Rezygnujemy z Marzeń”.
Całkowity dochód z imprezy został przekazany na leczenie małego bohatera.

Wiktoria Rybka

 • Organizatorzy koncertu charytatywnego
 • Na scenie występuje Mezo z udziałem Kuby Balcerzaka

 

Z posiedzenia spółki wodnej

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej „Kołaczkowo” na walnym zgromadzeniu 28 lutego otrzymał absolutorium. Decyzja została podjęta jednomyślnie.
Spotkanie rozpoczęło się od wyboru przewodniczącego i sekretarza zgromadzenia, po czym sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych oraz finansowych przedstawili Mariusz Gomulski oraz przewodniczący zarządu Romuald Matuszewski. Wśród prac znalazły się między innymi opracowanie i złożenie wniosków o dotacje, przygotowanie oraz przeprowadzenie przetargów ofertowych na prace związane z otrzymanymi dofinansowaniami, odbiór zakończonych prac, sporządzanie rozliczeń finansowych.
W 2019 roku spółki wodne zrealizowały takie zadania jak konserwacja rowów, naprawa i konserwacja rurociągów, wykaszanie zarośli, likwidacja zatorów czy rozprowadzanie drenaży. Na początku ubiegłego roku na koncie spółki znajdowało się 49 286,02 złotych. Przez cały rok ze składek członkowskich wpłynęło 107 351,97 złotych. W ramach dotacji udało się pozyskać ogółem 108 372,86 złote. Po rozliczeniu wszystkich należności, na koniec grudnia 2019 roku na koncie pozostały 42 948,40 złotych. Wydatki związane z prowadzonymi pracami wyniosły 207 007,20 złotych, natomiast administracja pochłonęła 17 679,92 złotych. Szczegółowo zostały również przedstawione rozliczenia z prac prowadzonych w 2019 roku. Poinformowano także o ściągalności składki członkowskiej za ubiegły rok, która wyniosła 81,64%.
W imieniu komisji rewizyjnej wypowiedział się Henryk Waszak przedstawiając sprawozdanie na temat działalności Gminnej Spółki Wodnej w Kołaczkowie. Komisja nie miała zastrzeżeń do funkcjonowania spółki i wnioskowała o udzielenie zarządowi absolutorium, co uchwalono jednomyślnie.
Po tej części przedstawiono plan finansowy na 2020 rok, a później rozpoczęła się krótka dyskusja między innymi na temat nowych zasad udzielania dotacji przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego czy odstrzału bobrów.    


Klaudia Kubiak

 • Mariusz Gomulski prezentował informacje o pracy spółki
 • Romuald Matuszewski przedstawiał rozdysponowanie środków
 • Naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa Urszula Łabęda
 • Członkowie spółki
 • Głosowanie
 • Zaproszeni goście
 • Zebranie poprowadził Robert Ptaszyński

Newsletter