Święto strzegących naszego bezpieczeństwa

17 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białężycach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Powiatowego Dnia Strażaka.

Obchody rozpoczęły się od polowej mszy świętej sprawowanej w intencji wszystkich strażaków z powiatu wrzesińskiego, aby zawsze mogli w zdrowiu wracać do swoich bliskich po różnych akcjach. Po eucharystii przybyli goście przeszli na plac przed komendą gdzie meldunek zastępcy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. bryg. Tomaszowi Grelakowi złożył dowódca uroczystości kpt. Tomasz Jankowski. Następnie miały miejsce przemówienia. Pierwszy głos zabrał komendant powiatowy PSP we Wrześni bryg. Adam Domagalski. Dokonał on krótkiego podsumowania działalności straży pożarnej na terenie powiatu wrzesińskiego, a także podziękował strażakom i druhom za poświęcenie i gotowość do niesienia pomocy. W kilku słowach do wszystkich strażaków zwróciła się również starosta wrzesiński Anita Kraska: – Należy zaznaczyć, że nie pełnicie służby od święta, ale każdego dnia, bez względu na okoliczności spieszycie z pomocą mieszkańcom, ratując ich życie i mienie w pożarach, wypadkach czy klęskach żywiołowych, niejednokrotnie narażając własne zdrowie. Jesteście po to, by udzielić pierwszej pomocy, wesprzeć poszkodowanych i zapewnić im bezpieczeństwo w różnych, czasem ekstremalnych i zaskakujących sytuacjach – powiedziała.

Święto było również okazją do wręczenia wyróżnień, w tym tych przyznanych przez starostę wrzesińskiego. Otrzymali je aktywni druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej i strażacy Państwowej Straży Pożarnej w podziękowaniu za szczególne osiągnięcia w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej powiatu wrzesińskiego. W tym roku w gronie wyróżnionych znaleźli się: Jacek Urbaniak (OSP Lisewo), Jerzy Wleklinski (OSP Miłosław), Karol Szalaty (OSP Nekla), Piotr Pietryga (OSP Borzykowo), Rafał Zalewski (OSP Marzenin), a także Adam Szykuła, Krzysztof Bartkowiak, Przemysław Filipiak, Robert Majchrzak oraz Sławomir Pruchnik, którzy pełnią służbę w jednostce PSP w Białężycach.

W uroczystości wzięli udział również m.in. senator Grzegorz Fedorowicz, wicestarosta wrzesiński Wiesława Kowalska, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej oraz druhowie z lokalnych OSP, włodarze wszystkich gmin powiatu, a także przedstawiciele innych organizacji i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa w regionie.

Krzysztof Ciesielski

 • powiatowy-dzien-strazaka-001
 • powiatowy-dzien-strazaka-002
 • powiatowy-dzien-strazaka-003
 • powiatowy-dzien-strazaka-004
 • powiatowy-dzien-strazaka-005
 • powiatowy-dzien-strazaka-006
 • powiatowy-dzien-strazaka-007
 • powiatowy-dzien-strazaka-008
 • powiatowy-dzien-strazaka-009
 • powiatowy-dzien-strazaka-010
 • powiatowy-dzien-strazaka-011
 • powiatowy-dzien-strazaka-012
 • powiatowy-dzien-strazaka-013
 • powiatowy-dzien-strazaka-014
 • powiatowy-dzien-strazaka-015
 • powiatowy-dzien-strazaka-016
 • powiatowy-dzien-strazaka-017
 • powiatowy-dzien-strazaka-018
 • powiatowy-dzien-strazaka-019
 • powiatowy-dzien-strazaka-020
 • powiatowy-dzien-strazaka-021
 • powiatowy-dzien-strazaka-022
 • powiatowy-dzien-strazaka-023
 • powiatowy-dzien-strazaka-024
 • powiatowy-dzien-strazaka-025
 • powiatowy-dzien-strazaka-026
 • powiatowy-dzien-strazaka-027
 • powiatowy-dzien-strazaka-028

 

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
GEODETA POWIATOWY

 

Nazwa i adres jednostki: 
Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300  Września.
Określenie stanowiska: 
Geodeta Powiatowy, wymiar czasu pracy – 1 etat. 


1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:

 1. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
 2. uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Geodezyjne  i Kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.),
 3. 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego,
 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.


2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość aktów prawnych z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, KPA oraz gospodarki nieruchomościami,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. dobra organizacja pracy,
 4. odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,
 5. wysoka kultura osobista,
 6. sumienność, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność,
 7. opanowanie w sytuacjach stresowych,
 8. dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.

3. Przewidywany zakres obowiązków m.in.: 

zgodnie z przepisami z zakresu geodezji i kartografii przypisanymi geodecie powiatowemu.

4. Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia),
 6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 1. dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Geodeta Powiatowy” do dnia 21 czerwca 2024 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września,
 2. aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.


6. Dodatkowe informacje:

 1. brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
 2. prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
 3. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,
 4. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

  
 Starosta Wrzesiński
  /-/   Anita Kraska


Września, 17 maja 2024 r.

 


 

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

W tym wydaniu m.in.: sylwetki radnych powiatowych VII kadencji, relacje z patriotycznych wydarzeń, artykuły dotyczące oświaty i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Przeglad-Powiatowy-nr-392-01
 • Przeglad-Powiatowy-nr-392-02
 • Przeglad-Powiatowy-nr-392-03
 • Przeglad-Powiatowy-nr-392-04
 • Przeglad-Powiatowy-nr-392-05
 • Przeglad-Powiatowy-nr-392-06
 • Przeglad-Powiatowy-nr-392-07
 • Przeglad-Powiatowy-nr-392-08
 • Przeglad-Powiatowy-nr-392-09
 • Przeglad-Powiatowy-nr-392-10
 • Przeglad-Powiatowy-nr-392-11
 • Przeglad-Powiatowy-nr-392-12
 • Przeglad-Powiatowy-nr-392-13
 • Przeglad-Powiatowy-nr-392-14
 • Przeglad-Powiatowy-nr-392-15
 • Przeglad-Powiatowy-nr-392-16

 

6 maja odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego VII kadencji

 • pierwsza sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego VII kadencji

Starostą wrzesińskim została Anita Kraska, a wicestarostą Wiesława Kowalska. Przewodniczacym Rady został Grzegorz Trocha, a jego zastępcą Piotr Trawiński. Podczas sesji wybrano też członków Zarządu Powiatu, którymi zostali Kamila Majorek, Arkadiusz Sobczak i Jarosław Czyż.