OBWIESZCZENIE

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2023 r. na obszarze województwa wielkopolskiego

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) w związku z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. z 2023 poz. 333) podaje się do publicznej wiadomości informacje, że:

1. W okresie od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, przeprowadzona zostanie na obszarze województwa wielkopolskiego kwalifikacja wojskowa.

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2004 r., a także mężczyzn urodzonych w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby, które w latach 2021-2022:

1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.

4. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1999–2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

6. Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w niżej podanych miejscach i terminach:

[…]

34) NA TERENIE POWIATU WRZESIŃSKIEGO: w gminach: Września, Miłosław, Pyzdry, Kołaczkowo, Nekla, winny stawić się w Grzymysławicach 10, w dniach od 15 maja do 1 czerwca 2023 r., w godz. 8.30 – 16.30.

[…]

7. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, obowiązana jest przedstawić:

1) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność;

3) szefowi wojskowemu centrum rekrutacji: dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe i potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

8. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej lub osoba ubiegająca się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej przedstawia:

1) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność;

3) szefowi wojskowemu centrum rekrutacji: wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki i posiadane kwalifikacje zawodowe.

9. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które:

1) w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

2) po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

10. Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia. Zgłoszenia można dokonać również z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

11. Wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej składa się za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji. Do wniosku osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej dołącza zaświadczenie lekarskie stwierdzające zmiany w jej stanie zdrowia, jakie nastąpiły od dnia ostatniego orzeczenia ustalającego kategorię zdolności do służby wojskowej.

12. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które nie stawały do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

13. W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

14. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane; nie zgłoszą się w celu uregulowania stosunku do obowiązku obrony; nie zgłoszą się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących obowiązku obrony oraz odmówią poddania się badaniom lekarskim; odmówią udzielenia właściwym organom prowadzącym ewidencję wojskową informacji w zakresie danych jego dotyczących i przetwarzanych w ewidencji wojskowej - podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

/ - / Michał ZIELIŃSKI


 

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

W tym wydaniu m.in.: kilka słów o ostatniej sesji, artykuł na temat sukcesu wrzesińskich lacrossistek, wywiad z nowym zastępcą komendanta policji i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 1
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 2
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 3
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 4
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 5
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 6
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 7
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 8
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 9
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 10
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 11
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 12
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 13
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 14
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 15
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 16

 

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

W tym wydaniu m.in.: relacja z Kaziuków Wileńskich, zaproszenie na Powiatową Akademię Ruchu, oferta naboru do szkół i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 1
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 2
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 3
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 4
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 5
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 6
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 7
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 8
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 9
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 10
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 11
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 12
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 13
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 14
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 15
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 16

 

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – geodeta powiatowy

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

GEODETA POWIATOWY


Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Września.
Określenie stanowiska:

Geodeta powiatowy, wymiar czasu pracy – 1 etat

 

1.       Wymagania niezbędne dla kandydatów:

1)      dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,

2)      uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.),

3)      2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      nieposzlakowana opinia.

 

2.       Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość aktów prawnych z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, k.p.a. oraz gospodarki nieruchomościami,

2)      umiejętność pracy w zespole,

3)      dobra organizacja pracy,

4)      odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,

5)      wysoka kultura osobista,

6)      sumienność, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność,

7)      opanowanie w sytuacjach stresowych,

8)      dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.

3.  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

zgodnie z przepisami z zakresu geodezji i kartografii przypisanymi geodecie powiatowemu.

4. Wymagane dokumenty:

1)      CV,

2)      list motywacyjny,

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5)      kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia),

6)      kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

7)      oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku,

8)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.

 

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1)          dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Geodeta Powiatowy” do dnia 31 marca 2023 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września,

2)          aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Dodatkowe informacje:

1)      brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,

2)      prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,

3)      informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,

4)      wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

 

                 Starosta Wrzesiński

/-/   Dionizy Jaśniewicz

 

 

Września, 22 lutego 2023 r.