Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

W tym wydaniu m.in.: kilka słów o ostatniej sesji, artykuł na temat sukcesu wrzesińskich lacrossistek, wywiad z nowym zastępcą komendanta policji i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 1
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 2
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 3
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 4
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 5
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 6
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 7
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 8
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 9
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 10
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 11
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 12
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 13
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 14
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 15
 • Przegląd Powiatowy nr 373, strona 16

 

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

W tym wydaniu m.in.: relacja z Kaziuków Wileńskich, zaproszenie na Powiatową Akademię Ruchu, oferta naboru do szkół i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 1
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 2
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 3
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 4
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 5
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 6
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 7
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 8
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 9
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 10
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 11
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 12
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 13
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 14
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 15
 • Przegląd Powiatowy nr 372, strona 16

 

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – geodeta powiatowy

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

GEODETA POWIATOWY


Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Września.
Określenie stanowiska:

Geodeta powiatowy, wymiar czasu pracy – 1 etat

 

1.       Wymagania niezbędne dla kandydatów:

1)      dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,

2)      uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.),

3)      2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      nieposzlakowana opinia.

 

2.       Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość aktów prawnych z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, k.p.a. oraz gospodarki nieruchomościami,

2)      umiejętność pracy w zespole,

3)      dobra organizacja pracy,

4)      odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,

5)      wysoka kultura osobista,

6)      sumienność, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność,

7)      opanowanie w sytuacjach stresowych,

8)      dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.

3.  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

zgodnie z przepisami z zakresu geodezji i kartografii przypisanymi geodecie powiatowemu.

4. Wymagane dokumenty:

1)      CV,

2)      list motywacyjny,

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5)      kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia),

6)      kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

7)      oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku,

8)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.

 

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1)          dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Geodeta Powiatowy” do dnia 31 marca 2023 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września,

2)          aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Dodatkowe informacje:

1)      brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,

2)      prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,

3)      informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,

4)      wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

 

                 Starosta Wrzesiński

/-/   Dionizy Jaśniewicz

 

 

Września, 22 lutego 2023 r.

Newsletter