STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

GEODETA POWIATOWY


Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300  Września.
Określenie stanowiska:

Geodeta Powiatowy, wymiar czasu pracy – 1 etat

 1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
 • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy  Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.),
 • 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość aktów prawnych z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, KPA oraz gospodarki nieruchomościami,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,
 • wysoka kultura osobista.
 • sumienność, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność,
 • opanowanie w sytuacjach stresowych,
 • dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.
 1. Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

zgodnie z przepisami z zakresu geodezji i kartografii przypisanymi geodecie powiatowemu.

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( certyfikaty, zaświadczenia),
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na w/w stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną. 
 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
 • dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Geodeta Powiatowy” do dnia 13 sierpnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września,
 • aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Dodatkowe informacje:
 • brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany
  za brak spełnienia wymagań formalnych,
 • prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
 • informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,
 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

 

 

      Starosta Wrzesiński

/-/   Dionizy Jaśniewicz

Września, 27 lipca 2021 r.


  

Zaszczep się

 • Zaszczep się jednodawkową szczepionką

 

Młodzi, zdolni i pracowici

Od ośmiu lat najzdolniejszym uczniom szkół ponadpodstawowych powiatu wrzesińskiego przyznawane są stypendia TALENT. W środę 7 lipca docenieni zostali kolejni uzdolnieni młodzi ludzie.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego wyróżnił dziewięcioro uczniów, którzy podczas całego cyklu edukacji swoją pracą, pasją i talentem osiągali znaczące sukcesy w różnych obszarach, szkolnych i pozaszkolnych. Prezentujemy sylwetki młodych wyróżnionych.

Damian Błaszka jest absolwentem klasy dwujęzycznej Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni. W roku 2020/2021 uzyskał najwyższą średnią wśród absolwentów: 5,79. Damian jest laureatem wielu konkursów dotyczących zarówno prawa, jak i stosunków międzynarodowych czy politologii. Jednym z jego największych osiągnięć jest otrzymanie tytułu laureata XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie i otrzymanie indeksu na wymarzone studia. Jest autorem i reżyserem sztuki teatralnej „Krótka historia długiego życia szkoły” wystawionej w ramach obchodów 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni. Po wakacjach rozpocznie studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Kornelia Pawlak uczęszczała do klasy o profilu kształcenia technik budownictwa w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni. Uzyskała średnią ocen 5,7. Zdobyła tytuł laureatki w XXXIV Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Od dwóch lat jest członkiem zarządu Młodzieżowej Rady Powiatu Wrzesińskiego. Planuje studia na Politechnice Poznańskiej.

Robert Urbaniak to absolwent klasy o profilu technik budownictwa w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni. Uzyskał średnią ocen 5,53. Robert jest finalistą XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie oraz ratownikiem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Bierze udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Planuje studia związane z budownictwem.

Dorota Konieczka uczęszczała do klasy o profilu kształcenia technik ekonomista w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni. Uzyskała średnią ocen 5,42. Dorota jest finalistką IV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich. W trakcie nauki była członkinią Szkolnego Klubu Wolontariatu. Planuje studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Interesuje się sportem.

 Aleksandra Miczuga ukończyła Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni na kierunku technik ekonomista. Uzyskała średnią 5,42. Aleksandra jest finalistką V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich. Należała do Szkolnego Klubu Wolontariatu. Planuje studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Weronika Kozielska jest absolwentką klasy o profilu technik ekonomista w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni. Uzyskana przez nią średnia wyniosła 5,23. Weronika jest finalistką IV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Była członkinią Szkolnego Klubu Wolontariatu. Planuje studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Laureatkami stypendiów TALENT zostały też absolwentki Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Marika Majewska, Martyna Guzowska oraz Marta Zimna, które ze względu na udział w zgrupowaniu nie mogły pojawić się 7 lipca w Starostwie Powiatowym. Spotkały się jednak ze starostą wrzesińskim Dionizym Jaśniewiczem w późniejszym terminie. O sukcesach utalentowanych młodych sportsmenek piszemy w osobnym artykule.

 

Wiktoria Rybka

 • Wręczenie stypendiów TALENT
 • Wręczenie stypendiów TALENT
 • Wręczenie stypendiów TALENT
 • Wręczenie stypendiów TALENT
 • Wręczenie stypendiów TALENT
 • Wręczenie stypendiów TALENT

   

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

Nowy numer „Przeglądu Powiatowegp”, a w nim m.in.: informacje o laureatach stypendium TALENT, wywiad z Człowiekiem Roku, materiały o naszych biegaczkach i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Strona 1
 • Strona 2
 • Strona 3
 • Strona 4
 • Strona 5
 • Strona 6
 • Strona 7
 • Strona 8
 • Strona 9
 • Strona 10
 • Strona 11
 • Strona 12
 • Strona 13
 • Strona 14
 • Strona 15
 • Strona 16

   

Nabór na stanowisko pracy w PCPR

Września, 08.07.2021 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

ogłasza nabór na stanowisko pracy: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Wymagania:

Wykształcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie,
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi
w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne w pomocy społecznej.

Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem

1) Umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej, samodzielność;

2) Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność;

3) Umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji;

4) Umiejętność interpretacji przepisów;

5) Doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej;

6) Dobra znajomość obsługi komputera: pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu;

7) Znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do niej;

8) Znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

Warunki zatrudnienia:

1) Umowa o pracę na zastępstwo;

2) Przewidywany termin zatrudnienia: 08.2021 r. 

Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny i CV

2) Kserokopie  dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy przesłać e-mailem na adres: sekretariat@pcprwrzesnia.pl lub złożyć w siedzibie PCPR, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września do dnia 20.07.2021 r.

Szczegóły pod numerem telefonu: 61 640 45 54

 


 

Nieodpłatna pomoc prawna stacjonarnie

Informujemy, że od 15 lipca br. na terenie powiatu wrzesińskiego przywrócona zostaje stacjonarna działalność wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie od poniedziałku do piątku pod numerem 61 640 44 17, w godzinach 9:00 – 14:00.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1:

poniedziałek: godz. 8.00 – 12.00 (z wyjątkiem poniedziałków: 9 i 30 sierpnia, 11 października oraz 22 listopada 2021 r. kiedy radca będzie dyżurował w godz. 14.00-18.00)

wtorek: godz. 13.00 – 17.00

środa: godz. 13.00 – 17.00

czwartek: godz. 13.00 – 17.00

piątek: godz. 8.00 – 12.00

 • w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu przy ul. Różowej 6:

poniedziałek: godz. 12.00 – 16.00

wtorek: godz. 8.00 – 12.00

środa: godz. 12.00 – 16.00

czwartek: godz. 8.00 – 12.00

piątek: godz. 8.00 – 12.00

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 • w budynku Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Chopina 9:

poniedziałek: godz. 13.00 – 17.00

wtorek: godz. 13.00 – 17.00

środa: godz. 13.00 – 17.00

czwartek: godz. 13.00 – 17.00

piątek: godz. 13.00 – 17.00

 • Nieodpłatna pomoc prawna
  Nieodpłatna pomoc prawna