Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

W nowy numerze „Przeglądu Powiatowego” m.in.: rozmowa z prezesem Szpitala Powiatowego, informacje na temat nowego oddziału dziecięcego, artykuł o bohaterskich mundurowych i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 
 • Strona 1
 • Strona 2
 • Strona 3
 • Strona 4
 • Strona 5
 • Strona 6
 • Strona 7
 • Strona 8
 • Strona 9
 • Strona 10
 • Strona 11
 • Strona 12
 • Strona 13
 • Strona 14
 • Strona 15
 • Strona 16

 

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – geodeta powiatowy

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

GEODETA POWIATOWY


Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Września


Określenie stanowiska:

Geodeta Powiatowy, wymiar czasu pracy – 1 etat

 

 1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
 • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.),
 • 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość aktów prawnych z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, k.p.a. oraz gospodarki nieruchomościami,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,
 • wysoka kultura osobista.
 • sumienność, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność,
 • opanowanie w sytuacjach stresowych,
 • dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.

 

 1. Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

zgodnie z przepisami z zakresu geodezji i kartografii przypisanymi geodecie powiatowemu.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia),
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.

 

 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
 • dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Geodeta Powiatowy” do dnia 5 lutego 2021 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września,
 • aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Dodatkowe informacje:
 • brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
 • prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
 • informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,
 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

 

     Starosta Wrzesiński

/-/   Dionizy Jaśniewicz

 

Września, 25 stycznia 2021 r.


 

Są pieniądze na oddział dziecięcy

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego zabezpieczone zostały brakujące środki na rozstrzygnięcie przetargu związanego z oddziałem dziecięcym w Szpitalu Powiatowym we Wrześni.

Przypomnijmy, że część drugiego piętra w tzw. starej części wrzesińskiej lecznicy ma być zaadaptowana na potrzeby oddziału pediatrycznego. Najtańsza oferta złożona w przetargu opiewała na ok. 200 tys. zł więcej, niż radni pierwotnie przeznaczyli na tę inwestycję. Podjęcie na posiedzeniu 22 stycznia uchwały, na mocy której zwiększone zostały środki na to zadanie, było związane z koniecznością dopełnienia terminów przetargowych. Umowa z wykonawcą prawdopodobnie zostanie podpisana 29 stycznia. Ponieważ zadanie częściowo będzie realizowane w 2022 roku, radni musieli również zadecydować o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany w budżecie dotyczyły także innych dużych inwestycji, które wkrótce będzie realizował powiat. Niebawem mają zostać rozpoczęte prace związane z modernizacją starego budynku Zespołu Szkół Politechnicznych, który w październiku ubiegłego roku ucierpiał wskutek awarii sieci wodociągowej. Skarbnik powiatu Beata Matuszewska zaznaczyła, że zwrot wynikający z ubezpieczenia obiektu szacuje się na blisko 1,6 mln zł. Podczas gdy jeszcze nieznane były wyniki szacunków i ekspertyz ubezpieczyciela, szkoła zleciła wykonanie projektu i kosztorysu na modernizację starego budynku. Dzięki zmianom w budżecie zabezpieczono blisko 529 tys. zł, by nie tylko przywrócić możliwość użytkowania obiektu ZSP, lecz także przystosować jego standard do współczesnych realiów. Ponadto uchwała budżetowa związana była z planem budowy boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, na które zabezpieczono dodatkowo ponad 431 tys. zł, a także z przewidzianymi na ten rok robotami budowlanymi przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu. Przy tym zadaniu kwota została zwiększona o nieco ponad 21 tys. zł. Dodajmy, że bez remontu tego historycznego budynku, w którym w ostatnich latach odbywało się wiele ważnych imprez kulturalnych, nie będzie możliwe jego ponowne użytkowanie. Stan „Zamkowej” jest konsekwencją dotkliwych nawałnic, które w 2017 roku wyrządziły w naszym powiecie dotkliwe szkody. Obiekt jest objęty opieką konserwatora zabytków.

Skarbnik poinformowała również o otrzymaniu dofinansowania na realizację projektu „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim”. Za kwotę ponad 446 tys. zł, która pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zostanie zakupionych ponad 100 komputerów do powiatowych jednostek oświatowych. Zabezpieczono wymagany wkład własny, który stanowi 15% całkowitej wartości projektu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym, natomiast uchwała budżetowa – przy dwóch. Przy okazji posiedzenia radni uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego w tym dniu wrzesińskiego samorządowca Ryszarda Szwajcy.

Klara Skrzypczyk

 


 

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

W nowy numerze „Przeglądu Powiatowego” m.in.: artykuł o planach na 2021 rok, informacje o szczepieniach przeciwko koronawirusowi, szczegóły na temat dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Strona 1
 • Strona 2
 • Strona 3
 • Strona 4
 • Strona 5
 • Strona 6
 • Strona 7
 • Strona 8
 • Strona 9
 • Strona 10
 • Strona 11
 • Strona 12
 • Strona 13
 • Strona 14
 • Strona 15
 • Strona 16

 

Sesja nadzwyczajna

Posiedzenie odbyło się 8 stycznia. Radni ze względów bezpieczeństwa po raz kolejny obradowali zdalnie.

Główną przyczyną zwołania sesji było pozyskanie przez powiat wrzesiński dofinansowania autobusowych przewozów pasażerskich ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Aby przekazać przewoźnikowi wsparcie finansowe na utrzymanie dotychczasowych połączeń oraz tworzenie nowych linii komunikacyjnych dla mieszkańców naszego powiatu, konieczne było podjęcie kilku uchwał. Radni wyrazili więc zgodę na zawarcie przez powiat wrzesiński umowy z firmą, która będzie świadczyć usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Nadal będzie to pyzdrska WA-MA, która od maja 2019 roku nie tylko wypełnia lukę po upadku PKS-u Gniezno, ale też sukcesywnie zwiększa liczbę linii autobusowych w naszym regionie.

Środki finansowe w formie dopłat, które udało się pozyskać, wesprą WA-MĘ, z której usług przez pandemię korzysta mniej pasażerów niż przed jej wybuchem. Na spadek liczby pasażerów znaczący wpływ miało m.in. zdalne nauczanie, które pozamykało młodzież szkolną w domach. Istnieje ryzyko, że bez wsparcia finansowego przewoźnik byłby zmuszony zawiesić lub zamknąć niektóre nierentowne linie. Zwłaszcza dla osób mieszkających w małych miejscowościach i pozbawionych alternatywnego środka transportu, oznaczałoby to właściwie odcięcie od świata.

Z podjęciem uchwały o zgodzie na zawarcie umowy z firmą WA-MA wiązała się konieczność wprowadzenia stosownych zmian w uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, wobec których radni również nie mieli zastrzeżeń.

Klara Skrzypczyk


 

Kampania informacyjno-edukacyjna

Fundacja „Czas Jaszczurów” we współpracy z samorządem województwa wielkopolskiego, powiatem poznańskim i Kolejami Wielkopolskimi przygotowała kampanię pod nazwą Spotkajmy się zdrowi w czystym środowisku.

Głównym celem akcji jest kształtowanie prawidłowych nawyków zapewniających dbałość o czyste środowisko. W szybkim tempie wzrasta ilość zużytych jednorazowych rękawiczek i maseczek używanych w walce w epidemią. Z pojemników w miejscach publicznych wiatr wywiewa je na pobliskie trawniki i parki. Także ptaki poszukujące jedzenia roznoszą zużyte rękawiczki. Wszystko to może prowadzić do zanieczyszczenia środowiska.

Spotkajmy się zdrowi w czystym środowisku to kampania pokazująca istotę segregacji śmieci, zwłaszcza tych, które w czasie epidemii stały się nowym rodzajem odpadów. Przygotowane grafiki oraz krótkometrażowe filmiki wyświetlane są w pociągach czy autobusach, a także rozpowszechniane za pośrednictwem lokalnej telewizji i mediów społecznościowych. Organizatorom akcji zależy na dotarciu z przekazem do jak największej liczby osób, aby uświadomić, jak ważne jest odpowiednie postępowanie z zużytymi maseczkami i rękawiczkami.

 Zanieczyszczone środowisko to coraz większy problem ekologiczny, a jednocześnie zagrożenie dla zdrowia. Warto dbać o otoczenie, które jest naszym wspólnym dobrem.

(red.)

 • kampania-ulotka-monitor2

 

Punkty szczepień przeciwko COVID-19 w powiecie wrzesińskim

Ze względu na stopniowy proces produkcji i dystrybucji szczepionek szczepienia przeciwko COVID-19 w Polsce przebiegają etapowo, zgodnie z planem zawartym w Narodowym Programie Szczepień.

Punkty szczepień w powiecie wrzesińskim

Na terenie powiatu wrzesińskiego można zaszczepić się w następujących punktach (stan na 14 stycznia 2021 roku wg. www.gov.pl/web/szczepimysie):

 • przychodnia lekarza rodzinnego GAL-MED Galant Zdzisława w Grzybowie (tel. 61 438 16 22),
 • przychodnia lekarza rodzinnego LEK-MED Kasprzyk, Mikołajczak, Paciorkowski spółka jawna przy ul. Fromborskiej we Wrześni (tel. 61 436 04 80),
 • przychodnia zespołu lekarza rodzinnego HIKOMED s.c. przy ul. Wrzesińskiej w Miłosławiu (tel. 61 438 30 05),
 • AR-MED s.c. Alina Czajkowska, Anzelm Czajkowski przy ul. Zdrowotnej w Sokolnikach (tel. 61 438 58 59),
 • AMICOR Andrzej Paciorkowski, Adam Dopierała spółka jawna przy ul. Poznańskiej w Nekli (tel. 61 438 60 92),
 • MEDINET Jesiołowski, Górniak, Adamczak spółka jawna przy ul. Legii Wrzesińskiej we Wrześni (tel. 61 640 00 40),
 • przychodnia zdrowia PRO FAMILIA, ul. Rynek 15 w Pyzdrach (tel. 63 276 81 99),
 • przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego ESKULAP, ul. Miłosławska 1 w Kołaczkowie (tel. 61 438 50 80, 612 248 198),
 • Szpital Powiatowy, ul. Słowackiego 2 we Wrześni (tel. 517 745 329) – w pierwszej kolejności szczepione osoby w wieku powyżej 70 i 80 lat.

Lista ma być jeszcze uzupełniana.

Etapy szczepień

Etap 0: od 27 grudnia jako pierwsi szczepieniom poddawani są pracownicy szpitali węzłowych oraz pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych), a także pracownicy domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej, aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki, oraz pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych. Do tzw. grupy „zero” zalicza się również personel niemedyczny pracujący w wymienionych podmiotach (w tym wolontariuszy i stażystów), pracowników firm współpracujących z podmiotem medycznym, którzy stale przebywają w tym podmiocie, jak również rodziców wcześniaków.

Etap I: kolejny etap szczepień ma objąć pensjonariuszy domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz innych miejsc stacjonarnego pobytu, a także osoby powyżej 60. roku życia (zaczynając od najstarszych), służby mundurowe i nauczycieli.

Etap II: w następnym etapie szczepieniom będą mogły być poddane osoby poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, jak również osoby będące w trakcie diagnostyki lub leczenia, wymagające wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia oraz osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne.

Etap III: do ostatniego etapu szczepień zakwalifikowani zostali przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wtedy mają rozpocząć się także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

Rejestracja

15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia dla seniorów, którzy ukończyli 80 lat, a od 22 stycznia dla osób powyżej 70. roku życia. Szczepienia zarejestrowanych seniorów rozpoczęły się 25 stycznia. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że informacje o starcie rejestracji dla kolejnych grup będą pojawiały się na bieżąco. Istnieją cztery możliwości zapisu na szczepienie. Po pierwsze, można zadzwonić na całodobową i bezpłatną infolinię. Po połączeniu z konsultantem wystarczy podać numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty. Należy również wybrać dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Rejestracji nie trzeba dokonywać osobiście. Po rozpoczęciu odpowiedniego etapu będzie można zarejestrować swoich rodziców lub dziadków (wystarczy znać ich numer PESEL). Drugim sposobem zapisania się na szczepienie jest skorzystanie z e-Rejestracji dostępnej na stronie pacjent.gov.pl. Jeżeli żaden z proponowanych terminów lub punktów szczepień nie będzie nam odpowiadał, strona umożliwi nam wybór dogodnej daty i lokalizacji. Po dokonanej rezerwacji otrzymamy SMS z jej potwierdzeniem. Kolejny zostanie wysłany dzień przed wizytą jako przypomnienie. Należy pamiętać, że z tego rozwiązania mogą skorzystać wyłącznie osoby posiadające profil zaufany. Trzecim ze sposobów rejestracji jest skontaktowanie się z wybranym punktem szczepień i umówienie się na wizytę. Na szczepienie można zarejestrować się również wysyłając SMS o treści SZCZEPIMY SIĘ na numer + 48 664 908 556. Otrzymamy wtedy wiadomość zwrotną z prośbą o przesłanie swojego numeru PESEL i kodu pocztowego miejsca, w którym mieszkamy. W ten sposób zostaniemy zapisani w systemie i gdy pojawi się wolny termin szczepienia, oddzwoni do nas konsultant. Po podaniu pierwszej dawki szczepionki w punkcie szczepień pacjent od razu zostanie umówiony na drugą wizytę.

Zgłaszanie chęci zaszczepienia się

Od 15 stycznia można zgłosić chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 za pomocą formularza online. Zgłoszenie chęci szczepienia nie jest jednak równoznaczne z rejestracją. Po wypełnieniu prostego formularza otrzymamy wiadomość z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia na podany przez nas adres mailowy (po kliknięciu w link formularz zostanie zatwierdzony i zapisany w systemie). Kiedy ruszy rejestracja na szczepienia dla odpowiedniej grupy, na ten sam adres mailowy zostanie wysłana wiadomość o wystawieniu e-skierowania. Wtedy będzie można zarejestrować się na konkretny termin szczepienia, korzystając z jednego z trzech wcześniej opisanych sposobów.

Narodowy Program Szczepień

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19

(red.)

 • Informacja o szczepieniach
 • Informacja o zgłaszaniu chęci zaszczepienia się

   

Święto Trzech Króli

6 stycznia chrześcijanie obchodzą Święto Objawienia Pańskiego zwane potocznie Świętem Trzech Króli. Ma ono na celu uczczenie objawienia się Boga człowiekowi (co w teologii nazywane jest teofanią) – to symbol jego obecności w historii ludzkości, a także zdolności człowieka do rozumowego poznania swojego Stwórcy.
Źródeł święta należy szukać w historii zawartej w Ewangelii według świętego Mateusza, zgodnie z którą do Betlejem przybyli Mędrcy ze Wschodu (autor nie podaje ich liczby), chcący oddać pokłon nowonarodzonemu mesjaszowi – Jezusowi. Święto Objawienia Pańskiego (cogito), obok Święta Chrztu Pańskiego (babtesimus) i święta upamiętniającego cud w Kanie Galilejskiej (matrimonium), należy do trzech chrześcijańskich uroczystości znanych pod wspólną nazwą – Epifania. Trzy pierwsze litery łacińskich nazw tych świąt zapisywane są przez chrześcijan na drzwiach mieszkań (w Polsce spotykamy dwa zapisy: C M B lub K M B). Do tej czynności służy poświęcona w kościele kreda. Istnieją także inne interpretacje tego skrótu. Może on oznaczać np. łacińską sentencję Christus Mansionem Benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu domowi) lub Christus Multorum Benefactor (Chrystus dobroczyńcą wielu). Niektórzy, zgodnie ze średniowieczną tradycją, dostrzegają w nim trzy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu (Kacper, Melchior i Baltazar). Tego dnia w katolickich świątyniach święci się również kadzidło, którym następnie okadza się mieszkania, domy i obejścia, co ma chronić przed chorobami i nieszczęściem. Znanym w Polsce obyczajem kultywowanym podczas święta jest kolędowanie przebierańców – dzieci przebrane za Trzech Króli i inne towarzyszące im postacie odwiedzają okoliczne domy, odgrywają biblijne sceny i życzą pomyślności mieszkańcom. W wielu polskich miastach organizowane są także Orszaki Trzech Króli, czyli uliczne jasełka połączone z przemarszem i wspólnym śpiewaniem kolęd. Według różnych źródeł Trzej Królowie nazywani są również Trzema Mędrcami lub Trzema Magami, a nawet astrologami. Złożenie pokłonu Jezusowi przez cudzoziemców będących poganami ma być znakiem tego, że boski plan zbawienia obejmuje wszystkie narody świata. Według ewangelicznego przekazu ofiarowali oni Dzieciątku Jezus dary, którymi były: złoto, kadzidło i mirra (stąd prawdopodobnie wzięło się założenie, że magów było trzech).

Monika Tomczak


  

Pierwszy pracownik wrzesińskiego szpitala zaszczepiony przeciwko COVID-19

W Szpitalu Powiatowym we Wrześni rozpoczęły się szczepienia personelu medycznego i niemedycznego przeciwko COVID-19. Pierwszą dawkę szczepionki przyjął lek. med. Dawid Kaczmarek - koordynator przyszpitalnej Przychodni Lekarza Rodzinnego.

Pierwsze 75 dawek szczepionki przeciwko COVID-19 trafiło do wrzesińskiej lecznicy 4 stycznia. Uprawnieni do ich przyjęcia są wyłącznie pracownicy szpitala – łącznie około 700 osób. Personel chętny do udziału w szczepieniach ma możliwość zapisania się na listę oczekujących do 14 stycznia. Wszystkie dawki, które trafiły do szpitala, mają zostać wykorzystane jeszcze w tym tygodniu. Kolejna partia ma dotrzeć do lecznicy po 10 stycznia.

Dawid Kaczmarek z działającej przy szpitalu Przychodni Lekarza Rodzinnego, który jako pierwszy ze szpitalnego personelu przyjął szczepionkę przeciwko COVID-19, nie miał żadnych obaw przed jej potencjalnymi, negatywnymi skutkami. Lekarz ma nadzieję, że stanie się przykładem zarówno dla kolegów z pracy, jak i dla lokalnej społeczności. W tej chwili nie wiadomo jeszcze jednak, kiedy rozpoczną się szczepienia dla mieszkańców powiatu.

Kaczmarek podkreśla, że zaszczepienie całego personelu medycznego i niemedycznego pracującego w Szpitalu Powiatowym to duże przedsięwzięcie również pod względem logistycznym. Działania muszą zostać zorganizowane tak, by zapewnić ciągłość pracy placówki. Tym bardziej, że sąsiednie lecznice zostały przekształcone w szpitale covidowe, a we Wrześni pojawiło się więcej pacjentów z innymi schorzeniami. Ważne jest także to, by żadna z dawek nie została zmarnowana, gdyż w warunkach, jakie zapewnia szpital, mogą być one przechowywane do pięciu dni. Na tę chwilę chęć przystąpienia do programu szczepień wyraziło około 180 osób pracujących w lecznicy.

(red.)

 • lek. med. Dawid Kaczmarek przyjmuje szczepionkę
 • lek. med. Dawid Kaczmarek przyjmuje szczepionkę