Wielkie i radosne kolędowanie

Świąteczny koncert zespołu Enej zorganizowany przez powiat wrzesiński przy współpracy wrzesińskiej fary i Zespołu Szkół Politechnicznych przyciągnął tłumy do Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego przy ulicy Wojska Polskiego.
19 stycznia w nowoczesnej hali sportowej zgromadziło się ponad 1300 osób, które wzięły udział w muzycznej uczcie. Warto dodać, że tradycyjny koncert kolęd organizowany każdego roku przez powiat po raz pierwszy odbył się właśnie w tym miejscu, a bezpłatne wejściówki na wydarzenie rozeszły się w kilka godzin. Zebranych powitał naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu Starostwa Powiatowego Mateusz Maserak. Następnie głos zabrali: starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława – ksiądz Mieczysław Kozłowski oraz dyrektor ZSP Bogdan Nowak. Potem przyszła kolej na prawie dwugodzinne, wspólne kolędowanie z zespołem Enej.
Artystów, w kolorowym orszaku i pośród śpiewów, na scenę poprowadzili kolędnicy. Były to postacie takie, jak: śmierć, wilk, niedźwiedź, pastuszek, diabeł i baran, w które wcielili się pracownicy starostwa. Słuchacze mogli podziwiać nie tylko żywiołowe wykonanie polskich, a także ukraińskich, tradycyjnych kolęd i pastorałek, ale również energetyczne brzmienie rozmaitych instrumentów. Członkowie zespołu chętnie wchodzili w interakcję z odbiorcami koncertu, zachęcając do śpiewania i opowiadając o świątecznych zwyczajach. Na zakończenie wykonali znaną większości kolędę pt. Bóg się rodzi, na co widownia zareagowała bardzo entuzjastycznie. Na koniec muzycy zachęceni aplauzem publiczności powrócili na scenę, by wykonać dla niej jeszcze kilka utworów, m.in. piosenkę Z kopyta kulig rwie z repertuaru Skaldów. Podczas opuszczania hali przez uczestników wydarzenia dało się słyszeć wiele pozytywnych komentarzy i wyrazów zadowolenia.

Monika Tomczak

 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu
 • zdjęcie z koncertu

 

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

W tym wydaniu m.in.: informacja dotycząca otwartych konkursów ofert, artykuły na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu wrzesińskiego i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Przegląd Powiatowy nr 385 - styczeń 2024 - 01
 • Przegląd Powiatowy nr 385 - styczeń 2024 - 02
 • Przegląd Powiatowy nr 385 - styczeń 2024 - 03
 • Przegląd Powiatowy nr 385 - styczeń 2024 - 04
 • Przegląd Powiatowy nr 385 - styczeń 2024 - 05
 • Przegląd Powiatowy nr 385 - styczeń 2024 - 06
 • Przegląd Powiatowy nr 385 - styczeń 2024 - 07
 • Przegląd Powiatowy nr 385 - styczeń 2024 - 08
 • Przegląd Powiatowy nr 385 - styczeń 2024 - 09
 • Przegląd Powiatowy nr 385 - styczeń 2024 - 10
 • Przegląd Powiatowy nr 385 - styczeń 2024 - 11
 • Przegląd Powiatowy nr 385 - styczeń 2024 - 12
 • Przegląd Powiatowy nr 385 - styczeń 2024 - 13
 • Przegląd Powiatowy nr 385 - styczeń 2024 - 14
 • Przegląd Powiatowy nr 385 - styczeń 2024 - 15
 • Przegląd Powiatowy nr 385 - styczeń 2024 - 16

 

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2024 r. na obszarze województwa wielkopolskiego


Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305, z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 440) w związku z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 2473) podaje się do publicznej wiadomości informacje, że:
1. W okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, przeprowadzona zostanie na obszarze województwa wielkopolskiego kwalifikacja wojskowa.
2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby, które w latach 2022 i 2023:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwaną dalej „ustawą”, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.
3. Kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa wielkopolskiego zostanie przeprowadzona w niżej podanych miejscach i terminach:
[...]
34) NA TERENIE POWIATU WRZESIŃSKIEGO: w miastach i gminach: Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września, w gminie: Kołaczkowo, winny stawić się w Grzymysławicach 10, w dniach od 27 lutego do 15 marca 2024 r., w godz. 11.00–17.00.
[...]
4. Osoba stawiająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
1) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta):
a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej - dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy;
3) szefowi wojskowego centrum rekrutacji:
a) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
b) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
5. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej, lub osoba ubiegająca się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej przedstawia:
1) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta):
a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej - dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy;
3) szefowi wojskowego centrum rekrutacji - wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
6. Osoby: 
1) w stosunku do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208, z późn. zm.), 
2) całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, z późn. zm.), 
3) zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)
można zwolnić z obowiązku osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w przypadku skutecznego doręczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) orzeczenia albo wypisu z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej, oraz poinformowania szefa wojskowego centrum rekrutacji na piśmie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) o tym doręczeniu.
7. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
8. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.).
9. Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia. Zgłoszenia można dokonać również z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10. Wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej składa się za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji. Do wniosku osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej dołącza zaświadczenie lekarskie stwierdzające zmiany w jej stanie zdrowia, jakie nastąpiły od dnia ostatniego orzeczenia ustalającego kategorię zdolności do służby wojskowej.
11. Obwieszczenie stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
12. W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
13. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane; nie zgłoszą się w celu uregulowania stosunku do obowiązku obrony; nie zgłoszą się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących obowiązku obrony oraz odmówią poddania się badaniom lekarskim; odmówią udzielenia właściwym organom prowadzącym ewidencję wojskową informacji w zakresie danych jego dotyczących i przetwarzanych w ewidencji wojskowej – podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny.


WOJEWODA WIELKOPOLSKI
/ - / Michał ZIELIŃSKI