Uwaga od 1 września 2023 r. 
zmiana siedziby punktu nieodpłatnej pomocy prawnej we Wrześni!


Od 1 września 2023 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zostaje przeniesiony z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 do Szpitala Powiatowego we Wrześni przy ul. Słowackiego 2 (wejście od ulicy Warszawskiej, stary budynek szpitala, parter, pok. 23).

  • plakat nieodpłatnej pomocy prawnej

 

  • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – ogłoszenie

 

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
PODINSPEKTOR
W WYDZIALE BUDOWNICTWA I ŚRODOWISKA 

 

Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300  Września

Określenie stanowiska:

Podinspektor, wymiar czasu pracy – 1/1 etat 

 

1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:

1) posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 3 letni staż pracy,

2) posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) cieszy się nieposzlakowana opinią,

6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności,

2) mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej,

3) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań, obowiązkowość,

4) wysoka kultura osobista,

5) dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.

 

3. Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

1) prowadzenie spraw dotyczących zalesień na gruntach rolnych w ramach ustawowego przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesienie,

2) nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa realizowanym poprzez kontrolę zadań zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasu oraz wynikających z ustawy o lasach w zakresie ochrony, pielęgnacji, pozyskiwania drewna i jego cechowania,

3) ustalanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów, które nie posiadają planów urządzenia,

4) zlecanie wykonania inwentaryzacji i planów urządzenia lasu oraz prowadzenie spraw z tym związanych,

5) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,

6) wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,

7) prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,

8) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów w tym naliczanie kar za wycinkę bez zezwolenia.


 
4. Wymagane dokumenty:

1) CV,

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5) kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( certyfikaty, zaświadczenia),

6) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

7) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora,

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.


5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1) dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Wydziale Budownictwa i Środowiska” do dnia 15 września 2023 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września,

2) aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Dodatkowe informacje:

1) brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,

2) prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,

3) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,        

4) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.
        


  
 Wicestarosta Wrzesiński

/-/   Waldemar Grzegorek


Września, 22 sierpnia 2023 r.


 

Powiatowy Piknik Naukowy

W niedzielę 10 września zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w dziewiątej edycji Powiatowego Pikniku Naukowego. Wydarzenie odbędzie się na placu przy Zapleczu Dydaktyczno-Sportowym za Powiatowym Urzędem Pracy we Wrześni (wejście od Szosy Witkowskiej) w godzinach 15:00 – 18:00. W programie m.in.: przedstawienie dla dzieci, pokaz chemiczny, gra terenowa, pokaz tańca, konkurencje sportowe i wiele innych, bardzo ciekawych atrakcji.