Punkt nieczynny do odwołania

Informujemy, że powiatowy punkt pomocy dla obywateli Ukrainy będzie nieczynny do odwołania. O wznowieniu pracy punktu będziemy informować.

Za utrudnienia przepraszamy!


 

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

W tym wydaniu m.in.: artykuł o erasmusowych wizytach, relacja z pikniku w Gorzycach, informacje o dniu pracodawcy i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Przegląd Powiatowy nr 357, strona 1
 • Przegląd Powiatowy nr 357, strona 2
 • Przegląd Powiatowy nr 357, strona 3
 • Przegląd Powiatowy nr 357, strona 4
 • Przegląd Powiatowy nr 357, strona 5
 • Przegląd Powiatowy nr 357, strona 6
 • Przegląd Powiatowy nr 357, strona 7
 • Przegląd Powiatowy nr 357, strona 8
 • Przegląd Powiatowy nr 357, strona 9
 • Przegląd Powiatowy nr 357, strona 10
 • Przegląd Powiatowy nr 357, strona 11
 • Przegląd Powiatowy nr 357, strona 12
 • Przegląd Powiatowy nr 357, strona 13
 • Przegląd Powiatowy nr 357, strona 14
 • Przegląd Powiatowy nr 357, strona 15
 • Przegląd Powiatowy nr 357, strona 16

 

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

GEODETA POWIATOWY


Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Września.
Określenie stanowiska:

Geodeta Powiatowy, wymiar czasu pracy – 1 etat

 

1.       Wymagania niezbędne dla kandydatów:

1)      dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,

2)      uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.),

3)      2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      nie była skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      nieposzlakowana opinia.

 

2.       Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość aktów prawnych z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, k.p.a. oraz gospodarki nieruchomościami,

2)      umiejętność pracy w zespole,

3)      dobra organizacja pracy,

4)      odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,

5)      wysoka kultura osobista,

6)    sumienność, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność,

7)    opanowanie w sytuacjach stresowych,

8)      dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.

3.  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

zgodnie z przepisami z zakresu geodezji i kartografii przypisanymi geodecie powiatowemu.

4. Wymagane dokumenty:

1)      CV,

2)      list motywacyjny,

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5)      kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia),

6)      kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

7)      oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

8)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)  oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.

  

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1)    dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Geodeta Powiatowy” do dnia 24 czerwca 2022r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września,

2)         aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Dodatkowe informacje:

1)      brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany
za brak spełnienia wymagań formalnych,

2)  prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,

3) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,

4)      wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

                                       Starosta Wrzesiński

                                          /-/ Dionizy Jaśniewicz

 Września, 18 maja 2022 r.


 

Co słychać na drogach?

Aktualnie prowadzone są m.in. prace związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej między Gutowem Małym a Grzybowem.

To kolejny etap inwestycji, która poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników tej drogi powiatowej. Oprócz chodnika dla pieszych i rowerzystów wykonane zostaną zjazdy, zatoka autobusowa i niezbędne odwodnienia. Wydział Dróg Powiatowych zadba oczywiście też o przydrożny rów oraz oznakowania poziome i pionowe. Koszt prac na odcinku o długości około 2,4 km wynosi ponad 4,3 mln zł. To już trzeci etap powstawania ścieżki pieszo-rowerowej między Gutowem Małym a Grzybowem. Od 2018 roku powstał odcinek o łącznej długości 1,3 km, który był dofinansowany z środków zewnętrznych.

Lada moment Wydział Dróg Powiatowych rozpocznie przebudowę drogi powiatowej między Nowym Folwarkiem a Psarami Polskimi. Inwestycja dotyczy odcinka od skrzyżowania powiatowej ulicy Jeziornej z gminną ulicą Zakątek w Nowym Folwarku do Wiejskiego Domu Kultury w Psarach Polskich. W ramach zadania jezdnia zostanie poszerzona od 5,5 do 6 m, zbudowane zostaną chodniki o długości 970 m.b., a przebudowie ulegną skrzyżowania. Wykonawca zadba też o niezbędną kanalizację deszczową i odpowiednie oznakowanie drogi. Na realizację inwestycji Wydział Dróg Powiatowych pozyskał ponad 1,2 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przy całkowitej wartości zadania w wysokości ponad 2,3 mln zł.

Od stycznia cały czas trwają również remonty cząstkowe. Dotychczas wykonano je w Bieganowie, Sokolnikach, Gałęzewicach, Żydowie, Zielińcu, Borkowie, Samarzewie, Kołaczkowie, Pyzdrach, Nowym Folwarku, Stroszkach, Ciemierowie, Lisewie, Gozdowie, Wszemborzu, Budziłowie, Borzykowie, Podstolicach, Małej Górce, Targowej Górce, Lipiu, Wrąbczynku, Bardzie, Kokoszkach, Stępocinie, Osowie, Otocznej, Biechowie oraz Nowej Wsi Królewskiej. Zakres prac warunkowany jest stanem nawierzchni czy natężeniem ruchu na danej drodze powiatowej. W zależności od potrzeb remonty cząstkowe przeprowadza ekipa Wydziału Dróg Powiatowych skrapiarką oraz remonterem drogowym lub firma zewnętrzna, która stosuje technologię masy na gorąco.

Klara Skrzypczyk


 

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

W tym wydaniu m.in.: relacja z patriotycznych świąt, artykuły o Wrzesińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, wywiad o 25-leciu UKS Kołaczkowo i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Przegląd Powiatowy nr 356, strona 1
 • Przegląd Powiatowy nr 356, strona 2
 • Przegląd Powiatowy nr 356, strona 3
 • Przegląd Powiatowy nr 356, strona 4
 • Przegląd Powiatowy nr 356, strona 5
 • Przegląd Powiatowy nr 356, strona 6
 • Przegląd Powiatowy nr 356, strona 7
 • Przegląd Powiatowy nr 356, strona 8
 • Przegląd Powiatowy nr 356, strona 9
 • Przegląd Powiatowy nr 356, strona 10
 • Przegląd Powiatowy nr 356, strona 11
 • Przegląd Powiatowy nr 356, strona 12
 • Przegląd Powiatowy nr 356, strona 13
 • Przegląd Powiatowy nr 356, strona 14
 • Przegląd Powiatowy nr 356, strona 15
 • Przegląd Powiatowy nr 356, strona 16