Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

 Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”, a w nim m.in.: relacja z obchodów 120. rocznicy Strajku Dzieci Wrzesińskich, artykuł o arteterapii, materiał dotyczący powiatowych dróg, informacje sportowe i wiele więcej. Zapraszamy do lektury! 

 • Strona 1
 • Strona 2
 • Strona 3
 • Strona 4
 • Strona 5
 • Strona 6
 • Strona 7
 • Strona 8
 • Strona 9
 • Strona 10
 • Strona 11
 • Strona 12
 • Strona 13
 • Strona 14
 • Strona 15
 • Strona 16

  

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Podobnie jak w ubiegłych latach nabór do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzony w formie online poprzez stronę internetową: nabor.pcss.pl/wrzesnia. Od 17 maja dokumenty można złożyć elektronicznie lub papierowo bezpośrednio w wybranej szkole. Kandydat wybiera maksymalnie trzy szkoły na terenie powiatu. W obrębie danej placówki nie ma ograniczenia wyboru liczby kierunków kształcenia. Kluczowa jest natomiast kolejność wyboru.

Między 17 maja a 21 czerwca należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami. Wyjątkami są: oddział dwujęzyczny, przygotowania wojskowego oraz sportowy, do których termin składania wniosków został skrócony – od 17 do 31 maja (po tym terminie będą przeprowadzone dodatkowe testy).

Wnioski będzie można wypełnić i wysłać za pośrednictwem strony: nabor.pcss.pl/wrzesnia po zarejestrowaniu się lub pobrać ze strony powiatu czy w sekretariatach szkół, a następnie wypełnić i złożyć osobiście w szkole pierwszego wyboru.

Od 25 czerwca do 14 lipca będzie czas na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

22 lipca na podstawie listy preferencji kandydatów oraz liczby punktów zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Listy będą wywieszane w szkołach, dostępne na ich stronach internetowych oraz po zalogowaniu w programie Nabór.

Przez kolejny tydzień (od 23 do 30 lipca) kandydaci zakwalifikowani potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, wyniku egzaminu ośmioklasisty oraz innych dokumentów, np. zaświadczeń lekarskich o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu czy kierowania pojazdami. Nieprzedłożenie ich jest  jednoznaczne z rezygnacją z nauki w danej szkole. W przypadku braku możliwości dostarczenia oryginałów należy poinformować o tym dyrektora.

2 sierpnia opublikowana zostanie lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Następnie, jeśli w szkołach zostaną wolne miejsca, przeprowadzone będzie postępowanie uzupełniające zgodnie z terminami wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki.

Szczegółowe opisy wszystkich kierunków kształcenia, w tym informacje o przedmiotach punktowanych, rozszerzeniach oraz kwalifikacjach, dostępne są na stronie nabor.pcss.pl/wrzesnia oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naboru do szkół prowadzonych przez powiat wrzesiński.

Wydział Edukacji

 • Tabela z naborem
 • Zespół Szkół Politechnicznych
 • Liceum Ogólnokształcące
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2

 

4 czerwca Starostwo będzie nieczynne

Informujemy, że Starostwo Powiatowe we Wrześni

będzie nieczynne w piątek 4 czerwca

(w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja).


 

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GEODETA POWIATOWY

Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300  Września.
Określenie stanowiska:

Geodeta Powiatowy, wymiar czasu pracy – 1 etat

 1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
 • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy  Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.),
 • 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość aktów prawnych z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, KPA oraz gospodarki nieruchomościami,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,
 • wysoka kultura osobista.
 • sumienność, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność,
 • opanowanie w sytuacjach stresowych,
 • dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.
 1. Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

zgodnie z przepisami z zakresu geodezji i kartografii przypisanymi geodecie powiatowemu.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( certyfikaty, zaświadczenia),
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na w/w stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.

 

 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
 • dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Geodeta Powiatowy” do dnia 28 maja 2021 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września,
 • aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Dodatkowe informacje:
 • brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany
  za brak spełnienia wymagań formalnych,
 • prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
 • informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,
 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

 

 

    Wicestarosta Wrzesiński

/-/   Waldemar Grzegorek

 

Września, 12 maja 2021 r.


   

Jak zarejestrować samochód w Wydziale Komunikacji?

Dla wielu z nas załatwianie spraw urzędowych to stresująca sytuacja. Liczba wymaganych dokumentów, podpisów i opłat niejedną osobę przyprawia o zawrót głowy. Jeśli jednak zapoznamy się z podstawowymi zasadami, np. rejestracji samochodu w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego we Wrześni, okaże się, że wizyta w urzędzie wcale nie musi być taka straszna.

Potrzebne dokumenty

Podczas rejestracji pojazdu urzędnicy będą wymagać od nas tytułu własności, tzn. faktury lub umowy zakupu, aktu darowizny lub postanowienia o nabyciu spadku, a także dowodu rejestracyjnego wraz z kartą pojazdu oraz tablic rejestracyjnych. Ponadto w dowodzie rejestracyjnym musimy mieć ważne badanie techniczne oraz aktualną polisę OC.

We wrzesińskim Wydziale Komunikacji i Transportu rejestracja realizowana jest dla klientów, którzy albo zarejestrują się na wizytę przez Internet, albo osobiście pojawią się w starostwie. Sprawę można załatwić również dzięki skorzystaniu ze stron internetowych: e-obywatel lub gov.pl – wystarczy zeskanować dokumenty i dokonać podpisu za pośrednictwem profilu zaufanego, a następnie przesłać je do właściwego urzędu. To szybki i bezpieczny sposób dokonania rejestracji bez wychodzenia z domu.

Wzory wszystkich wymaganych przez wydział wniosków można znaleźć na stronie internetowej: bip.wrzesnia.powiat.pl w zakładce Jak załatwić sprawę w starostwie/Wydział Komunikacji i Transportu, skąd można je pobrać i wydrukować. Wnioski gotowe do wypełnienia znajdują się także w namiocie promocyjnym wystawionym przed urzędem.

Różnice w rejestracji

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy wymaga dostarczenie nie tylko wcześniej wymienionych dokumentów, ale także tłumaczeń dokumentów oraz badania technicznego przed pierwszą rejestracją, a w przypadku samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony również akcyzy.

Jeśli chodzi o nowy pojazd kupiony z salonu samochodowego, który wcześniej nie był zarejestrowany, to oprócz faktury zakupu wymagane jest świadectwo homologacji, oświadczenie producenta w zakresie parametrów pojazdu i akcyzy oraz karta pojazdu.

Ważność przeglądu auta zakupionego za granicą

Uznanie ważności badania technicznego pojazdu sprowadzonego z zagranicy uwarunkowane jest rokiem produkcji auta. I tak dla pojazdów do 5 lat – badanie jest uznawane, a po tym okresie samochód musi przejść badanie w Polsce, tzw. badanie okresowe przed pierwsza rejestracją.

Rejestracja czasowa

Rejestracja czasowa dotyczy tzw. czerwonych tablic rejestracyjnych. Są one wydawane w celu przeprowadzenia badania technicznego albo w związku z wywozem pojazdu za granicę.

O rejestracji czasowej mówimy również przy przerejestrowaniu lub rejestracji pojazdu w urzędzie w związku z okresem oczekiwania na wyprodukowanie w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie dowodu rejestracyjnego.

Koszty rejestracji

Koszt rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy to 256,00 zł, przerejestrowania auta z innego powiatu albo nowego samochodu z salonu – 180,50 zł, a przerejestrowania pojazdu w obrębie powiatu – 81,50 zł. 

W urzędzie opłat można dokonać za pomocą karty płatniczej (bezgotówkowo) albo przelewem z konta – wtedy należy przynieść potwierdzenie przelewu. Za usługę możemy zapłacić także gotówką w banku lub na poczcie i w tej sytuacji również należy dostarczyć do urzędu dowód wpłaty.

Wydział Komunikacji


  

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”, a w nim m.in.: oferta szkół dla absolwentów klas ósmych, artykuł o tym jak zarejestrować auto, ogrodnicze porady i wiele więcej. Zapraszamy do lektury! 

 • Strona 1
 • Strona 2
 • Strona 3
 • Strona 4
 • Strona 5
 • Strona 6
 • Strona 7
 • Strona 8
 • Strona 9
 • Strona 10
 • Strona 11
 • Strona 12
 • Strona 13
 • Strona 14
 • Strona 15
 • Strona 16