• wykres

 

Strażackie podsumowania

Narada z udziałem wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP odbyła się 20 lutego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Przedstawiono ubiegłoroczne statystyki dotyczące ochrony przeciwpożarowej w powiecie wrzesińskim.

Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Piotr Trawiński przedstawił zagadnienia organizacyjno-kadrowe, finansowe oraz kontrolno-rozpoznawcze. Wrzesińska komenda liczy 51 etatów, z czego 48 to funkcjonariusze. Zeszłoroczny budżet jednostki ustalony był na kwotę przeszło 7,5 miliona złotych. 

Zastępca komendanta bryg. Damian Jankowiak przedstawił działania ratowniczo-gaśnicze, działalność operacyjno-szkoleniową, kwatermistrzowską, BHP i techniczną. Zaznaczył, że ogółem liczba zdarzeń przybliżyła się do stanu z 2016 roku, warto przypomnieć, że rok 2017 był wyjątkowy pod tym względem, gdyż wichury, które przeszły przez teren powiatu, spowodowały wzrost o 90%. Zarejestrowano 60 alarmów fałszywych, z czego tylko 1 był w złej wierze. W gminie Września odnotowano ogółem 441 zdarzeń, w Miłosławiu 92, w Nekli 81, w Kołaczkowie 57 i w Pyzdrach 56. 

Wielkopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak podkreślił zaangażowanie funkcjonariuszy komendy powiatowej i pracowników cywilnych: – Szczególne podziękowania kieruję w stronę prewencji, która ma bardzo dużo pracy. Powiat wrzesiński rozrasta się pod względem zakładów pracy i liczby mieszkańców. Rok 2018 był bardzo dobry pod względem rozwoju wyposażenia strażackiego w Wielkopolsce, gdyż pozyskano 26 nowych pojazdów do PSP i 26 dla OSP: – Jest to jeden z lepszych wyników w historii – zaznaczył bryg. Andrzej Bartkowiak. Przypomniał też o ważnej akcji strażaków, czyli wyjeździe do Szwecji. Polscy ratownicy pojechali tam chronić lasy, mienie i życie Szwedów. – Była to bardzo trudna akcja, która pokazała, jak dobrze polscy strażacy są przygotowani do takich działań. Zagraniczni koledzy po fachu byli mocno zaskoczeni, jakim sprzętem dysponujemy i jak jesteśmy wyszkoleni. 20 lat temu jeździliśmy do Szwecji uczyć się, teraz oni mogą brać z nas przykład. Bardzo za to wszystkim dziękuję – dodał. Przedstawił również planowane przedsięwzięcia i inwestycje. 

W odprawie wziął udział starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. – Obraz, który powstaje ze sprawozdawczej narady potwierdza, że jest to najlepiej zorganizowana służba w Polsce – mówił. – Takim wyznacznikiem rozwoju jest również budowa nowej siedziby PSP. Liczna obecność samorządowców potwierdza, że bardzo aktywnie włączają się oni w proces wspierania i wspólnego budowania standardów, które służą mieszkańcom powiatu wrzesińskiego. 

Prezes zarządu oddziału Powiatowego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej dh Andrzej Janka odniósł się do funkcjonariuszy PSP, dzięki którym realizowany jest program szkolenia przez komendy powiatowe. – Edukacja strażaków to bardzo istotna sprawa. Ze statystyk wynika, że ochotnicy prowadzili sami akcje ratunkowe przy ponad 200 zdarzeniach, co oznacza, że są w pełni gotowi do realizacji takich zadań – zaznaczył.

Po części sprawozdawczej został zaprezentowany nowy sprzęt oraz nastąpiło oficjalne przekazanie podnośnika, który od zeszłego roku jest na wyposażeniu wrzesińskiej komendy. Komendant powiatowy PSP zwrócił uwagę: – Drabina w znacznym stopniu poprawi nasze parametry ratownicze i ułatwi dotarcie do wielu poszkodowanych.

Szymon Piotr Rewers

 • Straz Pozarna (1)
 • Straz Pozarna (2)
 • Straz Pozarna (3)
 • Straz Pozarna (4)
 • Straz Pozarna (5)
 • Straz Pozarna (6)
 • Straz Pozarna (7)
 • Straz Pozarna (8)
 • Straz Pozarna (9)
 • Straz Pozarna (10)
 • Straz Pozarna (11)
 • Straz Pozarna (12)
 • Straz Pozarna (13)
 • Straz Pozarna (14)
 • Straz Pozarna (15)
 • Straz Pozarna (16)
 • Straz Pozarna (17)
 • Straz Pozarna (18)
 • Straz Pozarna (19)
 • Straz Pozarna (20)
 • Straz Pozarna (21)

 

Mieszkańcy z inicjatywą

Od tej kadencji mieszkańcy powiatu mają prawo do obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Rada powiatu właśnie określiła zasady jej wnoszenia.

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jest jedną ze zmian, które zostały wprowadzone ustawowo wraz z nową kadencją władz samorządowych. Przygotowania do wprowadzenia tej możliwości zostały poczynione w ubiegłym roku wraz ze zmianą Statutu Powiatu Wrzesińskiego. Sam statut nałożył na radnych obowiązek podjęcia uchwały regulującej kwestie tego nowego instrumentu aktywności mieszkańców, co miało miejsce na ostatnim posiedzeniu.

Do wniesienia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej konieczny jest co najmniej pięcioosobowy komitet. We wniosku, który musi trafić do Starostwa Powiatowego, konieczne jest złożenie oświadczenia o utworzeniu komitetu z ewentualnym wskazaniem pełnomocnika reprezentującego grupę w pracach nad projektem, uzasadnienia (z określeniem kwestii zabezpieczenia finansowego), a także proponowanego projektu uchwały. Po uzyskaniu wstępnej akceptacji, komitet może przystąpić do zbierania głosów poparcia dla inicjatywy w postaci podpisów co najmniej trzystuosobowej grupy mieszkańców cieszących się czynnym prawem wyborczym i wpisanych do stałego rejestru wyborców gmin powiatu. Prawidłowo zgłoszony projekt uchwały będzie musiał stać się przedmiotem obrad rady na najbliższej sesji (nie później niż po trzech miesiącach od jego złożenia).

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza to kolejna, po wprowadzonym w ubiegłym roku budżecie obywatelskim, zmiana dla mieszkańców stanowiąca świetną możliwość większego uczestnictwa w działaniach na rzecz powiatu wrzesińskiego. Warto dodać, że nie jest określone, czego może dotyczyć inicjatywa, stąd mieszkańcy mają szerokie pole do popisu.

Klara Skrzypczyk


 

 • Urszula Kosmecka

Szpital ma dyrektora ds. administracyjno-inwestycyjnych

Rozmowa z Urszulą Kosmecką, nową dyrektor ds. administracyjno-inwestycyjnych w Szpitalu Powiatowym we Wrześni

Piastuje pani funkcję od początku ubiegłego tygodnia. Jakie były te dni i jakie są pani plany na najbliższy czas?

Zaczynam od poznania administracji szpitala. Zapoznaję się z dokumentacją i rozmawiam z kierownikami działów i sekcji. Jeśli chodzi o inwestycje, to ważnym zadaniem teraz jest stworzenie nowej przestrzeni dla oddziału dziecięcego na parterze starej części szpitala. Być może także dla oddziału rehabilitacji ogólnej i rehabilitacji dziennej. Za chwilę ruszą działania zmierzające do wyłonienia firmy, która przygotuje program funkcjonalno-użytkowy oddziału dziecięcego, żeby można było przystąpić do przeprowadzenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Drugim istotnym zadaniem jest termomodernizacja budynku przychodni przy szpitalu. Na tym się szczególnie skupiłam. Jesteśmy chwilę przed podpisaniem umowy o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Musimy wyłonić projektanta, który zrobi dokumentację projektową łącznie z kosztorysem inwestorskim. W ubiegłym tygodniu prowadziłam też działania związane z uzyskaniem opinii ornitologicznej, na tym etapie niezbędnej.

Jakie jest pani doświadczenie zawodowe?

Do tej pory byłam związana z Urzędem Gminy w Miłosławiu, w którym przepracowałam 23 lata. W ciągu tego czasu byłam zatrudniona na wielu stanowiskach. Zaczynałam od pracy w księgowości podatkowej, potem w komunikacji (wydziały komunikacji znajdowały się wtedy w urzędach gmin, a nie w starostwach), w kolejnych latach zajmowałam się podatkami od środków transportowych, gospodarką mieszkaniową, pracowałam w kasie oraz księgowości budżetowej. Zwrotnym momentem było objęcie stanowiska ds. programów pomocowych, ze szczególnym nastawieniem na pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej. Był to dość długi okres mojej pracy. W ostatnich pięciu latach pełniłam funkcję kierownika Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w tym czasie zajmowałam się gospodarką mieszkaniową, drogami gminnymi, funduszami europejskimi, mieniem gminnym, gospodarką przestrzenną,  ochroną środowiska oraz realizacją wszystkich inwestycji gminnych.

Jakie były największe inwestycje, na które Gmina Miłosław pozyskała środki zewnętrzne?

Wartościowo największym przedsięwzięciem była przebudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Miłosław, czyli dokończenie kanalizacji Miłosławia oraz przeprowadzenie jej w całym Orzechowie. Drugą ważną inwestycją była budowa szkoły i hali sportowej na Bugaju oraz w Orzechowie. Dzięki środkom z programów unijnych zostało zmodernizowanych wiele świetlic wiejskich. Remonty dróg na terenie gminy były wspierane ze środków unijnych i krajowych. Realizowano też liczne małe projekty dla sołectw, m.in. doposażenie świetlic i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Wnioski na te wszystkie projekty wychodziły spod mojej ręki.

Czy to doświadczenie będzie pomocne w pracy na stanowisku dyrektor ds. administracyjnych i inwestycyjnych w szpitalu powiatowym?

W moim odczuciu – tak. Zresztą nie tylko moim, bo ze względu na to została złożona mi propozycja pracy. Aby napisać wniosek i nadzorować realizację inwestycji, trzeba poznać proces przetargowy i   budowlany. Daje to szerokie spojrzenie. Wiedza zdobyta w poprzedniej pracy bardzo się przyda.

Na koniec, czy może pani powiedzieć o swoim wykształceniu?

Mam wykształcenie wyższe magisterskie, skończyłam studia z Zarządzania i Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (teraz jest to Uniwersytet Ekonomiczny). Na tej uczelni odbyłam też studia podyplomowe –  z zakresu transportu i logistyki oraz z pozyskiwania funduszy europejskich. Półtora roku temu ukończyłam tam też studia z zakresu gospodarki nieruchomościami – wycena nieruchomości. Teraz rozpoczęłam studia podyplomowe – zarządzanie w placówkach służby zdrowia, które pomogą mi w pełnieniu nowych obowiązków.

Rozmawiała
Olga Kośmińska-Giera


 

Zagrożenie drzewostanów spowodowane przez kornika ostrozębnego

W związku ze stwierdzeniem występowania na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu szczególnie groźnego szkodnika drzewostanów iglastych — kornika ostrozębnego, Starosta Wrzesiński informuje o potencjalnym zagrożeniu wystąpieniem kornika w lasach gminnych.

Kornik ostrozębny (łac. 'ps acuminatus) zaliczany jest do grupy szkodników wtórnych, co oznacza, że atakuje drzewa, które zostały osłabione w wyniku innych czynników (biotycznych lub abiotycznych). Uszkadza biel i łyko drzew, co powoduje ich zamieranie. Pierwszym objawem żerowania szkodnika jest przerzedzenie koron oraz rudziejące igły. Pod powierzchnią cienkiej korowiny zaatakowanych drzew można zaobserwować charakterystyczne objawy żerowania larw w postaci promieniście rozgałęziających się chodników.

Wytyczne w sprawie sposobów i metod postępowania gospodarczo-ochronnego w drzewostanach narażonych lub w których stwierdzono występowanie kornika ostrozębnego.

 1. Należy typować i weryfikować obszary pojawienia się kornika ostrozębnego na podstawie drzew martwych i zamierających. Drzewa takie trzeba bezwzględnie usunąć. Jednocześnie należy prowadzić monitoring występowania kornika ostrozębnego na pozostałych drzewach poprzez ścinkę tzw. drzew próbnych. Należy wyciąć wszystkie drzewa zasiedlone przez tego szkodnika do momentu stwierdzenia drzew bez objawów zasiedlenia. Porządkowanie drzewostanów zasiedlonych ma charakter priorytetowy w stosunku do innych czynności gospodarczych.
 2. Na terenach wzmożonego występowania kornika ostrozębnego pozostawione wierzchołki, gałęzie, opadłą grubą korę, które powstały w wyniku cięć, należy spalić, zachowując przy tym szczególną ostrożność wynikającą z zabezpieczenia przeciwpożarowego, lub zrębkować do frakcji uniemożliwiającej wylot kornika. Zasiedlony surowiec pozyskany i jeszcze pozostający na gruncie w lesie lub jego pobliżu należy wywieźć z lasu przed wylotem i rójką owada (szacowany okres rójki – miesiąc maj), aby nie dopuścić do rozmnożenia kornika.
 3. Należy na bieżąco dokonywać kontroli zasiedlenia drewna przez szkodnika, w razie jego stwierdzeniu należy wywieźć je w możliwie szybkim terminie, aby nie doprowadzić do namnażania kornika. W ostateczności, w przypadku braku możliwości wywozu poza strefę zagrożenia, możliwe jest zastosowanie preparatów z alfa-cypermetyną (środek stosowany jako insektycyd) w celu uniemożliwienia wylotu chrząszczy.

WBŚiR


 

Łączy ich piłka

W tegorocznym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Służb Mundurowych triumfowali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kole.

Organizacją rozgrywek, które odbyły się 16 lutego we Wrześni, tym razem zajęła się wrzesińska Komenda Powiatowa Policji. W meczach, które rozegrano systemem każdy z każdym, zmierzyły się drużyny KPP we Wrześni, KPP w Gnieźnie, KPP w Kole, a także Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni i tradycyjnie – Starostwa Powiatowego we Wrześni. Ideą turnieju była sportowa rywalizacja w duchu fair play.

Najlepsi okazali się kolscy policjanci, drugie miejsce zajęli funkcjonariusze z Wrześni, a trzecie z Gniezna. Tytuł Króla Strzelców otrzymał Sebastian Wojtczak z KPP w Kole, który w turnieju zdobył aż siedem bramek. Przyznano także tytuł Najlepszego Bramkarza, którym został Bartosz Cerbin z KPP we Wrześni. Statuetki, dyplomy, puchary i medale, które ufundowało Starostwo Powiatowe we Wrześni wręczali wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek (który wystąpił także w „barwach” starostwa) oraz zastępca komendanta powiatowego Policji podinsp. Radosław Smak.

Turniej został po raz pierwszy zorganizowany w 2013 roku przez wrzesińskich strażaków i od tej pory odbywa się co roku. Formuła zmagań – sprzyjająca dobrej zabawie i integracji – bez wątpienia sprzyja codziennej dobrej współpracy służb i samorządowców. Kolejne rozgrywki za rok.

Klara Skrzypczyk

 

 • Turniej pilki noznej (1)
 • Turniej pilki noznej (2)
 • Turniej pilki noznej (3)
 • Turniej pilki noznej (4)
 • Turniej pilki noznej (5)
 • Turniej pilki noznej (6)
 • Turniej pilki noznej (7)
 • Turniej pilki noznej (8)
 • Turniej pilki noznej (9)
 • Turniej pilki noznej (10)
 • Turniej pilki noznej (11)
 • Turniej pilki noznej (12)
 • Turniej pilki noznej (13)
 • Turniej pilki noznej (14)
 • Turniej pilki noznej (15)
 • Turniej pilki noznej (16)
 • Turniej pilki noznej (17)
 • Turniej pilki noznej (18)
 • Turniej pilki noznej (19)
 • Turniej pilki noznej (20)
 • Turniej pilki noznej (21)
 • Turniej pilki noznej (22)
 • Turniej pilki noznej (23)
 • Turniej pilki noznej (24)

 

Z posiedzenia Rady Powiatu

Ostatnią sesję zdominowały sprawy związane przede wszystkim z oświatą i zdrowiem.

Jedną z ważniejszych uchwał IV sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego, która odbyła się 14 lutego, była decyzja o likwidacji internatu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Likwidacja to jednak sprawa wyłącznie formalną i jest przeprowadzana po to, by obiekt wszedł w skład bursy międzyszkolnej, co uzasadniała p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Katarzyna Starzyńska. Decyzja jest związana z realizowanym przez powiat projektem modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego (o którym pisaliśmy szerzej w poprzednim numerze „Przeglądu Powiatowego”), który został dofinansowany z funduszy unijnych. W ramach tego projektu powiat zbuduje nową bursę przy ulicy Wojska Polskiego we Wrześni, a także modernizuje już istniejącą przy ulicy Słowackiego. – Po zakończeniu tych inwestycji powiat będzie dysponował trzema obiektami służącymi młodzieży spoza Wrześni uczącymi się w szkołach i placówkach oświatowych we Wrześni, w tym internatem. Planowane jest utworzenie jednej placówki oświatowej, która będzie skupiać organizacyjnie te trzy jednostki  – wskazywała Katarzyna Starzyńska. Zgodnie z przepisami, internat musi najpierw zostać zlikwidowany, aby później wejść w struktury bursy międzyszkolnej.

Likwidacja internatu, mimo że jest kwestią formalną, wzbudziła u radnych sporo wątpliwości. Sprawę zorganizowania w nowy sposób trzech obiektów szerzej komentował starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. – Ta uchwała w zasadzie zaczyna proces, który polega na wyodrębnieniu nowej jednostki istniejącej pod trzema adresami – powiedział. – Ma to na celu rozszerzenie możliwości korzystania z bazy pobytowej – dodał. Zarówno dla pracowników internatu ZSTiO, jak i przede wszystkim mieszkających w nim uczniów nie przewiduje się istotnych zmian. Koszty pobytowe (które zresztą ustala rada powiatu) mają zostać utrzymane na tym samym poziomie. Zmiany, które rada ostatecznie poparła są kwestiami organizacyjnymi – utworzenie jednej bursy międzyszkolnej ma posłużyć jak najlepszej organizacji i wykorzystaniu wszystkich miejsc pobytowych. – Wyłonienie nowej jednostki powiatowej stwarza zupełnie nowe możliwości – stwierdził starosta Dionizy Jaśniewicz.

Podczas posiedzenia radni przyjęli jeszcze jedną uchwałę oświatową w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Decyzja związana jest z reformą oświaty, zgodnie z którą wszystkie gimnazja wraz z 1 września bieżącego roku zostaną wygaszone. Obecnie placówka istniejąca w ramach ZSZ nr 2 i tak nie ma uczniów, a w jej miejsce powstała Szkoła Podstawowa dla Dorosłych. Radni w tej kwestii nie mieli więc wątpliwości.

Rada Powiatu Wrzesińskiego zadecydowała w sprawie rozkładu godzin pracy aptek na terenie naszego powiatu. – Projekt uchwały wynika z zadania, jakie nakłada ustawa Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z tym aktem prawnym obowiązkiem rady jest ustalenie rozkładu pracy godzin aptek na terenie powiatu z uwzględnieniem dostępności do leków w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – tłumaczyła kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia Joanna Musiałkiewicz. Przy tym jednak, jak zaznaczyła, władze powiatu nie mają możliwości narzucania farmaceutom godzin pracy. Na szczęście od zeszłego roku na terenie powiatu funkcjonuje apteka całodobowa, dzięki której mieszkańcy mają zapewnioną dostępność do leków.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu, co uzasadniała sekretarz Bożena Nowacka, a także wyrazili zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości we Wrześni przy ulicy Leśnej. Wskazana działka o powierzchni 537 m² przylega bezpośrednio do innej, na której ulokowany jest budynek mieszczący Zespół Szkół Specjalnych oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. – Nabycie prawa użytkowania wieczystego poprawi możliwość korzystania z nieruchomości, a konkretnie działki docelowo przeznaczonej pod boisko szkolne – mówiła naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Jolanta Pielak. Szacowana cena to ok. 50 tys. zł.

Po przyjęciu uchwał budżetowych, które uzasadniała skarbnik powiatu Beata Matuszewska, oraz interpelacjach i zapytaniach radnych, głos zabrał prezes Szpitala Powiatowego Sebastian Nowicki, który niedawno złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji.  – We wrzesińskim szpitalu pracuję ponad 22 lata. 1 października 1996 roku zameldowałem się w pracy w charakterze lekarza stażysty. Od lutego 2012 roku pracowałem w Zarządzie Szpitala – powiedział Sebastian Nowicki, dziękując za zaufanie i współpracę. – Szpital mamy nowoczesny, ale ze starymi problemami, wynikającymi z całego systemu opieki zdrowotnej. Mam nadzieję, że szpital szybko znajdzie nowego szefa, który skutecznie poprowadzi go dalej dla dobra pacjentów – dodał.

Klara Skrzypczyk

 • 52382633_10151077407219971_5824025810004082688_o
 • 51904358_10151077407269971_3182839871806898176_o
 • 52480817_10151077407229971_3094521892363567104_o
 • 52426809_10151077407404971_3429775370063183872_o
 • 52417121_10151077407439971_8759198175098568704_o
 • 52668812_10151077407414971_8246301955228434432_o
 • 52033733_10151077407539971_7679908494597685248_o
 • 52173542_10151077407609971_8336628957164077056_o
 • 52047629_10151077407629971_1999174862446264320_o
 • 51798032_10151077407764971_5596050736933765120_o
 • 51868934_10151077407814971_3274000595614171136_o
 • 51511140_10151077407859971_3726226807540678656_o
 • 51973017_10151077407919971_7004293766521552896_o
 • 51883549_10151077408024971_192205820925050880_o
 • 52420927_10151077407969971_5642508298662969344_o
 • 51985891_10151077408129971_5851506380858458112_o
 • 52057011_10151077408094971_261283772811444224_o
 • 52029261_10151077408159971_327655049192800256_o
 • 52287160_10151077408284971_1501015603081641984_o
 • 52146508_10151077408309971_5760041152459833344_o

 

Lasy po nawałnicy – zwolnienie z podatku dochodowego

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa pomoc finansowa na uporządkowanie lasu zniszczonego podczas nawałnicy dnia 11 sierpnia 2017 r. zwolniona będzie z podatku dochodowego.

Przypominamy, że właściciele lasów prywatnych zgodnie z decyzją Starosty Wrzesińskiego zobowiązani byli uprzątnąć zniszczony las do 31 grudnia 2018 roku.

Właściciele, którzy nie wykonali w terminie do 31 grudnia 2018 roku wszystkich zadań z zakresu gospodarki leśnej dot. zrębu sanitarnego oraz usunięcia złomów i wywrotów na terenie swojego lasu, zobowiązani są złożyć do Starosty Wrzesińskiego wniosek o przedłużenie terminu uprzątnięcia lasu.

Za uprzątnięty las uznaje się taki, w którym usunięto wszystkie złomy i wywroty, drzewa silnie pochylone, wszystkie drzewa pochylone przy drogach publicznych i urządzeniach turystycznych oraz usunięto pozostałości pozrębowe wraz z gałęziami opałowymi w stopniu umożliwiającym przygotowanie gleby pod odnowienie lasu.

Przypominamy również, że właściciele lasów prywatnych, którzy uprzątnęli już swoje lasy, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie Starostę Wrzesińskiego, wysyłając pisemne zgłoszenie do Starostwa Powiatowego we Wrześni.

WBŚiR


 

 • ZEPSPW0208s003
 • pcez (2)
  PCEZ doczeka się modernizacji i rozbudowy

Centrum Oświatowe

Powiat wrzesiński stawia na szkolnictwo zawodowe. Na projekt modernizacji i rozwoju Centrum Oświatowego pozyskano ponad 27,5 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych.

Ogromna kwota w dokładnej wysokości 27 579 821,49 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Dzięki tym funduszom możliwa będzie modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego, które obejmuje budowę zaplecza dydaktyczno-sportowego przy Zespole Szkół Politechnicznych, remont istniejącej bursy oraz budowę nowej, a także modernizację i rozbudowę Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Projekt o całkowitej wartości 33 920 955,61 zł wpisuje się w realizowany program „Rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego”. Umowę o dofinansowanie podpisano 10 lipca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Prezentujemy aktualny stan realizacji prac.

Zaplecze dydaktyczno-sportowe

Budowa obiektu, który powstaje od zera przy Zespole Szkół Politechnicznych, rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku. Będzie to dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej ponad 2 500 m² obejmujący nowoczesną halę sportową na 900 osób, a także pomieszczenia szkoleniowe i konferencyjne. Obecnie stoją już ściany obiektu. Od stycznia trwa montowanie dźwigarów dachowych.

Bursa przy ulicy Słowackiego we Wrześni

Modernizacja budynku z 1921 roku trwa od kwietnia 2018 roku. Trzykondygnacyjny obiekt z dużym poddaszem użytkowym przechodzi pełną rewitalizację. Wymieniono okna i dach, wykonano nowe stropy, ocieplono ściany od wewnątrz. Trwają dalsze roboty wykończeniowe, a także prace przy elewacji zewnętrznej. W bursie znajdą się pokoje dwu i trzyosobowe, oferujące łącznie 32 miejsca noclegowe, a także pomieszczenia konferencyjne i szkoleniowe z zapleczem.

Bursa przy ulicy Wojska Polskiego we Wrześni

Internat powstanie od zera obok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (obecnie w tym miejscu stoją garaże, które zostaną wyburzone). Trzykondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej ok. 700 m² dzięki 22 komfortowym pokojom, w których znajdą się 42 miejsca noclegowe, będzie stanowić bazę noclegową dla korzystających z powiatowej oferty kształcenia. Aktualnie powiat oczekuje na prawomocne pozwolenie na rozpoczęcie prac.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

Istniejące w PCEZ pracownie zostaną zmodernizowane, powstaną także zupełnie nowe, m.in. automatyki obróbki plastycznej, elektroniki i elektrotechniki czy programowania systemów mechatronicznych. Na drugą połowę roku zaplanowano uruchomienie przetargu na wykonanie prac. O ich rozpoczęciu na pewno będziemy informować.

Klara Skrzypczyk


 

Ważne decyzje

Powiat wrzesiński jak co roku ogłasza nabór dla absolwentów gimnazjów na rok szkolny 2019/2020.

Dokumenty można składać od 13 do 31 maja 2019 w szkole pierwszego wyboru. Na uczniów czekają szkoły: Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Politechnicznych i Zespół Szkół Zawodowych nr 2. Ich oferta jest bogata i zróżnicowana. Jak w rozmowie dotyczącej tegorocznego naboru zapewnia sekretarz Bożena Nowacka, miejsca wystarczy dla wszystkich chętnych. Najważniejsze, to dobrze zastanowić się nad kierunkiem kształcenia i zadbać o dobre wyniki w nauce poprzedzające nabór.

Szczegółowe informacje o naborze do szkół młodzieżowych znajdują się na stronie internetowej: http://nabor.pcss.pl/wrzesnia (strona zostanie uruchomiona 1 maja 2019 r.) oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół. 

 • Bozena Nowacka

 

Jesteśmy dobrze przygotowani
Rozmowa z sekretarz powiatu Bożeną Nowacką

Jak nasze szkoły są przygotowane na przyjęcie podwójnego rocznika?

W Polsce od kilku lat realizuje się reforma oświaty, natomiast do szkół ponadpodstawowych rzeczywiście na dobre wkracza 1 września 2019. W tym roku swą edukację kończy obecna kl. VIII szkoły podstawowej oraz kl. III gimnazjum, które zostaje ostatecznie wygaszone. W związku z tym do naszych szkół nie trafi ponad 700, tylko 1 400 uczniów. Przez ostatnie dwa lata przygotowywaliśmy się do tej sytuacji. Zaplecza dydaktyczne, odpowiednia liczba nauczycieli, wyposażenie i ilość sal, to są kwestie już uregulowane. Dyrektorzy zanalizowali potrzeby swoich szkół i są przygotowani na przyjęcie podwójnego rocznika. W sensie organizacyjnym jesteśmy gotowi do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. Mieliśmy niedawno kontrolę NIK-u dotyczącą stanu przygotowania naszych szkół ponadpodstawowych do reformy  oświaty i wniosek pokontrolny brzmiał, że jesteśmy do zmian przygotowani dobrze.

Czyli nie będzie dwuzmianowości?

Kiedyś, gdy był wyż demografczny, faktycznie była dwuzmianowość w naszych szkołach. Od ponad dekady postępuje niż demograficzny i większość szkół ma rezerwy sal lekcyjnych, dlatego przyjęcie podwójnego rocznika nie spowoduje dwuzmianowości czy znacznego wydłużenia czasu realizacji zajęć. Zagrożenie dwuzmianowością pojawiło się w ZSP, natomiast po podpisaniu porozumienia z WSCKU (dawniej NKJO) uczniowie ZSP będą korzystać z dodatkowych 10 sal lekcyjnych. Przy ZSP powstaje też nowy obiekt – hala dydaktyczno-sportowa, i to miejsce także zostanie wykorzystane. Jeśli chodzi o długość czasu pracy szkół, to w niewielkim stopniu się to zmieni, zajęcia będą się kończyć najpóźniej o 15.30/16.00.

A jak wyglądać będzie nabór? Czy może zabraknąć dla kogoś miejsca?

Powiat wrzesiński od wielu lat prowadzi nabór systemem elektronicznym. Podstawowym wskaźnikiem konstruowania oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych naszego powiatu jest liczba absolwentów i tak też jest w ofercie na rok szkolny 2019/2020. Zatem dla nikogo nie zabraknie miejsca w naszych szkołach. Natomiast specyfika tego naboru będzie polegać na tym, że oddzielnie będzie poprowadzony nabór dla absolwentów gimnazjum i oddzielnie dla absolwentów klas VIII, ponieważ realizowali inne podstawy programowe. Różna będzie także ścieżka edukacyjna dla tegorocznych absolwentów, pogimnazjalni w liceum spędzą 3 lata, w technikum cztery. Absolwenci podstawówek  odpowiednio rok dłużej.

Czy będzie też więcej nauczycieli?

Tak. Dyrektorzy naszych szkół przygotowując się do podwójnego naboru zobowiązani byli także zabezpieczyć odpowiednią kadrę dydaktyczną, zatrudnieni zostaną zatem także nowi nauczyciele.

Rozmawiała Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

 • ZEPSPW0208s004