Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

W tym wydaniu m.in.: relacja z imprezy „Forum seniora w plenerze”, artykuł o „Madonnach Ziemi Wrzesińskiej”, wywiad z Lalu, która wystąpiła na zakończenie Tygodnia Przedsiębiorczości i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Przegląd Powiatowy nr 376, strona 1
 • Przegląd Powiatowy nr 376, strona 2
 • Przegląd Powiatowy nr 376, strona 3
 • Przegląd Powiatowy nr 376, strona 4
 • Przegląd Powiatowy nr 376, strona 5
 • Przegląd Powiatowy nr 376, strona 6
 • Przegląd Powiatowy nr 376, strona 7
 • Przegląd Powiatowy nr 376, strona 8
 • Przegląd Powiatowy nr 376, strona 9
 • Przegląd Powiatowy nr 376, strona 10
 • Przegląd Powiatowy nr 376, strona 11
 • Przegląd Powiatowy nr 376, strona 12
 • Przegląd Powiatowy nr 376, strona 13
 • Przegląd Powiatowy nr 376, strona 14
 • Przegląd Powiatowy nr 376, strona 15
 • Przegląd Powiatowy nr 376, strona 16

 

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO
PODINSPEKTORA W WYDZIALE EDUKACJI

W RAMACH UMOWY NA ZASTĘPSTWO

 

Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Września

Określenie stanowiska:

Podinspektor, wymiar czasu pracy – 1/1 etat  

 

Wymagania dla kandydatów:

1)      ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 3-letni staż pracy,

2)      obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      nieposzlakowana opinia,

6)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

 

Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności,

2)      mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej,

3)      sumienności, rzetelność, odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań, obowiązkowość,

4)      wysoka kultura osobista,

5)      dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.

 

Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

1) prowadzenie spraw związanych realizacją powiatowych projektów edukacyjnych,

2) prowadzenie spraw związanych z realizacją programów rządowych,

3) prowadzenie spraw związanych z organizacją spotkań, seminariów i uroczystości,

4) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i wnioskowaniem o nagrody oraz odznaczenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

5) opracowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu wrzesińskiego w danym roku szkolnym,

6) archiwizacja dokumentów.

 

Wymagane dokumenty, określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

dokumenty (CV, list motywacyjny, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną, kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe – certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora) należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie do dnia 12 czerwca 2023 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września.

 

                Starosta Wrzesiński

/-/   Dionizy Jaśniewicz

 

Września, 23 maja 2023 r.                                                                                             


 

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTOR

W WYDZIALE PROMOCJI, SPRAW SPOŁECZNYCH I SPORTU


Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Września

Określenie stanowiska:

Inspektor, wymiar czasu pracy – 1/1 etat

 

1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:

1) studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 3-letni staż pracy lub wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 5-letni staż pracy,

2) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia,

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności,

2) minimum 2-letni staż pracy w mediach prasowych,

3) umiejętność pracy w zespole,

4) dobra organizacja pracy,

5) odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,

6) wysoka kultura osobista,

7) sumienność, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność,

8) opanowanie w sytuacjach stresowych,

9)      dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.

 

3. Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

1) opracowywanie materiałów prasowych na potrzeby „Przeglądu Powiatowego”, strony internetowej starostwa oraz mediów społecznościowych,

2) obsługa mediów społecznościowych (FB) oraz strony internetowej starostwa,

3) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych oraz promocyjnych o powiecie,

4) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu w kraju i za granicą,

5) organizacja i współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi w organizacji świąt, uroczystości, imprez kulturalnych, artystycznych, promocyjnych i sportowo-rekreacyjnych,

6) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej,

7) przygotowywanie okolicznościowych listów gratulacyjnych i wyróżnień,

8) prowadzenie spraw związanych z patronatem honorowym starosty wrzesińskiego,

9) udostępnianie informacji publicznej na wniosek w zakresie spraw merytorycznych wydziału,

10) prowadzenie serwisu informacyjnego dla mediów.

 

4. Wymagane dokumenty:

1) CV,

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia),

6) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

7) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na ww. stanowisku,

8) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.

 

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1) dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu” do dnia 23 czerwca 2023 r.  w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września,

2) aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Dodatkowe informacje:

1) brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,

2) prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,

3) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,

4) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

 

      Starosta Wrzesiński

/-/   Dionizy Jaśniewicz

Września, 23 maja 2023 r.


 

Ważne informacje o dopłatach dla rolników

 • Dopłaty przed żniwami - plakat
 • Dopłaty bezpośrednie - plakat 1

 

Ogłoszenie o naborze specjalistów do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni informuje o naborze do składu orzekającego na stanowisko:

·         lekarza,

·         psychologa,

·         pedagoga,

·         pracownika socjalnego,

·         doradcy zawodowego.

 

Członkowie składów orzekających zatrudnieni zostaną w zespole na podstawie umowy zlecenia. Zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie za wydane orzeczenia.

 

Niezbędne wymagania:

1)   szczegółowe na dane stanowisko:

a)    lekarza – prawo wykonywania zawodu lekarza, tytuł specjalisty lub specjalizacja co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

b)   psychologa – ukończone magisterskie studia na kierunku psychologia,

c)    pedagoga – ukończone studia na kierunku pedagogika,

d)   pracownika socjalnego – kwalifikacje określone w przepisach o pomocy społecznej,

e)    doradcy zawodowego – ukończone magisterskie studia na kierunkach psychologia, pedagogika, socjologia lub zawodowe studia wyższe o specjalności doradztwo zawodowe albo studia podyplomowe o specjalności doradztwo zawodowe;

2)   pozostałe wymagania:

a)    odbycie jednodniowego szkolenia, o którym mowa w § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – wniosek o skierowanie na szkolenie składa przewodniczący powiatowego zespołu

b)   lub przedłożenie ważnego zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

c)    znajomość przepisów dotyczących wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień,

d)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)    obywatelstwo polskie.

 

Zakres realizowanych zadań:

1)   sporządzanie oceny stanu zdrowia zgodnie ze specjalnością,

2)   w przypadku lekarza – wydawanie orzeczeń do ulg i uprawnień,

3)   udział w posiedzeniach składów orzekających zespołu,

4)   lekarz – przewodniczący składu orzekającego, wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

5)   obsługa komputerowej bazy danych.

 

Wymagane dokumenty:

1)   CV,

2)   kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

3)   w przypadku lekarza kserokopie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza,

4)   ewentualnie zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

5)   kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

6)   oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstw skarbowe,

7)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.

 

Miejsce składania dokumentów:

Oferty prosimy składać osobiście lub przesyłać za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10

62-300 Września

z dopiskiem „Nabór członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni”.

 

Termin składania dokumentów:

Oferty prosimy składać w nieprzekraczającym terminie do 12 czerwca 2023 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

 

 

 

Przewodnicząca Zespołu

ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni

/ - /Izabela Piechnik


 

Oferta z USA dla uzdolnionych sportowo dziewcząt

Lacrosse jest drugą najpopularniejszą dyscypliną sportową uprawianą przez amerykańskie studentki. Co roku kilkaset uczelni w USA oferuje stypendia sportowe dla młodych zawodniczek. Stypendium może pokryć nawet całe czesne za cykl nauki. Przykładem są dwie wrześnianki, które właśnie skorzystały z takiej lukratywnej propozycji. Pierwszym krokiem do podobnej szansy jest udział w projekcie wrzesińskiego Żaka.

Klub UKS Żak, działający przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni, ogłasza nabór do sekcji dziewczyn z roczników 2012-13. Rozpoczynając wcześniej treningi i wydłużając cykl szkoleniowy, znacznie zwiększa się szanse na kontynuowanie nauki i gry w USA. We współpracy ze Starostwem Powiatowym we Wrześni oraz miastem i gminą Września zamierzamy realizować projekt edukacyjno-sportowy: „Przez lacrosse na uczelnie w USA”. Klub w ramach programu zapewni uczestniczkom: darmowe treningi, podstawowy sprzęt do gry, dofinansowanie do obozów, zgrupowań, międzynarodowych turniejów, darmowe konsultacje amerykańskich szkoleniowców oraz trenerów kadry Polski, złożenie wniosków o stypendia i nagrody.

Klub będzie monitorował postępy w nauce młodych lacrossistek, w tym naukę języka angielskiego. Planuje też uruchomić pomoc w postaci większego dofinansowania dla dziewczyn z rodzin gorzej sytuowanych.
Rekrutacja do grupy, która na starcie będzie liczyła maksymalnie 24 dziewczyny, odbędzie się już we wtorek, 16 maja o 18 w hali sportowej przy Kosynierów 1 (stadion miejski). Planowana jest też rekrutacja uzupełniająca dla tych kandydatek, które z różnych powodów nie stawią się w pierwszym terminie, a zgłoszą akces do projektu. Klub ma także ofertę dla starszych dziewcząt.

Na rekrutację, obok kandydatek, zapraszamy też jednego z rodziców. Będzie okazja do zadawania pytań kadrze szkoleniowej i dziewczynom, które od jesieni 2023 roku podejmują studia w USA. Do wzięcia udziału w rekrutacji zapraszamy nie tylko kandydatki z miasta i gminy Września, ale też z innych gmin naszego powiatu, a nawet spoza niego.

Dziewczyny powinny zabrać strój sportowy, by przystąpić do krótkich testów sprawnościowych. Informacji dodatkowych w sprawie rekrutacji udzielamy pod numerem telefonu 668 811 482.

UKS Żak Września

 • Zawodniczki lacrosse
  Klara Domachowska (z lewej) i Roksana Dębicka w barwach nowego klubu na boisku Post University w USA

 

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

W tym wydaniu m.in. relacje z patriotycznych uroczystości, parę słów o Powiatowej Strefie Sportu, informacje o rekrutacji do Powiatowej Szkoły Muzycznej i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Przegląd Powiatowy nr 375, strona 1
 • Przegląd Powiatowy nr 375, strona 2
 • Przegląd Powiatowy nr 375, strona 3
 • Przegląd Powiatowy nr 375, strona 4
 • Przegląd Powiatowy nr 375, strona 5
 • Przegląd Powiatowy nr 375, strona 6
 • Przegląd Powiatowy nr 375, strona 7
 • Przegląd Powiatowy nr 375, strona 8
 • Przegląd Powiatowy nr 375, strona 9
 • Przegląd Powiatowy nr 375, strona 10
 • Przegląd Powiatowy nr 375, strona 11
 • Przegląd Powiatowy nr 375, strona 12
 • Przegląd Powiatowy nr 375, strona 13
 • Przegląd Powiatowy nr 375, strona 14
 • Przegląd Powiatowy nr 375, strona 15
 • Przegląd Powiatowy nr 375, strona 16

 

Nigdy więcej wojny

Pod pomnikiem 68. Pułku Piechoty odbyły się uroczystości z okazji rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej i Narodowego Dnia Zwycięstwa.

Hołd bohaterom wydarzeń sprzed 78 lat oddali przedstawiciele kombatantów, władz samorządowych, szkół oraz organizacji. Nie zabrakło wspólnego odśpiewania hymnu i „Roty”.

Program artystyczny przygotowała społeczność Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im Powstańców Wielkopolskich. Nauczyciel historii Romuald Frąckowiak wspomniał tragiczne losy Polaków w czasie drugiej wojny światowej: – Droga do 8 maja 1945 roku dla naszych rodaków była bardzo długa. Prowadziła różnymi szlakami. Przez bunkry Westerplatte, mokradła Wizny, pola nad Bzurą, góry Narwiku, niebo nad Anglią czy pustynie Tobruku. A druga droga była bardziej bolesna i tragiczna. Patrząc na nią, pochylamy się w lasach Katynia, lasach Palmirskich, lasach Wrześni, kamieniołomach Gross-Rosen, przed kolczastym płotami obozów koncentracyjnych. Wszystko to miało jeden cel –pozbawić Polaków polskości. Żebyśmy zatracili historię, religię i obyczaje.

O dźwięk werbli zadbał uczeń Powiatowej Szkoły Muzycznej. Całość poprowadził dyrektor Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich Sebastian Mazurkiewicz. Na obchody zaprosili Starostwo Powiatowe we Wrześni i Urząd Miasta i Gminy we Wrześni.

Tomasz Małecki

 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja
 • Uroczystość patriotyczna 8 maja

 

Powrót Powiatowej Strefy Sportu

Wydarzenie zostało zorganizowane 29 kwietnia we Wrześni, tego samego dnia co Bieg Kosynierów.

Powiatowa Strefa Sportu, którą organizuje Starostwo Powiatowe we Wrześni, skierowana jest do dzieci i młodzieży. Uczestnicy próbowali swoich sił w trzech konkurencjach – biegu na dystansie 60 m, skoku w dal oraz rzucie piankowym oszczepem. Nad przebiegiem zmagań czuwał wrzesiński olimpijczyk Tomasz Szymkowiak. Każdy z uczestników otrzymał koszulkę, a za pomyślny udział w konkurencjach – medal i pamiątkowy dyplom. Nikt tu nie był przegrany, wręcz każdy mógł poczuć radość ze zwycięstwa.

Głównymi założeniami Powiatowej Strefy Sportu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej i rozbudzenie w nich zainteresowania sportem. Tym razem w wydarzeniu wzięło udział blisko 200 uczestników. Kolejne edycje zaplanowano na 2 lipca w Nekli (przy okazji VII Nekielskiego Biegu do Lata) oraz 9 lipca w Kołaczkowie (wówczas odbywać się będzie 40. Bieg o Złoty Kłos).

Klara Skrzypczyk

 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023
 • Powiatowa Strefa Sportu 2023