• Damian Hoffmann

Trudny wybór zawodu

Chociaż nabór do szkół ponadpodstawowych rusza dopiero w połowie maja to już teraz zachęcamy do tego, by zapoznać się z ofertami, jakie przygotowują nasze placówki. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Damian Hoffmann przedstawia propozycje, które przygotowano dla przyszłych uczniów.

Jakie profile oferuje ZSTiO dla uczniów w naborze na rok szkolny 2021/22?

Nabór na rok szkolny 2021/2022 uwzględniać będzie rekrutację na pięć kierunków technicznych oraz jeden licealny. Obecnych ósmoklasistów zapraszamy do zapoznania się ze specyfiką nauki w klasach w zawodach: technika weterynarii, technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technika organizacji turystyki, technika żywienia i usług gastronomicznych oraz technika kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności. Z kolei w naszym liceum od ubiegłego roku funkcjonuje oddział przygotowania wojskowego (OPW).

W ofercie szkoły pojawił się technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Jakie uprawnienia zyska absolwent tego kierunku?

Jak pokazuje analiza rynku pracy, kierunek mechanizacji rolnictwa i agrotroniki rozwija się bardzo dynamicznie, o czym świadczy wiele nowych miejsc pracy w tym zawodzie, oferowanych zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej. Absolwent tego technikum może oczywiście kontynuować naukę, podejmując kierunkowe studia na wybranej przez siebie uczelni. Po zdaniu egzaminu zawodowego, kończąc szkołę, może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego, przejąć i prowadzić gospodarstwa rolne korzystając z dopłat bezpośrednich oraz funduszy unijnych. Może pracować również jako menadżer przedsiębiorstw rolnych lub właściciel firm produkcyjnych i handlowych związanych z techniką rolniczą, podjąć pracę na stanowisku przedstawiciela handlowego lub serwisanta renomowanych producentów sprzętu rolniczego dystrybuowanego na polskim rynku.

Szkoła proponuje również technika organizacji turystyki, który wydaje się być szerszym kierunkiem niż dotychczasowy technik hotelarstwa. Jakie korzyści zyskają uczniowie wybierający się na ten kierunek?

Obecna sytuacja w branży turystycznej nie jest łatwa. Wszyscy jednak traktujemy ten okres jako przejściowy, z nadzieją spoglądając w przyszłość. Jedno jest pewne – po zakończeniu epidemii zainteresowanie turystyką wybuchnie z podwójną siłą. Każdy z nas z niecierpliwością oczekuje momentu, kiedy wyjdzie z domu, wsiądzie do samochodu, pociągu czy samolotu i ruszy w świat. A wtedy wszystko będzie wydawało się jeszcze bardziej atrakcyjne, barwne i pociągające. Młodzi ludzie zdobywając kwalifikacje w zawodzie technika organizacji turystyki będą mieli pełne ręce pracy. My ich z pewnością dobrze przygotujemy do przyszłych zawodowych wyzwań. W ramach prowadzonych zajęć uczniowie w teorii i praktyce uczą się: programować, kalkulować, sprzedawać i realizować imprezy turystyczne, zdrowotne, pielgrzymkowe, wypoczynkowe, biznesowe, a także organizować targi oraz konferencje. Ponadto, poznają tajniki pracy pilota wycieczek, przewodnika, agenta turystycznego i ubezpieczeniowego, animatora czasu wolnego oraz rezydenta. Uczą się technik sprzedaży czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Jakimi umiejętnościami będzie mógł się pochwalić absolwent oddziału przygotowania wojskowego?

Zarówno w szkole, jak i poza nią, uczniowie zdobywają wiedzę m.in. z zakresu podstaw musztry, wychowania obywatelskiego oraz patriotycznego, profilaktyki i dyscypliny wojskowej, szkolenia strzeleckiego, medycznego, inżynieryjno-saperskiego, łączności, terenoznawstwa, SERE (szkoła przetrwania), CLS (ratownictwo medyczne pola walki) i innych. Naszą jednostką patronacką jest Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, gdzie już od lat nasi kadeci szkolą się regularnie, m.in. na poligonie w Biedrusku, przy merytorycznym wsparciu instruktorów z CSW Ląd, korzystając z wojskowej infrastruktury i sprzętu. Młodzież ponadto uczestniczy w wycieczkach tematycznych do miejsc pamięci narodowej oraz bierze udział w konkursach i projektach o tematyce wojskowej oraz patriotycznej. Absolwenci OPW to potencjalni studenci wyższych uczelni wojskowych, ale przede wszystkim osoby, które zaraz po szkole, odbywając skróconą służbę przygotowawczą, mogą zasilić kadrę zawodową Sił Zbrojnych RP. Warto nadmienić, że wiąże się to z bardzo dobrym uposażeniem zasadniczym żołnierza zawodowego.

Jakie są warunki przyjęcia do wybranych klas? Czy do którejś obowiązują dodatkowe wymogi?

Pod uwagę brana jest liczba punktów uzyskanych ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty. Kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego dodatkowo obowiązuje próba sprawności fizycznej oraz konieczność dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o bardzo dobrym stanie zdrowia. Również kandydaci do klas technikum są zobowiązani do okazania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.

Rozmawiała Klaudia Kubiak

 


   

Co słychać na drogach?

Za nami pierwsze dni wiosny, zatem możemy pokusić się o krótkie podsumowanie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021.
Tegoroczna zima była zdecydowanie inna od tych, do których przyzwyczailiśmy się w ostatnich latach. Częste opady śniegu oraz temperatury chwilami znacznie poniżej zera stopni były zaskoczeniem dla wielu. Dla drogowców dbających o utrzymanie dróg zimą zdecydowanie najtrudniejszym miesiącem był styczeń, gdyż to właśnie wtedy odnotowali oni najwięcej działań, wśród których najczęściej pojawiało się zwalczanie śliskości. Również na ten miesiąc przypadł największy odsetek sypań całościowych, czyli ciągłego posypywania całych dróg mieszaniną soli i piasku. Najwięcej wyjazdów odnotowano na terenie gminy Września, ponieważ właśnie tutaj znajduje się najwięcej kilometrów dróg powiatowych. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 pochłonęło 395 860,96 zł.
Niestety, gdy śnieg i lód się topi, naszym oczom ukazują się dziury w asfalcie. Pierwsze wiosenne dni sprawiły, że w każdej z gmin na drogach powiatowych pojawiły się ekipy remontowe łatające ubytki. Prace na dobre mogły jednak rozpocząć się dopiero na początku marca, ponieważ właśnie wtedy swoją działalność wznowiły wytwórnie mas bitumicznych. Drogowcy najpierw pojawili się na drogach najbardziej uczęszczanych oraz tych, gdzie wyboje były największe i uszkodzone zostały co najmniej dwie warstwy konstrukcji. Te wyrwy naprawiane są mieszaniną emulsji i grysu, natomiast już niedługo rozpoczną się również remonty przy użyciu masy asfaltowej na gorąco, do których niezbędne jest wycinanie krawędzi starej nawierzchni. W ten sposób naprawiane będą najważniejsze drogi, na których jest duże natężenie ruchu np. drogi miejskie.


Klaudia Kubiak        


   

Dotacje dla klubów sportowych przyznane

W tegorocznym budżecie powiatu wrzesińskiego na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu zabezpieczono łącznie 150 tys. złotych. Dotacje pochodzące z tych środków zostały przyznane 26 lokalnym klubom sportowym, które w odpowiednim terminie złożyły prawidłowo wypełnione wnioski.

Kluby działające na terenie naszego powiatu prowadzą szkolenie w różnych dyscyplinach sportowych i kategoriach wiekowych. Największą popularnością w regionie niezmiennie cieszą się piłka nożna, siatkówka, a także lekkoatletyka. Warto jednak zaznaczyć, że wiele lokalnych organizacji z powodzeniem angażuje się w propagowanie bardziej niszowych konkurencji, takich jak: badminton, futsal, kolarstwo, koszykówka, szachy, tenis stołowy, taniec, karate, taekwondo olimpijskie czy lacrosse.

Do największych beneficjentów dotacji w 2021 roku należą: Wrzesiński Ludowy Klub Piłki Siatkowej Progress, Miejski Klub Sportowy Victoria Września oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orkan Września. Pierwszy z klubów otrzyma 24 tys., drugi 20 tys., a trzeci 10 tys. złotych. W marcu ich przedstawiciele spotkali się ze starostą wrzesińskim Dionizym Jaśniewiczem, by podpisać stosowne umowy na dofinansowanie realizacji zaplanowanych zadań publicznych w zakresie piłki siatkowej, piłki nożnej i lekkiej atletyki.

Znaczna część wnioskodawców, do których trafi wsparcie finansowe z powiatowego budżetu, to uczniowskie kluby sportowe. Wśród nich znajdują się: UKS Zasutowo, UKS Szkółka Kolarska, Międzyszkolny Klub Sportowy Września, UKS Żak, UKS Wrzesińska Akademia Szachowa, UKS Grodzianie Grzybowo, UKS Karate Tradycyjnego Orzeł, UKS Hwarang Taekwondo Olimpijskie, UKS Tiger Team, UKS Olimp (będzie realizować dwa zadania – jedno dotyczące lekkoatletyki, a drugie piłki siatkowej), UKS Jedynka i UKS Milesza Targowa Górka.

Ponadto powiat dofinansuje zadania zaplanowane na ten rok przez: Klub Piłkarski Września, Sportowy Klub Taneczny Alchemia, Wrzesiński Klub Karate, Akademię Lekkoatletyczną Tomasza Szymkowiaka, Klub Sportowy Zjednoczeni Września, Klub Sportowy Kosynier Sokołowo, Miejski Klub Sportowy Warta Pyzdry, Klub Sportowy Sparta Sklejka Orzechowo, Ludowy Klub Sportowy Błękitni Psary Polskie, Gminny Klub Sportowy Płomień Nekla oraz Miejski Ludowy Klub Sportowy Orlik Miłosław, który również otrzyma środki na realizację dwóch zadań związanych z piłką nożną i piłką siatkową.

Monika Tomczak

 • Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz (z lewej), prezes Victorii Września Eugeniusz Nowicki, naczelnik Wydziału Promocji,...
 • Starosta Dionizy Jaśniewicz (z lewej) oraz prezes Vicotorii Września Eugeniusz Nowicki po podpisaniu umowy
 • Starosta Dionizy Jasniewicz (z lewej) oraz wiceprezes klubu Orkan Przemysław Pawlak po podpisaniu umowy
 • Prezes KPS Progress Robert Wardak (z prawej, starosta Dionizy Jaśniewicz oraz naczelnik Wydziału Promocji, Spraw...

  

Bezpieczne obrady

Marcowa sesja, z uwagi na wciąż trwającą pandemię i dodatkowe obostrzenia z ostatnich dni, ponownie odbyła się w trybie zdalnym.

Tradycyjna sprawozdawczość

Radni obradowali 25 marca. W programie sesji znalazły się tradycyjne sprawozdania z działalności przewodniczącego rady i pracy Zarządu Powiatu. Ponadto w związku z upływem połowy okresu aktualnego Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego, radni zapoznali się z częściowym sprawozdaniem za lata 2018-2020. Realizując program, znakowano zabytki oraz wsparto renowację 17 obiektów kwotą o łącznej wartości 200 tys. zł. Obiekty zabytkowe to także walor turystyczny - wykorzystując dostępne narzędzia promocji, zachęcano miłośników historii do zgłębiania wiedzy o dziedzictwie powiatu wrzesińskiego.

 Cztery uchwały

Obok części sprawozdawczej, radni podjęli cztery uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła corocznego podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wsparcie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Do podziału w 2021 roku były prawie 4 mln zł, z których większość stanowią środki na rehabilitację społeczną. 100 tys. zł przeznaczono na rehabilitację zawodową, tj. na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne z niepełnosprawnością oraz wsparcie utworzenia miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej.

W ramach rehabilitacji społecznej pieniądze przeznaczono na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w powiecie wrzesińskim (2,4 mln zł). Dla przypomnienia, w naszym regionie są trzy takie placówki (we Wrześni, w Czeszewie i Rudzie Komorskiej) dla łącznie 110 osób.

Pozostała część działań w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale funduszy z PFRON dotyczy wsparcia uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych (450 tys. zł), likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych (350 tys. zł). To także środki przeznaczone na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (30 tys. zł) oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne (615 tys. zł). Podział środków został opracowany w uzgodnieniu ze Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

Kolejna uchwała dotyczyła zmian w zasadach przyznawania dotacji dla spółek wodnych. Ma ona charakter porządkowy i wynika z konieczności dostosowania zasad do aktualnych przepisów Komisji Europejskiej w zakresie czasu obowiązywania uchwały. Zasady przyznawania dotacji dla spółek wodnych są w mocy do czasu obowiązywania ww. przepisu unijnego, czyli do 31 grudnia 2023 roku. Ponadto na skutek zaleceń Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, spółki ubiegające się o dotację zobowiązane będą dołączyć oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jaką otrzymały w roku ubiegania się o wsparcie i w ciągu dwóch wcześniejszych lat.

W bloku uchwał budżetowych znalazły się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029 oraz planie finansowym na rok 2021. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają m.in. z wydłużonego czasu trwania zaplanowanych zadań lub zmiany podziału wydatków na poszczególne lata. Pandemia w znacznym stopniu rzutuje na realizację planów, szczególnie tych wieloletnich. Pojawiają się nowe koszty związane z sytuacją epidemiczną, zaś w innych miejscach powstają oszczędności. Zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią efekt konieczności reagowania na zmieniające się warunki otoczenia, powstające potrzeby i służyć mają optymalizacji warunków realizacji zadań powiatowych.

Budżet na rok 2021 ulega modyfikacji między innymi w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej dla powiatu wrzesińskiego o 859 tys. zł. Planowane 41,5 mln zł na oświatę w powiecie wrzesińskim na 2021 rok w konsekwencji decyzji ministerialnych zmniejszyło się do 40,7 mln. Ponadto uwzględniono środki otrzymane na zabezpieczenie domów pomocy społecznej w sytuacji epidemicznej, przyjęto dotacje z gminy Miłosław na remont Powiatowej Sceny Kultury „Zamkowa”, zmienił się również okres realizacji edukacyjnych projektów międzynarodowych. Zaplanowano środki m.in. na modernizację infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym oraz system przeciwpożarowy w Domu Pomocy Społecznej.

Zapytania, wnioski i oświadczenia

Po rozpatrzeniu uchwał przewidzianych w porządku obrad, radni wykorzystali przysługujące im prawo do zapytań, wniosków i oświadczeń. Zainteresowanie budziła m.in. wycinka drzew przy siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, kwestie drogowe oraz toczące się postępowanie restrukturyzacyjne oraz temat ubiegania się o środki z NFZ na oddział udarowy w Szpitalu Powiatowym. Prezes Zbigniew Hupało poinformował o przygotowaniach lecznicy do ogłoszonego konkursu, licząc na pozytywny bieg spraw. Termin składania wniosków  mija 30 marca. Wrzesiński szpital jest przygotowany do realizacji nowego kontraktu neurologiczno-udarowego. Zważając na posiadane zasoby kadrowe, specjalistyczny sprzęt i bardzo dobre warunki bytowe dla pacjentów, jest szansa na to, że w drugiej połowie roku, leczenie udarów we Wrześni będzie możliwe. To zakres świadczeń zdrowotnych, na który mieszkańcy czekają od dawna.

 

Joanna Musiałkiewicz


    

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”, a w nim m.in.: relacja z Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, trzy ciekawe wywiady, nowy cykl historyczny, informacje z życia klubów sportowych i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Strona 1
 • Strona 2
 • Strona 3
 • Strona 4
 • Strona 5
 • Strona 6
 • Strona 7
 • Strona 8
 • Strona 9
 • Strona 10
 • Strona 11
 • Strona 12
 • Strona 13
 • Strona 14
 • Strona 15
 • Strona 16

   

Rusza termomodernizacja budynku przychodni

W pierwszych dniach marca została zawarta umowa na realizację prac termomodernizacyjnych budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni. 
Inwestycja, na którą czekano od dawna, ma zakończyć się wiosną 2022 roku.Prace rozpoczną się na przełomie marca i kwietnia. Ich zakres obejmuje przede wszystkim docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymianę centralnego ogrzewania oraz wykonanie systemu zarządzania energią. Modernizacji ulegną również instalacje wodne wewnątrz budynku. Wykonawcą zadania jest firma usługi Ogólno-Budowlane Damian Pieszak, a wartość prac opiewa na nieco ponad 2,5 mln zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i budżetu powiatu wrzesińskiego.

 

Joanna Musiałkiewicz


    

Młodzi pasjonaci fotografii nagrodzeni

Znamy rozstrzygnięcie XV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Świat w obiektywie” organizowanego przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. Jury obradujące 9 marca przyznało nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych zdjęć.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży, która nie ukończyła jeszcze 18. roku życia. Uczestnicy nadsyłali prace w trzech kategoriach: „Przyroda wokół nas”, „Wydarzenia” oraz „Człowiek i świat”. Do kołaczkowskiego ośrodka trafiły 82 zdjęcia autorstwa 42 młodych osób pasjonujących się fotografią. O tym, do kogo powędrują nagrody, zadecydowało jury w składzie: Andrzej Szablikowski (dyrektor OWDiR), Jagoda Grabowska (przedstawicielka wychowawców OWDiR), Katarzyna Burchacka (przedstawicielka wychowanków OWDiR), Joanna Musiałkiewicz (naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni) oraz Filip Biernat (dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich”).

Decyzją komisji pierwsze miejsce w kategorii „Przyroda wokół nas” zajęła Tatiana Piaseczna z Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku za pracę pt. „Las: Psary Małe – Mój Pies”. Nagroda za drugą lokatę powędrowała do Macieja Karkoszka z Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie, a za miejsce trzecie do Anny Pogorzelskiej ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach, która wykonała zdjęcie pt. „Drzewa w lustrze”. Z kolei wyróżnienie trafiło do Szymona Bednarka również z ZSP w Koszalinie.

W kategorii „Wydarzenia” zwyciężyła Paulina Antkowiak z Obłaczkowa – autorka fotografii pt. „Prywatny deszcz”. Drugą nagrodę przyznano Maciejowi Karkoszce z ZSP w Koszalinie, a trzecią Julii Zawadzkiej z Gniezna za pracę pt. „Przyjacielska rozgrywka”. Wyróżnione zostało również zdjęcie pt. „Festiwal kolorów” autorstwa Tatiany Piasecznej z SSP w Nowym Folwarku

Julia Oblizajek to laureatka pierwszego miejsca w kategorii „Człowiek i świat”. Uczennica Piątkowskiej Szkoły Społecznej w Poznaniu zwyciężyła dzięki zdjęciu pt. „W świetle księżyca”. Nagrodę za zajęcie drugiej lokaty otrzymała natomiast Paulina Antkowiak z Obłaczkowa za fotografię pt. „Rewal”. Jury doceniło również zdjęcie pt. „Głodne spojrzenie” Aleksandry Goliwąs z OWDiR Kołaczkowo, do której trafiła nagroda za trzecie miejsce.

Z okazji jubileuszowej 15. edycji konkursu jury przyznało nagrodę grand prix za najlepsze zdjęcie ze wszystkich nadesłanych prac bez podziału na kategorie. Powędrowała ona do Pauliny Antkowiak, której fotografia przedstawia polskie morze. Wszystkim autorom nadesłanych zdjęć gratulujemy udziału w konkursie, a laureatom i wyróżnionym życzymy dalszych sukcesów!

Monika Tomczak

 • Nagrodzona praca konkursowa – pies na śniegu
 • Nagrodzona praca konkursowa – ludzie obserwujący lecące ptaki
 • Nagrodzona praca konkursowa – człowiek w świetle
 • Nagrodzona praca konkursowa – młodzi ludzie ubrudzeni niebieskim proszkiem
 • Nagrodzona praca konkursowa – świat dookoła obiektywu
 • Nagrodzona praca konkursowa – człowiek patrzący przez folię aluminiową
 • Nagrodzona praca konkursowa – drzewa pogryzione przez bobry
 • Nagrodzona praca konkursowa – pies na tafli lodu
 • Nagrodzona praca konkursowa – dziecko z wężem strażackim
 • Nagrodzona praca konkursowa – ludzie przed budynkiem
 • Nagrodzona praca konkursowa – mężczyźni grający w piłkę nożną

   

Tydzień seniora w urzędach skarbowych

Od 15 do 19 marca w urzędach skarbowych Wielkopolski działać będą specjalne infolinie dla seniorów. Emeryci będą mogli uzyskać informacje związane z tegorocznym rozliczeniem PIT.

Wszystkich emerytów, którzy mają pytania lub wątpliwości związane z tegorocznym PIT-em, zapraszamy do skorzystania ze specjalnych infolinii dla seniorów. Już w najbliższym tygodniu wielkopolskie urzędy skarbowe uruchomią numery telefonów dedykowane wszystkim osobom starszym, które chcą uzyskać informację na temat rozliczenia swojego PIT.

Urząd Skarbowy we Wrześni zaprasza do kontaktu pod numerem telefonu: 602 563 150.

Informacje o wszystkich uruchomionych numerach w Wielkopolsce znaleźć można na stronie internetowej www.wielkopolska.kas.gov.pl.

Zmiany w PIT emerytów i rencistów

Przypomnijmy, że w tym roku wszyscy seniorzy, którym z rozliczenia podatku za 2020 r. wynika nadpłata, nie zostaną już – tak jak do tej pory – rozliczeni przez ZUS. Zamiast PIT-40A takie osoby otrzymają w tym roku PIT-11A.

W takiej sytuacji można:

 • nic nie robić do 30 kwietnia – wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 r. automatycznie wygenerowane w usłudze Twój e-PIT

albo

 • złożyć samodzielnie zeznanie roczne (jeśli chcemy skorzystać z ulg i odliczeń lub przekazać 1% podatku innej organizacji niż wskazana w ubiegłych latach).

1% podatku będzie w tym roku automatycznie przekazany wcześniej wybranej organizacji. Jeśli jednak senior chciałby zmienić swój ubiegłoroczny wybór:

 • w przypadku gdy otrzymał PIT-11A – będzie musiał wypełnić i wysłać do urzędu skarbowego zeznanie PIT-37,
 • w przypadku gdy otrzymał w tym roku PIT-40A – podobnie jak w ubiegłych latach, może skorzystać z formularza PIT-OP lub złożyć deklarację PIT-37.

Urząd Skarbowy we Wrześni

 


   

 • logotypy

Wsparcie dla uczniów w czasie pandemii

Szkoły z terenu powiatu wrzesińskiego prowadzące kształcenie zawodowe doposażono w laptopy i niezbędne oprogramowanie, które pomoże uczniom w zdalnej nauce. Sprzęt został przekazany dyrektorom 10 marca podczas spotkania ze starostą wrzesińskim Dionizym Jaśniewiczem i pracownikami Wydziału Edukacji w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Urządzenia zakupiono w zakresie realizowanego przez powiat wrzesiński projektu pod nazwą „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu wynosi 446 138,43 zł (jego całkowita wartość to 524 868,75 zł).

Laptopy trafiły do szkół (techników i szkół branżowych) uczestniczących w projekcie: 40 sztuk do Zespołu Szkół Politechnicznych, 29 do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, 26 do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz 10 do Zespołu Szkół Specjalnych. Sprzęt posłuży uczniom do realizacji kształcenia zawodowego w trybie zdalnym. Po zniesieniu obostrzeń urządzenia będą wykorzystywane przez szkoły do kształcenia stacjonarnego.

W najbliższym czasie planuje się zakup kolejnych laptopów dla ZSTiO i ZSS nr 2 oraz komputerów stacjonarnych dla ZSP. Wcześniej szkoły prowadzone przez powiat otrzymały sprzęt komputerowy m.in. w ramach grantu „Zdalna Szkoła” oraz programu „Aktywna Tablica”. Pracownie komputerowe w ZSZ i ZSP mają zostać wyposażone w ramach unijnego programu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

Monika Tomczak

 • Zakupione laptopy
 • Podpisanie niezbędnej dokumentacji przez dyrektora ZSP
 • Podpisanie niezbędnej dokumentacji przez starostę
 • Podpisanie niezbędnej dokumentacji przez starostę oraz dyrektora ZSZ
 • Podpisanie niezbędnej dokumentacji przez starostę oraz dyrektora ZSTiO
 • Starosta Dionizy Jaśniewicz, naczelnik Wydziału Edukacji Olga Kośmińska-Giera wraz z dyrektorami szkół prowadzonych przez...

   

Geodezja na miarę XXI wieku

Cyfryzacja w powiatowej geodezji wkroczyła w kolejny etap. 10 marca podpisana została umowa na utworzenie mapy numerycznej dla Miłosławia. Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskanej przez powiat dotacji celowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jej wysokość to 151 tys. złotych.

W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wprowadzono wiele zmian, które usprawniają funkcjonowanie wydziału i załatwianie spraw przez interesantów. Pod koniec zeszłego roku powstała mapa zasadnicza w postaci cyfrowej dla całej gminy Miłosław. To rozwiązanie umożliwia mieszkańcom tego terenu zamawianie map w formacie cyfrowym, co można zrobić poprzez platformę iWniosek, która dostępna jest na stronie internetowej powiatu, lub na wniosek.wrzesnia.powiat.pl. W najbliższym czasie mapę numeryczną zyska samo miasto. Jest to możliwe dzięki kwocie 151 tys. złotych pozyskanej przez powiat wrzesiński z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

To jednak nie pierwsze kroki poczynione przez wydział w związku z cyfryzacją zasobów geodezyjnych. Działania w tym zakresie prowadzone są od 2017 roku. Od tego czasu udało się opracować mapę numeryczną dla gminy Września, mapę zasadniczą dla miasta i gminy Nekla dla całej gminy Miłosław oraz dla kilku wsi w gminie Kołaczkowo, a także zakupić pięć zestawów komputerowych dla pracowników powiatowej geodezji.Do końca 2021 roku ma powstać mapa numeryczna i baza danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu miasta Września. Przewiduje się również modernizację ewidencji gruntów i budynków dla gminy Miłosław. Dzięki unijnemu wsparciu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wdrożono nowe e-usługi związane z prowadzeniem narad koordynacyjnych sieci uzbrojenia terenu dla branżowców i projektantów oraz przeznaczone dla rzeczoznawców majątkowych.

Dzięki procesowi cyfryzacji w powiatowej geodezji interesanci mogą uzyskać coraz więcej danych bez wychodzenia z domu. Korzystanie z i-wniosków ułatwia bezpieczne i szybkie załatwienie sprawy, co jest szczególnie ważne w dobie pandemii. Zachęcamy do wyboru tego rozwiązania zamiast wizyty w urzędzie.

Monika Tomczak


  

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

W nowym numerze „Przeglądu Powiatowego” m.in.: laptopy dla szkół, rozmowa o logopedii i nie tylko, wspomnienia Marcina Panny, Dzień Patrona w ZSTiO, informacje sportowe i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Strona 1
 • Strona 2
 • Strona 3
 • Strona 4
 • Strona 5
 • Strona 6
 • Strona 7
 • Strona 8
 • Strona 9
 • Strona 10
 • Strona 11
 • Strona 12
 • Strona 13
 • Strona 14
 • Strona 15
 • Strona 16

  

Nowa komenda oficjalnie otwarta

W piątek 5 marca odbyło się oficjalne otwarcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białężycach.
Przypomnijmy, że budowa nowej siedziby strażaków rozpoczęła się w 2015 roku. Inwestycja kosztowała ponad 22 mln zł.

Podczas otwarcia kapelani poświęcili budynek komendy oraz wozy, do których kluczyki odebrali strażacy z wybranych jednostek OSP oraz PSP.

Klaudia Kubiak

 • Starosta Dionizy Jaśniewicz, burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny oraz komendant Piotr Trawiński
 • Skarbnik powiatu Beata Matuszewska, starosta Dionizy Jaśniewicz oraz burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny
 • Monika Grzegorek - prezes firmy Nowbud
 • Poświęcenie komendy
 • Uroczyste przecięcie wstęgi
 • Uroczyste przecięcie wstęgi
 • Wewnątrz komendy
 • Strażackie wozy bojowe
 • Poczet sztandarowy oraz strażacy w ubraniach bojowych
 • Poczet sztandarowy
 • st. bryg. Damian Jankowiak
 • Uroczysty meldunek
 • Wiceminister MSWiA Maciej Wąsik w towarzystwie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Andrzeja Bartkowiaka
 • Wciąganie na maszt flagi państwowej
 • Wręczenie kluczy do wozu strażackiego
 • Wręczenie kluczy do wozu strażackiego
 • Gratulacje od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Andrzeja Bartkowiaka
 • Modlitwa przed poświęceniem komendy oraz wozów

  

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Rusza tegoroczny otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych. Całkowita pula środków na dotacje wynosi ponad 150 tys. zł. Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego:

https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/1279,ogloszenia?fbclid=IwAR2ZFhlFg8ou3aa3uhaKpc8Q2jOvIttYG4qBXeiceoAU76DejHu7smxWj-4


   

Dotacje dla klubów sportowych przyznane

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyznał dotacje na realizację zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim.

 


   

Przekaż 1% podatku na organizację pożytku publicznego

Początek roku to czas składania zeznań podatkowych. Pracodawcy mają czas do 1 marca, by w formie elektronicznej lub tradycyjnej przesłać PIT-11 do Urzędu Skarbowego. Po otrzymaniu wszystkich PIT-ów pracownicy mogą przystąpić do wypełnienia własnego rozliczenia za pośrednictwem platformy „Twój e-PIT”, na której formularze dostępne są od 15 lutego. Podatnicy mają możliwość zmodyfikowania gotowego PIT-u, samodzielnego wypełnienia deklaracji online lub przygotowania papierowej wersji formularza do końca kwietnia. Jednak już teraz warto pomyśleć, komu przekażemy jeden procent naszego podatku dochodowego. Pamiętajmy, że nic na tym nie tracimy, a dla potrzebujących liczy się każda złotówka. Prezentujemy listę organizacji pożytku publicznego z naszego powiatu, które czekają na wsparcie. 


Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej
Numer KRS: 0000067804

Organizacja powstała, by wykorzystać naturalne złoża wód termalnych, które znajdują się w Czeszewie i utworzyć tam ośrodek rehabilitacyjny. Z jej inicjatywy we wsi powstał Warsztat Terapii Zajęciowej. Towarzystwo prowadzi również Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji Konnej.


Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne
Numer KRS: 0000078510

WTK znane jest z organizacji wielu uroczystości patriotycznych, takich jak rocznica odzyskania niepodległości, wybuchu II wojny światowej czy agresji ZSRR na Polskę, a także konkursów wiedzy historycznej. Towarzystwo jest również wydawcą publikacji dotyczących historii naszego regionu.

Fundacja Dzieci Wrzesińskich
Numer KRS: 0000113200

FDW koncentruje się przede wszystkim na pomocy najmłodszym – organizuje wyjazdy, warsztaty artystyczne i korepetycje. Drugim filarem działalności fundacji jest wspieranie leczenia i rehabilitacji nie tylko dzieci, ale również dorosłych. Organizacja bierze udział w programach integrujących młodsze i starsze pokolenia, na przykład w trakcie zajęć komputerowych, organizuje również konkursy fotograficzne i muzyczne.

Miejski Klub Sportowy „Victoria” we Wrześni
Numer KRS: 0000115217

W MKS „Victoria” trenują adepci piłkarstwa w różnym wieku. Obecnie klub prowadzi 10 drużyn młodzieżowych i dwa zespoły seniorskie (pierwszy z nich walczy o awans do III ligi). Przekazane środki zostaną wykorzystane na szkolenie dzieci i młodzieży, zakup sprzętu sportowego oraz na dofinansowanie wyjazdów na zawody sportowe.

Stowarzyszenie „Pro Bono Familiae”
Numer KRS: 0000298697

Pro Bono Familiae pomaga potrzebującym rodzinom poprzez prowadzenie działalności doradczej, organizując dyżury psychologa, prawnika, logopedy czy dietetyka. Jest organizatorem wyjazdów dla dzieci i młodzieży oraz festynów oświatowo-kulturalnych, których celem jest międzypokoleniowa integracja. Organizacja prowadzi również akcje charytatywne.

Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”
Numer KRS: 0000117319

Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” prowadzi działania związane z rozwojem lokalnym, współpracą międzynarodową oraz dziedzictwem kulturalnym. Jest inicjatorem powstania Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska”, która propaguje walory turystyczne regionu. Towarzystwo współpracuje z partnerami mołdawskimi (samorządy) i ukraińskimi (szkoły), a dzięki funduszom zebranym z jednego procenta podatku wspiera kształcenie młodych ludzi z terenu Puszczy Pyzdrskiej poprzez program stypendialny „Mecenat”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Węgierkach
Numer KRS: 0000077589

Ochotnicza Straż Pożarna w Węgierkach współpracuje z Państwową Strażą Pożarną, biorąc udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Strażacy-ochotnicy zabezpieczają również imprezy plenerowe. Aby skutecznie służyć społeczeństwu, potrzebują takiego samego sprzętu jak zawodowi strażacy.

Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa”
Numer KRS: 0000239659

Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa” prowadzi Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie, obejmujący szkołę podstawową, a także przedszkole „Grzybek” w Kleparzu i Sokołowie. Stowarzyszenie zawiązało się, kiedy zapadła decyzja o likwidacji szkoły publicznej. Dzięki organizacji dzieci mogą dalej uczyć się w Grzybowie. Jeden procent podatku zostanie przeznaczony m.in. na zakup pomocy naukowych oraz działalność wykraczającą poza funkcjonowanie szkoły – wspieranie Zespołu Szkół Specjalnych, orkiestry dętej, grodu w Grzybowie i seniorów.

Uczniowski Klub Sportowy Tiger Team
Numer KRS: 0000278620

W Tiger Team dzieci i młodzież poznają tajniki taekwondo olimpijskiego – koreańskiej sztuki walki. Zawodnicy weryfikują swoje umiejętności podczas zawodów sportowych i zgrupowań. Klub przeznacza darowiznę na zakup sprzętu – kasków, ochraniaczy, pacek – oraz organizację letniego obozu rekreacyjno-sportowego.

Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”
Numer KRS: 0000305451

UKS „Olimp” działa przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni. Troszczy się o rozwój fizyczny dzieci i młodzieży szkolnej oraz kształtuje pozytywne nawyki związane z kulturą fizyczną. Klub dba o obiekty sportowe i dokupuje niezbędny sprzęt. „Olimp” potrzebuje środków finansowych, by móc organizować obozy sportowo-wypoczynkowe dla swoich członków oraz by zagwarantować im udział w imprezach sportowych.

Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Pyzdrach
Numer KRS: 0000092556
Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej, gdzie osoby niepełnosprawne biorą udział w rehabilitacji społecznej i zawodowej, co ma im pomóc w ogólnym rozwoju i poprawie sprawności, co jest niezbędne do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. W okresie przedświątecznym uczestnicy zajęć przygotowują ozdoby, które można kupić bliskim na prezent. W pracach pomagają im terapeuci.

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła”
Numer KRS: 0000411514
Stowarzyszenie jest organem prowadzącym Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowie (gmina Pyzdry), którego cel to stworzenie warunków umożliwiających wszechstronny intelektualny oraz emocjonalny rozwój wychowanków przedszkola i uczniów szkoły podstawowej. Placówka osiąga go dzięki odpowiedniej organizacji kształcenia i opieki, która odbywa się w atmosferze tolerancji, akceptacji i bezpieczeństwa.

Stowarzyszenie na Rzecz podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrześni „PSI-JACIEL”
Numer KRS: 0000615993

Stowarzyszenie „Psi-jaciel” zostało założone z miłości do psów przez grupę wolontariuszy. Jego głównym celem jest niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna oraz zapewnienie podopiecznym wrzesińskiego schroniska jak najlepszych warunków życia. „Psi-jaciel” promuje adopcję bezdomnych psów i kotów. Organizuje również pomoc rzeczową dla zwierząt, których właściciele znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Gnieźnieński
Numer KRS: 0000156150
Organizacja zrzesza osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół.
Misją PTSR jest poprawa jakości życia osób cierpiących na tę chorobę poprzez zapewnienie im dostępu do odpowiedniego leczenia i rehabilitacji. Oddziały towarzystwa organizują lokalnie rehabilitację fizyczną, pomoc psychologiczną i prawną oraz wydają czasopisma.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”
Numer KRS:  0000308353
Stowarzyszenie działa na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów prawnych. Jego celem jest wyrównywanie szans życiowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, a także stwarzanie optymalnych warunków do ich rozwoju. Organizacja prowadzi działalność o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i terapeutycznym, wspierając przede wszystkim uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.

Zebrała: Monika Tomczak