O miejscach, gdzie płaczą psy

W ramach Wrzesińskiego Kalejdoskopu Literackiego z czytelnikami spotykają się poczytni polscy pisarze. W lutym do Wrześni przyjechał reportażysta Wojciech Tochman.

Na wydarzenie, które odbyło się 6 lutego, tradycyjnie zaprosiła mieszkańców powiatu Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni. Nazwisko Wojciecha Tochmana, reportera i pisarza literatury faktu, przyciągnęło bardzo wielu zainteresowanych. Gość opowiadał m.in.o swojej ostatniej książce Pianie kogutów, płacz psów, dotyczącej współczesnej Kambodży.

Opowieść o kraju naznaczonym ludobójstwem była punktem wyjścia do rozmowy na temat nie tylko konfliktu, ale i pojednania. – Nigdy w życiu jako dokumentalista nie zapytałem nikogo, czy przebaczył, bo w takim pytaniu kryje się to, że ofiara powinna przebaczyć – mówił bohater kalejdoskopu. Jak przyznał, w Pianiu kogutów, płaczu psów chciał napisać m.in. o tym, co sprawia, że choruje element konstruujący wspólnotę. – Wspólnotę budują więzi i okazuje się, że więzi zainfekowane przez reżim w Kambodży, w ciągu 40 lat nie zostały odbudowane. One dalej są chore, co przekłada się na codzienność ludzi, którzy tam żyją – opowiadał. Z brakiem więzi łączy się tam syndrom złamanej odwagi – ludzie nie ufają sobie wzajemnie, a każdy wydaje się podejrzany i stanowi jakieś wyimaginowane zagrożenie, najlepiej więc być posłusznym i przezroczystym. Będąc nikim, można przeżyć. W Kambodży, czy wcześniej Rwandzie, reporter poszukiwał odpowiedzi na pytanie, jak to możliwe, że ludzie zaczynają się wzajemnie mordować, a przynajmniej zezwalać na to. – Za każdym masowym ludobójstwem stoi władza, która odhumanizuje wrogą grupę – mówił.

Podczas bardzo interesującej rozmowy Wojciech Tochman opowiadał również o metodach swojej pracy. W jego książce mieszkający w Kambodży Khmerzy mówią sami o sobie – do ostatecznej wersji trafiło tylko to, co zostało przez nich zaakceptowane i uznane za zgodne z prawdą. Autor przyznał, że szczególną wagę musi przywiązywać do tego, by nie zabrzmieć rasistowsko. Motorem jego pracy są każdorazowo dwa cudowne (jak sam mówi) słowa: nie wiem. Bo wówczas chce się dowiedzieć.

Do podobnego wniosku z pewnością mogli dojść uczestnicy spotkania. Zderzenie z tematami dotyczącymi tak odległych, wydawałoby się, zakątków świata było nie tylko ciekawe, lecz także niezwykle poruszające.

Klara Skrzypczyk

 • Spotkanie z reportażystą Wojciech Tochman (1)
 • Spotkanie z reportażystą Wojciech Tochman (2)
 • Spotkanie z reportażystą Wojciech Tochman (3)
 • Spotkanie z reportażystą Wojciech Tochman (4)

 

 • Tuż przed otwarciem Wydziału Komunikacji
  Tuż przed otwarciem Wydziału Komunikacji

O kolejce w komunikacji

Od kilku miesięcy wydziały komunikacji w całym kraju oblegane są przez tłumy klientów. Kolejki się nie kończą, emocje kolejkowiczów rosną, podobnie jak frustracja urzędników, którzy starają się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Źródłem obecnego stanu rzeczy są zmiany w ustawie prawo o ruchu drogowym.

Zmiana polega na tym, że obowiązek zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z krajów Unii Europejskiej, a także obowiązek zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terenie RP w ciągu 30 dni, zapisany w ustawie wiele lat temu, z dniem 1 stycznia 2020 roku otrzymał sankcję: karę pieniężną w wysokości od 200 do 1 000 zł. Zmiany w ustawie nie doczekały się doprecyzowania w rozporządzeniu, w związku z czym, powstał „bałagan interpretacyjny”. Ostrożnościowo każdy, kto zakupił pojazd na przestrzeni ostatnich kilku, a nawet kilkunastu lat, a nie dokonał rejestracji czy zgłoszenia, chciał uporządkować swoje sprawy przed wejściem nowych przepisów w życie, stąd bardzo długie kolejki jeszcze przed nowym rokiem. Zgodnie z ministerialną interpretacją sankcji finansowej podlegają tylko właściciele, którzy dokonali nabycia, bądź zbycia pojazdów po 1 stycznia 2020 roku.  Nie dotyczy to pojazdów zakupionych czy sprzedanych przed tą datą.

Kolejki nie zmniejszają się, nadal rejestrujemy pojazdy kupione przed 1 stycznia, ponadto zmiana przepisów, poprzez obowiązek wprowadzania do systemu CEPiK wielu nowych dokumentów, znacznie wydłuża czas załatwienia spraw.

Dziennie wydawanych jest 80 numerków, ale dotyczy to wyłącznie spraw związanych z rejestracją pojazdów. W pozostałych, takich jak transport drogowy, zbycie pojazdu czy wydanie uprawnienia, nie ma żadnych limitów. Nie oznacza to zatem, że każdego dnia obsłużonych jest tylko 80 interesantów – informuje naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Elwira Haręźlak.

Przepisy obowiązują i niestety wydawane są pierwsze decyzje o ukaraniu właścicieli pojazdów.

Warto zaznaczyć, że ustawa mówi o niezwłocznym wykonaniu obowiązku, ale daje nam na to 30 dni. Błędem jest to, że właściciele pojazdów czekają z rejestracją do ostatniego dnia, a termin dokonania obowiązku utożsamiają z miesiącem, nie 30 dniami ,i przekraczają termin – dodaje naczelnik wydziału.

Rejestracja pojazdów odbywa się coraz płynniej i należy się spodziewać, że z czasem wszystko wróci do normy, a kolejki się znacznie skrócą.

(red.)


 

Będzie konkurs ofert

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego podjęto uchwałę o programie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Posiedzenie w trybie nadzwyczajnym odbyło się 20 lutego. Głównym powodem zwołania sesji był roczny program współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi. Przypomnijmy, że uprzednio podjęta uchwała w tej sprawie została pod koniec 2019 roku unieważniona przez wojewodę wielkopolskiego.

Kierująca Wydziałem Promocji, Kultury i Sportu Joanna Musiałkiewicz wskazała pierwotne zapisy, które zakwestionował wojewoda oraz szczegółowo odniosła się do proponowanych zmian. – Podjęcie tej uchwały jest jak najbardziej zasadne z punktu widzenia społecznego, gdyż jest to furtka do tego, żebyśmy za chwilę mogli ogłosić otwarty konkurs ofert i żeby organizacje pozarządowe mogły sięgać po środki, które mamy zabezpieczone w budżecie – podsumowała.

Tego dnia radni zdecydowali również w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej, co uzasadniał naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych Bartłomiej Kaczmarzewski.

W obu przypadkach radni jednomyślnie zagłosowali za podjęciem uchwał.

Klara Skrzypczyk

 • Sesja nadzwyczajna (1)
 • Sesja nadzwyczajna (2)
 • Sesja nadzwyczajna (3)
 • Sesja nadzwyczajna (4)
 • Sesja nadzwyczajna (5)
 • Sesja nadzwyczajna (6)
 • Sesja nadzwyczajna (7)
 • Sesja nadzwyczajna (8)
 • Sesja nadzwyczajna (9)
 • Sesja nadzwyczajna (10)
 • Sesja nadzwyczajna (11)
 • Sesja nadzwyczajna (12)
 • Sesja nadzwyczajna (13)
 • Sesja nadzwyczajna (14)
 • Sesja nadzwyczajna (15)
 • Sesja nadzwyczajna (16)

 


 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO  URZĘDNICZE

PODINSPEKTOR

W WYDZIALE – POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ


Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300  Września
Określenie stanowiska:

Podinspektor,  wymiar czasu pracy –  1 etat,
 

 1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
 1. posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku ( tj. wykształcenie geodezyjne i inne pokrewne) lub
 2. wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 3 letni staż pracy ( j.w.),
 3. posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. cieszy się nieposzlakowana opinią,
 7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane uprawnienia w dziedzinie geodezji zakres nr 1 i 2 oraz,
 2. znajomość ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności,
 3. mile widziane kilkuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pomiarów terenowych, w tym z wykorzystaniem metod GNSS oraz kompletowaniu dokumentacji technicznej,
 4. znajomość oprogramowania GEO-INFO Ośrodek, GEO-INFO Mapa,
 5. mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej,
 6. samodzielność, rzetelność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista.

 

 1. Przewidywany zakres obowiązków m.in.:
 1. weryfikacja operatów technicznych oraz aktualizacja baz danych EGiB, GESUT, BDOT500, BDSOG z zastosowaniem oprogramowania GEO-INFO Ośrodek, GEO-INFO Mapa 7,
 2. sporządzanie dokumentu obliczania opłaty dla przygotowywanych i poświadczanych w wydziale dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego,
 4. wprowadzanie w systemie GEO-INFO zasięgów zgłoszonych robót,
 5. przygotowywanie licencji na wykorzystywanie udostępnionych materiałów powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. list motywacyjny;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 5. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( certyfikaty, zaświadczenia),
 6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.

 

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 1. dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Wydziale - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ” do dnia 03 marca 2020 r.  w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września, w Biurze Obsługi Interesanta lub w Referacie Kadr pok. 116,
 2. aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Dodatkowe informacje:

 1. brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
 2. prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na w/w stanowisko urzędnicze,
 3. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

 

/-/ Dionizy Jaśniewicz

     Starosta Wrzesiński

Września, 19 luty 2020 r.

 

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym we Wrześni jest Starosta Wrzesiński, z siedzibą we Wrześni przy ul. Chopina 10, tel. 61 640 44 50, e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym we Wrześni jest Kamil Perlik, tel. 61 640 44 23, e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z rekrutacją na stanowisko urzędnicze na podstawie:

 1. Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
 2. wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (w odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody),
 3. art. 9 ust. 2 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych realizowane jest w celu wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe w przypadku zatrudnienia będą przetwarzane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej (okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku danych podanych dobrowolnie).

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie odrzucenie dokumentów aplikacyjnych w prowadzonym postępowaniu aplikacyjnym.

 

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Podinspektora w Wydziale – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

……………………………

podpis

 


 

Dwujęzyczność w praktyce i teorii, czyli dogadajmy się

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni zrealizowało wraz z Young Learners Sig i innymi partnerami, w tym Starostwem Powiatowym we Wrześni, warsztaty O dwujęzyczności i nie tylko. Wydarzenie przyciągnęło około 100 uczestników, głównie pracujących w przedszkolach i szkołach, ale nie tylko.

Bardzo bogaty program całodziennych warsztatów 15 lutego dotyczył nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Gościem specjalnym konferencji był dr Grzegorz Śpiewak, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i University of Essex. Stypendysta Fundacji Sorosa i Fundacji Batorego, wykładowca w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego i w programie on-line MATESOL w nowojorskiej uczelni the New School, współpraca projektu Dodotok.

Jego żywiołowe, arcyciekawe wystąpienie w zupełnie nowym świetle postawiło dotychczasową filozofię nauczania angielskiego w szkołach – ale także i w domach. Powołując się na przykłady innych krajów, wykładowca przekonywał, że normalną sytuacją jest, gdy dziecko uczy się równocześnie dwóch języków i przestrzegał, że puryzm językowy może być tu przeszkodą. – Niesłusznie. Nie należy bać się mówić po angielsku tylko dlatego, że nie mówimy z perfekcyjnymi akcentem, używając nienagannej gramatyki itd. Najważniejsza jest nie wymowa, a skuteczność komunikacyjna – mówił Śpiewak. Dlatego język angielski powinien być w szkole obecny nie tylko na zajęciach językowych, ale używany przez wychowawców i innych pracowników, a nawet rodziców. Ma to służyć przekonaniu dziecka, że obydwa te języki pozwolą mu się skutecznie skomunikować. Biegłość w posługiwaniu się angielskim ma znaczenie drugorzędne. Nie należy się przejmować, kiedy nie jesteśmy w stanie mówić na poziomie native speakera, z doskonałym akcentem. Ważne, że potrafimy się po prostu dogadać.

Dwujęzyczność we współczesnym rozumieniu nie dotyczy tylko osób wychowanych w rodzinach mieszanych (np. mama Polka, tata Anglik) ani osób w równym stopniu znających oba języki. Oznacza ona zwyczajowe użycie dwóch języków przez daną osobę, przy czym kryterium znajomości nie jest tu istotne. – Uczymy się języka nie po to, aby się nim popisywać, ale żeby realizować określone cele komunikacyjne – mówił dr Śpiewak. – Ważne, żeby uczyć komunikacyjnie, a nie gramatyki – kontynuował. Jest to istotne szczególnie w edukacji najmłodszych dzieci. Wykładowca podkreślał, że za edukację językową dziecka odpowiedzialny jest nie tylko anglista, ale całe otoczenie – wszędzie: w szatni, przy posiłkach, w łazience, we wszystkich codziennych sytuacjach  warto mówić po angielsku. I co ważne, nie muszą tego robić tylko wykwalifikowani nauczyciele języka. Zachęcał do wykształcenia nawyku funkcjonalnej dwujęzyczności, czyli po prostu praktykowanej w codziennych życiowych sytuacjach. – Trzeba zrobić wszystko, aby język obcy stał się mniej obcy – powtarzał zapełnionemu audytorium dr Śpiewak.

W programie znalazły się też wykłady poświęcone uniwersalnemu językowi ciała, dwujęzycznym lekturom, językowi obrazu i sposobom dotarcia do spontaniczności i płynności w języku angielskim. Całości towarzyszyły stoiska z mnogością materiałów edukacyjnych.

Konferencję jak zwykle zrealizowała dr Urszula Kropaczewska, dyrektor Centrum, która z niezmordowaną energią i sukcesem uskutecznia coraz to nowe projekty. Warto tu przypomnieć, że w bogatej ofercie placówki są kursy, studia podyplomowe, w jej skład wchodzi szkoła policealna i liceum dla dorosłych. Pół roku temu we Wrześni ruszyły m.in. pierwsze w powiecie studia pielęgniarskie, co było wielkim osiągnięciem Centrum.

(asz)

 • Wykład dr. Grzegorza Śpiewaka
 • Dr Grzegorz Śpiewak udziela wywiadu
 • Stoiska promocyjne w WSCKZiU
 • Stoiska promocyjne w WSCKZiU
 • Stoiska promocyjne w WSCKZiU
 • Wykład dr. Grzegorza Śpiewaka

 

Strażackie podsumowanie

2019 rok okazał się dla nich pracowity. Mimo licznych zgłoszeń mieszkańcy powiatu wrzesińskiego mogą spać spokojnie. Nad ich bezpieczeństwem czuwają strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.
Na naradę roczną, która odbyła się 11 lutego w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Wrocławskiej przybyli zaproszeni goście – zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP Jarosław Zamelczyk, włodarze gmin, starostwa oraz oczywiście strażacy. W podsumowaniu dziękowano bohaterom dnia za ich poświęcenie i niejednokrotne narażanie życia.
Podczas spotkania poinformowano, że w 2019 roku miało miejsce 765 zdarzeń, z czego 222 to pożary, 506 miejscowe zagrożenia, a 37 alarmy fałszywe. W porównaniu do 2018 roku ogólna liczba zdarzeń wzrosła o 38. Najwięcej wyjazdów z jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego odnotował OSP Miłosław – 78, kolejno OSP Nekla – 73 i OSP Kaczanowo – 66 wyjazdów.
Strażacy w ubiegłym roku brali udział między innymi w ewakuacji mężczyzny z 32 metrów, gaszeniu pożaru lasu w Sokołowie, ćwiczeniach z ratownictwa wodnego. Ponadto godnie reprezentowali strażacką brać w licznych zawodach sportowych, takich jak mistrzostwach Polski strażaków PSP w siatkówce plażowej, mistrzostwach Wielkopolski strażaków w pływaniu czy Biegu Kosynierów. W 2019 roku udało się również nabyć nowy sprzęt ułatwiający strażakom walkę zarówno o człowieka, jak i jego mienie. Zakupiono na przykład aparaty powietrzne nadciśnieniowe oraz ubrania specjalne typu NOMEX. Doposażono również jednostkę OSP Pietrzyków, która otrzymała średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 3/28.


Klaudia Kubiak

 • Przy głosie komendant powiatowy PSP Piotr Trawiński
 • Goście wydarzenia w komendzie
 • Ubiegłoroczną pracę podsumował zastępca komendanta Damian Jankowiak
 • Zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP Jarosław Zamelczyk
 • Przemawia wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek
 • Komendant powiatowych struktur OSP Andrzej Janka

 

 • Loga projektu unijnego

Próba generalna nowej hali

Pierwsze sportowe emocje w nowym obiekcie za nami. Pachnąca nowością hala już funkcjonuje.
Zaplecze dydaktyczno-sportowe przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni jako pierwsi przetestowali młodzi sportowcy, którzy właśnie tam po feriach rozpoczęli zajęcia wychowania fizycznego. Nowopowstały obiekt ma służyć m.in. uczniom Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino. Prawdziwych emocji przysporzył jednak mecz piłki siatkowej, który został rozegrany we wtorek 11 lutego. Do walki na parkiecie stanęli reprezentanci Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza.
Jeśli miałbym powiedzieć jakie uczucia nam towarzyszą to na pewno powiedziałbym radość, euforia z sukcesu. Kiedy przed pięciu laty powstawała koncepcja projektu budowy tego obiektu, zastanawiałem się kiedy nastąpi ten dzień, że staniemy wraz z dyrektorem, spojrzymy na wypełnioną salę i powiemy „mamy to”. Ten dzień nastąpił właśnie dziś. Mamy to – mówił włodarz powiatu Dionizy Jaśniewicz.
Uroczyste otwarcie jeszcze przed nami, jednak rozegrany wtorkowy mecz i wspólne kibicowanie było namiastką inauguracji. Intencją gospodarzy jest, by obiekt tętnił życiem od wczesnego rana do późnego wieczora.
Finalnie, trzysetowy mecz wygrało ZSP wynikiem 2:1, chociaż walka naprawdę była zacięta. Siatkarzy do gry dopingowali rozgrzani do czerwoności kibice – uczniowie szkół, którzy z entuzjazmem włączyli się do profesjonalnie przygotowanej oprawy meczu i wspólnej zabawy.
Przypomnijmy, że na powierzchni około 2 500 metrów kwadratowych znajduje się imponująca hala sportowa, a jej trybuny pomieszczą kilkaset osób. Z całego obiektu wydzielono również miejsce na sale dydaktyczną i fitness, niezbędne pomieszczenia higieniczno-sanitarne, magazynowe i techniczne, a także pokój trenerów. Warto zaznaczyć, że budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowoczesny obiekt  powstał w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji to ponad 12 milionów złotych, z czego 8,5 miliona złotych będzie pochodziło z dofinansowania z EFRR w ramach WRPO 2014+. Łączna wartość projektu to 33 920 955,61 złotych przy dotacji 27 579 821,48 złotych z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Klaudia Kubiak

 

 • Fotorelacja z meczu (1)
 • Fotorelacja z meczu (2)
 • Fotorelacja z meczu (3)
 • Fotorelacja z meczu (4)
 • Fotorelacja z meczu (5)
 • Fotorelacja z meczu (6)
 • Fotorelacja z meczu (7)
 • Fotorelacja z meczu (8)
 • Fotorelacja z meczu (9)
 • Fotorelacja z meczu (10)
 • Fotorelacja z meczu (11)
 • Fotorelacja z meczu (12)
 • Fotorelacja z meczu (13)
 • Fotorelacja z meczu (14)
 • Fotorelacja z meczu (15)
 • Fotorelacja z meczu (16)
 • Fotorelacja z meczu (17)
 • Fotorelacja z meczu (18)
 • Fotorelacja z meczu (19)
 • Fotorelacja z meczu (20)
 • Fotorelacja z meczu (21)
 • Fotorelacja z meczu (22)
 • Fotorelacja z meczu (23)
 • Fotorelacja z meczu (24)
 • Fotorelacja z meczu (25)
 • Fotorelacja z meczu (26)
 • Fotorelacja z meczu (27)
 • Fotorelacja z meczu (28)
 • Fotorelacja z meczu (29)
 • Fotorelacja z meczu (30)
 • Fotorelacja z meczu (31)
 • Fotorelacja z meczu (32)
 • Fotorelacja z meczu (33)
 • Fotorelacja z meczu (34)
 • Fotorelacja z meczu (35)
 • Fotorelacja z meczu (36)
 • Fotorelacja z meczu (37)
 • Fotorelacja z meczu (38)
 • Fotorelacja z meczu (39)
 • Fotorelacja z meczu (40)
 • Fotorelacja z meczu (41)
 • Fotorelacja z meczu (42)
 • Fotorelacja z meczu (43)
 • Fotorelacja z meczu (44)
 • Fotorelacja z meczu (45)
 • Fotorelacja z meczu (46)
 • Fotorelacja z meczu (47)
 • Fotorelacja z meczu (48)
 • Fotorelacja z meczu (49)
 • Fotorelacja z meczu (50)

 

 • Paweł-Puzdrakiewicz

Kwalifikacja wojskowa

O obowiązkowym stawieniu się na kwalifikacji wojskowej rozmawialiśmy z kierownikiem Referatu Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Wrześni Pawłem Puzdrakiewiczem.

Kiedy na terenie powiatu wrzesińskiego rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa i gdzie będzie się ona odbywała?

Zgodnie z zarządzeniem wojewody wielkopolskiego Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie od 10 do 28 lutego. Miejscem jej posiedzeń niezmiennie od wielu lat jest siedziba starej części Szpitala Powiatowego we Wrześni. W tym roku jednak komisja przebywać będzie na parterze placówki. Wszyscy wezwani, zaraz po wejściu do szpitala, powinni kierować się bezpośrednio w prawo na były oddział laryngologiczny. Będą oczywiście przygotowane odpowiednie oznakowania, ale w razie problemów można pytać o drogę służbę dyżurną ochrony obiektu.

Kto musi zgłosić się na komisję?

W tym roku przed komisją lekarską powinni się stawić wszyscy mężczyźni urodzeni w 2001 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, czyli po prostu w poprzednich latach nie dotarli na komisję wojskową. Oprócz tego na kwalifikację powinny przybyć osoby urodzone w latach 1999-2000, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej, a także kobiety urodzone w latach 1996-2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej. Są to przede wszystkim kobiety, które kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych, weterynaryjnych bądź psychologicznych. Od kilku lat liczba potencjalnych poborowych się nie zmienia i oscyluje w okolicy 450 osób.

Jaki jest cel przeprowadzania kwalifikacji wojskowych?

Głównym powodem przeprowadzania komisji jest ustalenie zdolności do pełnienia służby wojskowej każdej osoby, która jej podlega. Obecnie
nie mamy zasadniczej służby wojskowej, natomiast organy wojskowe cały czas prowadzą ewidencję. Chodzi przede wszystkim o to, by określić, czy dana osoba ewentualnie w przyszłości może pełnić służbę wojskową, czy też z przyczyn zdrowotnych nie będzie brana pod uwagę. Na kwalifikację mogą się również zgłosić osoby, które ukończyły 18 lat i chcą ochotniczo pełnić służbę wojskową, a nie mają jeszcze określonej kategorii zdrowotnej. Aktualnie służba wojskowa jest traktowana jako zawodowa, zatem ludzie sami decydują, czy chcą wiązać swoje przyszłe życie z wojskiem. Istnieją także Wojska Obrony Terytorialnej, do których zgłaszają się ochotnicy. Nie jest to jednak wojsko zawodowe, a WOT-owcy stawiają się jedynie na wezwania do szkolenia kilka razy do roku. Natomiast w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia, osoby te są wykorzystywane do wsparcia sił zbrojnych lub np. do zwalczania klęsk żywiołowych.

Co powinniśmy zabrać ze sobą, idąc na komisję?

W każdym wezwaniu wskazane jest, co dana osoba powinna zabrać. Ważny jest oczywiście dokument tożsamości, ale także aktualna dokumentacja medyczna, jeśli stawiający się przewlekle choruje bądź przechodził jakiekolwiek urazy. Jeśli podczas kontroli lekarskiej zostanie wykryte jakieś przeciwwskazanie medyczne, to poborowy otrzyma skierowanie na badania specjalistyczne. Są to przede wszystkim badania okulistyczne, laryngologiczne czy kardiologiczne.

Co się dzieje w przypadku, gdy nie stawimy się na kwalifikację wojskową?

Jeżeli ktoś się nie stawi i nie usprawiedliwi swojej nieobecności na kwalifikacji, może nawet liczyć się z użyciem wobec niego prawnych środków przymusu tzw. doprowadzenia przed powiatową komisję lekarską. W przypadku zdarzeń losowych bądź przebywania za granicą, niezbędne jest zaświadczenie, iż dana osoba przebywa poza granicami państwa i akurat w tym terminie nie jest w stanie dotrzeć na komisję. Chciałbym również zaznaczyć, iż stawienie się na kwalifikacji wojskowej jest obowiązkiem prawnym każdego obywatela wynikającym z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rozmawiała Klaudia Kubiak

 


 

Fotografia w WUTW

Emerytura wcale nie oznacza stagnacji, bezczynności czy nudy. Wiedzą o tym członkowie sekcji fotograficznej przy Wrzesińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Sekcja fotograficzna rozpoczęła działalność w 2008 roku. Na początku w zajęciach uczestniczyło 26 słuchaczy, w następnych latach było ich od 10 do 12. Spotkania z fotografami-amatorami prowadzili: w latach 2008-2011 i od 2013 – Mirosław Jadryszak, znany wrzesiński pasjonat fotografii, oraz w latach 2011-2013 – Krzysztof Marek Nowak, wrzesiński fotograf. Liderami grupy byli Barbara Kostecka i Krzysztof Iskrzycki. Zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie po dwie godziny lekcyjne i są przeplatane wyjściami do parku, na rynek, deptak wzdłuż Wrześnicy czy wyjazdami w plenery fotograficzne np. do doliny Wrześnicy, parku w Miłosławiu, ujścia Wrześnicy, w okolice Pyzdr i wiele innych. Podczas spotkań stacjonarnych uczymy się zasad korzystania z aparatu fotograficznego czy aparatu w smartfonie. Zapoznajemy się ze świadomym kształtowaniem obrazu, jego zapisem cyfrowym, zasadami poprawnej ekspozycji, robieniem zdjęć z jedną lub kilkoma lampami błyskowymi, fotografowaniem rano, wieczorem, a nawet w nocy, pod słońce czy ze słońcem. Ćwiczymy swoje zdolności w obróbce zdjęć w programach takich jak Photoshop czy Lightrom. Poznajemy różnice w obróbce plików zapisanych w  formacie JPEG czy RAW. Uczymy się robienia zdjęć kolorowych, w technice czarno-białej, dowiadujemy się, jak nadać im blasku czy „tego czegoś”, co przyciąga wzrok oglądającego.

Na zakończenie każdego roku akademickiego były organizowane wernisaże, na których prezentowaliśmy efekty działań sekcji fotograficznej. Ostatnio nasze prace są umieszczane na stronie uniwersytetu w zakładce „Plenery Fotograficzne”.

Dorobkiem pracy członków sekcji fotograficznej są liczne wystawy oraz kalendarze czy albumy wydawane w poszczególnych latach:

- 2009 – poplenerowa wystawa krajobrazów we Wrzesińskim Ośrodku Kultury, I miejsce w konkursie fotograficznym „Wrześnian Obrazy Własne – Fotograficzna Września 2009”. Nagrodzono zdjęcie koleżanki Eugenii Dolaty, które zostało wydane w formie pocztówki,

- 2010 – wystawa Kościoły drewniane Ziemi Wrzesińskiej. W ramach podsumowania wystawy wydano album pod tym samym tytułem,

- 2011 – wystawa fotograficzna Architektura mieszczańska Wrześni,

- 2012 – wystawa Cztery pory roku w naszych obiektywach,

- 2013 – wernisaż w Wolfenbüttel  Powiat wrzesiński w fotografii, powstanie kalendarza na 2013 rok – Przyroda powiatu wrzesińskiego,

- 2014 – kalendarz na rok 2014 ze zdjęciami członków sekcji oraz niemieckich seniorów z Wolfenbüttel, publikacje: Mieszczańskie domy Wrześni i Miłosławia… oraz Dwory i pałace ziemi wrzesińskiej …ocalić od zapomnienia,

- 2015 – wystawa fotografii Spojrzenie na dolinę Wrześnicy, wernisaż fotografii w kawiarni Słodki Kącik, wernisaż w Klubie 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Witkowie Dwory i pałace ziemi wrzesińskiej …ocalić od zapomnienia,

- 2016 – wystawa Czy tylko folklor…? Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na Ziemi Wrzesińskiej w WOK-u oraz kościele pw. Świętej Królowej Jadwigi we Wrześni, wydanie albumu Z biegiem Wrześnicy, w którym znalazły się zdjęcia od źródeł rzeki aż do jej ujścia do Warty,

- 2017 – wystawa poświęcona fotografiom prezentującym grę światła przenikającego kolorowe szkło, wydanie albumu Czy tylko folklor…? Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na Ziemi Wrzesińskiej,

- 2018 – w dniach 21-24 lutego we Wrzesińskim Ośrodku Kultury odbył się XXV Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej „Prowincjonalia 2018”, na którym sekcja fotograficzna WUTW wystawiła fotografie związane z najnowszym albumem Czy tylko folklor…? Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na Ziemi Wrzesińskiej,

- 2019 – wystawa zdjęć na stronie: wutw.wrzesnia.pl Co nas fascynuje…

Osoby niezdecydowane, takie, które się jeszcze nie zapisały, a chcą podnieść swoje umiejętności w fotografowaniu otoczenia, przyrody czy swoich bliskich, zapraszamy na ciekawe zajęcia. Sekcja fotograficzna jest otwarta dla wszystkich chętnych.

Krzysztof Iskrzycki

 

 • WUTW (1)
 • WUTW (2)
 • WUTW (3)
 • WUTW (4)
 • WUTW (5)

 

 • Agata Antkowiak z podopiecznym
  Agata Antkowiak z podopiecznym

Miłość zamknięta za kratami

Stowarzyszenie Psi-jaciel, działające na rzecz podopiecznych wrzesińskiego schroniska, funkcjonuje od maja 2016 roku. Każdego dnia, od niespełna czterech lat, wolontariusze dokładają wszelkich starań, by zapomniane i porzucone przez ludzi psy znalazły nowy dom z rodziną, która pokocha je już na zawsze. O problemie przepełnionych schronisk oraz adopcji zwierząt w mediach mówi się coraz więcej. Nam udało się porozmawiać z Agatą Antkowiak, sekretarz oraz rzecznik prasową stowarzyszenia Psi-jaciel. 

 

Ilu podopiecznych obecnie znajduje się w schronisku? Czy są to tylko psy, czy także koty?

Na adopcję czeka 91 psów, z czego 81 przebywa w schronisku, pozostałym udało się znaleźć domy tymczasowe. W naszym schronisku znajdują się wyłącznie psy, nie jest ono przystosowane do opieki nad kotami.

 

Czy najwięcej zwierząt trafia do schroniska faktycznie w okresach świątecznym i wakacyjnym, czy aktualnie już te granice się zacierają?

Zdecydowanie, ilość mieszkańców schroniska w okresie wakacyjnym i poświątecznym drastycznie wzrasta, jednak liczba psiaków zazwyczaj oscyluje w okolicach 90, co oznacza, że są również okresy wzmożonych adopcji.

 

Często pojawiają się osoby chcące zaadoptować zwierzaka?

Z roku na rok liczba ludzi zainteresowanych adopcją rośnie. Zawdzięczamy to w dużej mierze mediom, które angażują się w coraz więcej akcji promujących adopcję. Staramy się również lokalnie „reklamować" wrzesińskie schronisko, bo wielokrotnie spotykaliśmy się z sytuacjami, że mieszkańcy Wrześni nie mieli pojęcia o jego istnieniu. W styczniu przeprowadzonych zostało aż 17 adopcji i jak do tej pory jest to najwyższy miesięczny wynik.

 

Na co powinny szczególnie zwrócić uwagę osoby, chcące wziąć psa ze schroniska?

Najważniejsze dla nas jest to, aby potencjalny adoptujący był świadomy tego, jak wygląda opieka nad psem. W ankiecie adopcyjnej zawarliśmy m.in. pytania dotyczące wydatków związanych z posiadaniem psa, czasu jaki będzie spędzał sam w domu, wyjazdów, podczas których trzeba będzie zapewnić mu opiekę, właśnie po to, aby osoba zainteresowana adopcją mogła przemyśleć te aspekty i podjęcie decyzji.

 

Jak przebiega proces adopcyjny?

Proces adopcyjny rozpoczyna się od wypełnienia ankiety przedadopcyjnej. Po jej otrzymaniu umawiamy się na krótką wizytę w domu osoby zainteresowanej. Wizyta nie tylko pozwala nam potwierdzić tożsamość, ale także zweryfikować, czy wybrany pies jest odpowiednim kandydatem. Staramy się jak najlepiej poznawać naszych podopiecznych, aby uniknąć ich ewentualnego powrotu do schroniska. Niekiedy zdarza się, że proponujemy innego pisaka, który lepiej odnajdzie się w danych warunkach.

 

Czy schronisko po adopcji kontroluje rodzinę i zwierzaka? Mam na myśli doglądanie, czy psu nie dzieje się krzywda i czy opieka nad nim jest odpowiednio sprawowana.

Po adopcji zarzekamy sobie prawo do wizyty poadopcyjnej, jednak jest to nasze zabezpieczenie na wypadek wymogu poprawy warunków, postawionego podczas wizyty przedadopcyjnej (takich jak powiększenie budy czy zabezpieczenie ogrodzenia) lub na przykład utrudnionego kontaktu z rodziną.

 

Dom stały a tymczasowy – jaka jest różnica? Jak długo zwierzak może przebywać w domu tymczasowym?

Domem stałym jest dom, w którym pies ma zapewniony dozgonny pobyt. W domu tymczasowym pies przebywa do czasu znalezienia domu stałego. Tymczasowy opiekun nie musi wówczas ponosić żadnych kosztów, wiążących się z opieką nad czworonogiem. Domy tymczasowe są na wagę złota w przypadku szczeniąt, psów chorych lub starszych, dla których warunki schroniskowe są wyjątkowo ciężkie. Opiekun tymczasowy musi wiedzieć, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak szybko uda nam się znaleźć dom stały, dlatego taka opieka może potrwać od kilku dni do nawet kilku lat.

 

Czy często zdarzają się powroty psów do schronisk? Jakie są tego przyczyny?

Trudno mi mówić o częstotliwości powrotów psów do schroniska, ponieważ dla nas jedna nieudana adopcja to już o jedną za dużo. Nigdy nie podchodziliśmy do tego statystycznie. Takie sytuacje niestety się zdarzają i nie da się ich zupełnie wyeliminować, dokładamy więc wszelkich starań, by temu zapobiegać. Nasza procedura adopcyjna powstała po to, aby łatwiej nam było weryfikować potencjalnych adoptujących, lepiej poznać ich tryb życia, aby pomóc w wyborze odpowiedniego kandydata na przyjaciela rodziny. Po adopcji staramy się też utrzymywać kontakt, żeby w razie problemów móc szybko zareagować. Przyczyn powrotów psów do schroniska jest mnóstwo, jednak większość sprowadza się do tego, że osoba adoptująca nie była gotowa na posiadanie psa i świadoma tego, jak odpowiedzialnym zadaniem jest opieka nad czworonogiem.

 

Niektóre schroniska w okolicy poszukują wolontariuszy. Czy u was także jest problem z małą liczbą osób, chcących pomagać?

W naszym schronisku podczas wolontariatu często brakuje psiaków do wyprowadzania, wrześnianie bardzo chętnie przychodzą spacerować z bezdomnymi czworonogami.

 

Stowarzyszenie Psi-jaciel organizuje różnego typu akcje np. psi piknik. Na czym on polega? Jakie jeszcze akcje są prowadzone dla psiaków?

Pomysł na psi piknik zrodził się głównie z potrzeby spotkania z naszymi byłymi podopiecznymi. Zdecydowaliśmy, że z okazji każdej rocznicy istnienia stowarzyszenia będziemy organizować piknik, który przyniesie korzyści nie tylko psiakom, ale także wolontariuszom. Z jednej strony jest to impreza mająca na celu zebranie środków na najpilniejsze potrzeby, a z drugiej „urodzinowy” prezent dla członków Stowarzyszenia Psi-jaciel, którzy mogą spotkać psiaki, którymi niegdyś się opiekowali.

Chcielibyśmy, aby w tradycję wpisały się również bale, które organizujemy. Wspieranie bezdomnych psów przez świetną zabawę zyskało już swoich zwolenników, którzy nie wyobrażają sobie opuścić choć jednego balu.

Każdego roku organizujemy także dwa świąteczne bazarki, na których można wylicytować przeróżne ozdoby, gadżety, a nawet ciasta.

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego, jaką pomoc otrzymujemy. Dzięki niej nie musimy już skupiać się tylko na zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb, ale także snuć plany o budowie naszej wymarzonej „szczeniakarnia”, czyli miejsca, w którym przebywać będą wyłącznie szczenięta, aby zminimalizować ryzyko ich zachorowań.

 

W jaki sposób może pomóc osoba, która chociaż chciałaby adoptować psa, to nie może tego uczynić?

Możliwości pomocy jest wiele, zdecydowanie najbardziej angażującą jest wolontariat, który odbywa się dwa razy w tygodniu i trwa dwie godziny. Jeśli ktoś nie ma możliwości odwiedzania psiaków w schronisku, może adoptować któregoś z nich wirtualnie. Wirtualna adopcja polega na wpłacaniu określonej kwoty na wybranego psiaka. Schronisko przyjmuje również dary w postaci karmy, akcesoriów, zabawek, koców czy kołder. Przed przyjazdem zachęcamy do kontaktu z członkami stowarzyszenia w celu uzyskania informacji o tym, co aktualnie jest najbardziej potrzebne. Jeśli ktoś chce pomagać na co dzień, nie tracąc przy tym energii i pieniędzy, to warto pamiętać o udostępnianiu w Internecie postów z ogłoszeniami na temat naszych podopiecznych, dzięki niemu możemy dotrzeć do większej liczby osób.

Rozmawiała Klaudia Kubiak

 

 • Przygarnij mnie
  Przygarnij mnie

 

Aktywnie w ferie

Dwa tygodnie przerwy od zajęć szkolnych można wykorzystać na aktywność fizyczną. Młodzież z Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino chętnie przystała na propozycję dyrekcji i wzięła udział w dodatkowych zajęciach sportowych.
Od 4 do 6 lutego nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzają Klasowe Mistrzostwa ZSP w piłce siatkowej. Do zawodów zgłosiło się 12 drużyn. Zespoły zostały podzielone na grupy, w których rywalizacja toczy się w systemie każdy z każdym. Mimo że zmagania są traktowane na poważnie, wspólna gra w siatkówkę sprawia uczestnikom wiele przyjemności. Zajęcia zostały sfinansowane przez powiat wrzesiński, a nagrody dla zwycięzców przygotowała Rada Rodziców przy ZSP. 

(red.)

 • aktywnie w ferie (1)
 • aktywnie w ferie (2)
 • aktywnie w ferie (3)
 • aktywnie w ferie (4)
 • aktywnie w ferie (5)
 • aktywnie w ferie (6)

Newsletter