• szkoła muzyczna 1

Jak „rodziła się” powiatowa szkoła muzyczna

Trwało to dwa lata, ale od 1 września powiat wrzesiński będzie prowadził publiczną szkołę muzyczną I stopnia. Obecnie prawnicy ministra kultury analizują korekty powiatu do porozumienia, na podstawie którego minister przekaże powiatowi wrzesińskiemu realizację zadania – prowadzenie szkoły artystycznej. Podpisanie porozumienia jest podstawą do tego, by Rada Powiatu mogła podjąć uchwałę o utworzeniu szkoły. Szkoła rozpocznie pracę 1 września tego roku, więc czasu zostało niewiele. Powiat jest gotowy: powstał projekt uchwały o utworzeniu szkoły z projektem statutu, co pozwoli także na wprowadzenie zmian do budżetu powiatu zabezpieczających środki dla nowo powstałej placówki. Ustalono listę kadry z wymaganymi kwalifikacjami, opracowano procedury rekrutacji, przygotowano dokumenty do ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. Teraz powiat czeka tylko na porozumienie podpisane przez ministra.

Pomysł na powiatową szkołę

Początkiem działań była inicjatywa rodziców. W maju 2017 roku do sekretarz powiatu Bożeny Nowackiej prowadzącej wówczas zadania oświaty powiatowej, zwróciła się Anna Długosz, przedstawicielka grupy rodziców kształcących swoje dzieci w różnych ośrodkach muzycznych, z pytaniem, czy powiat mógłby otworzyć i prowadzić publiczną szkołę muzyczną. Argumentowała swój wniosek dużym zainteresowaniem rodziców, a także nauczycieli, którzy deklarowali wolę nauki i pracy w artystycznej placówce publicznej. Dla potwierdzenia tego w połowie czerwca w siedzibie Niepublicznej Szkoły Muzycznej „Allegro” prowadzonej przez Lilianę Kuczę odbyło się spotkanie sekretarz powiatu i starosty wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza z rodzicami, uczniami i nauczycielami szkoły muzycznej. Podczas spotkania dzieci zaprezentowały swoje umiejętności, dając koncert potwierdzający ich muzyczną pasję i warsztat. Rozmowy z zebranymi przekonały starostę do rekomendowania sprawy powołania publicznej szkoły muzycznej Zarządowi Powiatu. Na posiedzeniu Zarządu, jeszcze w czerwcu 2017, sekretarz powiatu przedstawiła informację o spotkaniach dotyczących projektu powołania szkoły. Poinformowała, że jako szkoła artystyczna, szkoła muzyczna I stopnia jest prowadzona przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, zaś jeśli powiat chciałby prowadzić taką placówkę, musi zwrócić się do ministra o przekazanie realizacji tego zadania. Przedstawiła możliwy schemat organizacji szkoły, poinformowała Zarząd, że powiat pozyska subwencję na prowadzenie szkoły, ale dopiero od stycznia następnego roku. Zarząd odłożył ostateczną decyzję do czasu, kiedy wyliczone zostaną koszty powstania i funkcjonowania szkoły. 1 września naczelnikiem Wydziału Edukacji został Stefan Tomczak, który z energią przejął prowadzenie spraw dotyczących powstania szkoły. Na posiedzeniu we wrześniu 2017 Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wyliczeniami kosztów stworzenia i funkcjonowania szkoły, jednomyślnie zarekomendował powołanie Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia.
Decyzja ta dała zielone światło pracownikom Wydziału Edukacji. Duże wsparcie i pomoc merytoryczną w ustalaniu zakresu programowego szkoły, jej wyposażenia i kadry otrzymali od Liliany Kuczy – prowadzącej szkołę „Allegro”, która od kilku lat lobbowała za powołaniem publicznej szkoły muzycznej we Wrześni. Z jej pomocą skonstruowano także ankietę dla rodziców sześcioletnich dzieci. Wyniki ankiety były bardzo zadowalające. Ponad trzystu rodziców zadeklarowało chęć posłania swoich dzieci do publicznej szkoły muzycznej. Zaplanowano lokalizację szkoły w budynku na ul. Leśnej 10, rozpoczęto kompletowanie kadry, Liliana Kucza zadeklarowała pomoc w organizacji szkoły, w tym częściowe użyczenie instrumentów muzycznych, zaplanowano budżet placówki, w ramach którego znalazły się środki na wynagrodzenia kadry, a także na wyposażenie obiektu. Naczelnik wydziału odbył spotkania w MKiDN i z przedstawicielami ministra, a także z wizytatorem Centrum Edukacji Artystycznej. 
Uchwałą nr 233/XXXVII/2017 z 8 listopada 2017 roku Rada Powiatu Wrzesińskiego wyraziła zgodę na utworzenie szkoły muzycznej I stopnia. W lutym 2018 złożono do ministerstwa wniosek o przekazanie powiatowi realizacji zadania w zakresie prowadzenia szkoły artystycznej. Do wniosku dołączono dokumenty wymagane przepisami. Wkrótce odbyła się wizytacja wizytatora CEA. Analizując dokumenty: wykaz kadry, wyposażenie, warunki lokalowe i planowaną organizację szkoły, stwierdził on, że jego opinia będzie pozytywna, bo powiat jest dobrze przygotowany do otwarcia szkoły.

Pierwsze podejście się nie powiodło 
Po pięciu miesiącach, w czerwcu 2018, ku wielkiemu zdziwieniu i rozczarowaniu powiatu, otrzymał on decyzję negatywną. W uzasadnieniu dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego w MKiDzN argumentowała, że sieć publicznych szkół muzycznych w najbliższej okolicy Wrześni zapewnia w stopniu wystarczającym potrzeby społeczności lokalnej w zakresie edukacji muzycznej. Rodzice uczniów, którzy stale dopytywali o decyzję ministra, także nie ukrywali rozczarowania, wyrażali nadzieję, że to nie koniec starań powiatu o powołanie publicznej szkoły muzycznej. Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził wolę ponowienia wniosku do ministra kultury.
Po wyborach samorządowych, w listopadzie 2018 roku kierowanie Wydziałem Edukacji przejęła Katarzyna Starzyńska. Pracownicy wydziału rozpoczęli prace nad złożeniem kolejnego wniosku, weryfikowali stanowisko ministerstwa w kontekście argumentu, że bliskość publicznych szkół w Gnieźnie i Słupcy zabezpiecza potrzeby naszych mieszkańców. Szkoła muzyczna I stopnia w Gnieźnie to placówka ogólnokształcąca, realizująca program ośmioklasowej szkoły podstawowej, co zupełnie nie jest zbieżne z naszymi potrzebami, w tej szkole kształci się zaledwie trzech mieszkańców naszego powiatu, w szkole muzycznej w Słupcy, będącej tylko szkołą artystyczną (taką zgłaszał do ministra powiat wrzesiński) obecnie uczy się dziewięciu wrześnian. Nieprawdziwy okazał się argument, że odległość 30/40 km nie stanowi przeszkody do nauki w publicznej szkole muzycznej poza miejscem zamieszkania, która realizuje program nauczania w o wiele szerszym zakresie niż ogniska czy szkoły bez uprawnień szkoły publicznej. Bardzo trudne dla rodziców i dzieci byłoby pogodzenie nauki 
w szkole masowej z dojazdami i kilkugodzinnymi zajęciami, kilka razy w tygodniu, w szkole muzycznej na przykład w Słupcy.

A jednak mamy szkołę!
Po zebraniu tych materiałów, po konsultacjach z rodzicami, z nowymi argumentami powiat ponowił wniosek do ministra kultury. Pod koniec maja otrzymano telefoniczną informację, że minister udzieli powiatowi zgody na utworzenie publicznej szkoły muzycznej. Wkrótce powiat dostał projekt porozumienia, po dokonaniu kilku korekt wróciło ono do ministerstwa, czekamy na jego uzgodnioną wersję i działamy dalej.
Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni zaproponuje dzieciom i młodzieży w wieku 6-16 lat kształcenie artystyczne w dwóch cyklach:
• cykl czteroletni – dla dzieci starszych i młodzieży,
• cykl sześcioletni – dla dzieci młodszych. 
Szkoła planuje kształcić w następujących specjalnościach instrumentalnych: fortepian, skrzypce, gitara klasyczna, akordeon, flet poprzeczny, klarnet, perkusja. Podstawą przyjęcia kandydata do szkoły będzie pomyślne przejście rekrutacji, podczas której nauczyciele sprawdzą słuch muzyczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczną, predyspozycje do gry na wybranym instrumencie.

Po przyjęciu uchwały Rady powołującej szkołę, powiat ogłosi terminy rekrutacji.

Serdecznie zapraszamy uzdolnione dzieci i młodzież do naszej szkoły.


(materiały zebrała Anna Szymczak)
 

« wstecz

Newsletter