Co słychać na drogach?

 W ostatnich dniach zakończyły się prace na drodze powiatowej między Małą Górką a Targową Górką.

Wydział Dróg Powiatowych wy­korzystuje pogodną jesień na kon­tynuowanie realizacji ważnych za­dań. Zakończona właśnie moder­nizacja drogi między Małą Górką a Targową Górką, którą rozpoczę­to na początku października, po­legała na wykonaniu poszerzenia jezdni bitumicznej do szerokości 5,5 m, a także utwardzeniu zjaz­dów i poboczy. Odcinek o długości 550 m zyskał nowe warstwy wiążą­cą i ścieralną. Prace wykonał Zakład Wielobranżowy Trans-Bruk Marka Begiera z Nekli, a kosztowały one prawie 322 tys. zł.

W tym tygodniu rozpoczęły się roboty na odcinku od torów kole­jowych w Gutowie Małym w kie­runku Wrześni. Modernizacja, któ­ra dotyczy fragmentu o długości 167 metrów, stanowi właściwie kontynuację prac na wyremonto­wanej kilka lat temu Szosie Witkow­skiej we Wrześni. Zadanie również wykonuje Zakład Wielobranżowy Trans-Bruk. Choć długość odcinka nie wydaje się imponująca, to za­kres inwestycji już tak. Obejmuje on: frezowanie nawierzchni bitu­micznych, rozebranie nawierzchni zjazdów i chodników z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz płyt betonowych, rozebranie obrze­ży i krawężników betonowych, regulacje zaworów gazowych, elektrycznych i wodociągowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, wymianę studzienek ściekowych i rewizyjnych, wykonanie obrze­ży i krawężników betonowych oraz ścieku przykrawężnikowego, a także wyrównanie istniejącej na­wierzchni i położenie warstwy ście­ralnej oraz nawierzchni chodników z mieszanki mineralno-bitumicznej, odtworzenie nawierzchni zjazdów, wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego i oznakowania pozio­mego. Koszt realizacji tego zadania wynosi ponad 365 tys. zł. Prace mają potrwać do końca listopada.

Cały czas przeprowadzane są mo­dernizacje mostów w Lisewie i Ru­dzie Komorskiej. Dylatacja jest czysz­czona, a obszary przy niej zabezpie­czane przed korozją, wykonywane odwodnienie oraz uzupełniane są ubytki w betonie na podporach podtrzymujących most. Realizowa­ne są również prace na przyczół­kach, m.in. uzupełnianie betonem ubytków. Przypominamy, że koszt tych robót wynosi w sumie blisko 300 tys. zł.

Poza tym na ulicy Dworcowej w Miłosławiu trwa remont chodni­ka o długości około 500 m. Powiat za blisko 43 tys. zł zakupił kostkę, natomiast przeprowadzeniem robót zajmuje się miłosławska gmina. Ponadto przebudowie poddawana jest ulica Szybska w Pyzdrach, której długość wynosi ok. 500 mb. Rozebrane zostały do­tychczasowe chodniki – powstają nowe z kostki brukowej. Ponadto wykonywana jest nawierzchnia zjazdów, wymieniane krawężniki i obrzeża, powstaje także nowy ściek przykrawężnikowy. W ra­mach inwestycji przebudowane zostanie również skrzyżowanie z ulicą Mickiewicza oraz cząst­kowo wyremontowana będzie jezdnia. Zadanie o wartości blisko 303 tys. zł wykonuje Zakład Dro­gowy z Psar Małych. Zakończenie prac przewiduje się na przyszły tydzień.

Pod koniec października powiat wrzesiński otrzymał informację o planowanym dofinansowaniu w ramach programu „Polski Ład”. Spośród trzech wniosków złożo­nych przez Starostwo Powiatowe dotacją ma zostać objęty ten do­tyczący budowy ciągu pieszo-ro­werowego na drodze powiatowej między Gutowem Małym a Grzy­bowem. Całkowita wartość tej in­westycji wynosi 4,3 mln zł. Powiat ma otrzymać 4 085 000 zł dofinan­sowania.

Klara Skrzypczyk

  • Prace modernizacyjne na moście w Lisewie
  • Wyremontowana droga powiatowa między Małą Górką a Targową Górką
  • Modernizacja chodnika w Miłosławiu na ul. Dworcowej

   

« wstecz

Newsletter