Kwalifikacja wojskowa

 Na terenie powiatu wrzesińskiego przeprowadzana jest w dniach 2-19 listopada.

Siedziba tegorocznej Powiato­wej Komisji Lekarskiej we Wrześni (PKL) została ulokowana na terenie Centrum Badań i Rozwoju Nowo­czesnych Technologii w Grzymysła­wicach. Liczba osób wezwanych do stawienia się przed PKL jest podobna do tej z poprzednich lat i wynosi ok. 450 osób.

W ostatnich latach siedzibą komisji był Szpital Powiatowy we Wrześni, jednak w tym roku placówka nie dysponowała wystarczającą liczbą wolnych pomieszczeń spełniających wymogi lokalowe określone w wy­tycznych do przeprowadzenia kwa­lifikacji wojskowej. Mimo usilnych starań związanych z poszukiwaniem odpowiednich lokali w różnych in­stytucjach na terenie Wrześni, nie udało się znaleźć żadnego obiektu, który by nimi dysponował. Należy również zwrócić uwagę na to, że te­goroczna kwalifikacja wojskowa bę­dzie przeprowadzana w okresie epi­demii koronawirusa, a więc wymogi sanitarne zapewniające jej bezpiecz­ne i sprawne przeprowadzenie zo­stały zaostrzone. CBiRNT z uwagi na warunki lokalowe spełnia pod tym względem wszystkie wymagania.

Obowiązkowi poddania się tego­rocznej kwalifikacji wojskowej pod­legają mężczyźni z rocznika 2002, a także urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej ka­tegorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Ponadto do stawienia się podczas tegorocznej kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby urodzone w latach 2000-2001, które zostały uznane przez powiatowe ko­misje lekarskie za czasowo niezdol­ne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed za­kończeniem kwalifikacji wojskowej, jak również osoby, w przypadku któ­rych okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, a złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojsko­wej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji woj­skowej wzywane są również kobiety urodzone w latach 1997-2002 po­siadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobie­rające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Podczas trwania kwalifikacji do Po­wiatowej Komisji Lekarskiej mogą zgłosić się również osoby, które ukończyły 18 rok życia, chcą ochot­niczo pełnić służbę wojskową i nie posiadają jeszcze określonej katego­rii zdolności do czynnej służby woj­skowej.

Na chwilę obecną kwalifikacja prze­biega bezproblemowo, a stawien­nictwo osób wzywanych jest zado­walające. Praca Powiatowej Komisji Lekarskiej zorganizowana została w taki sposób, aby zapewnić osobom przybywającym jak największe bez­pieczeństwo sanitarno-epidemiolo­giczne.

Paweł Puzdrakiewicz
Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa


   

« wstecz

Newsletter