Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

W nowym numerze „Przeglądu Powiatowego” m.in.: artykuł o obchodach Święta Niepodległości, relacja z wręczenia stypendiów, materiał o znakowaniu zabytków i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Strona 1 numeru 345
 • Strona 2 numeru 345
 • Strona 3 numeru 345
 • Strona 4 numeru 345
 • Strona 5 numeru 345
 • Strona 6 numeru 345
 • Strona 7 numeru 345
 • Strona 8 numeru 345
 • Strona 9 numeru 345
 • Strona 10 numeru 345
 • Strona 11 numeru 345
 • Strona 12 numeru 345
 • Strona 13 numeru 345
 • Strona 14 numeru 345
 • Strona 15 numeru 345
 • Strona 16 numeru 345

 

Kwalifikacja wojskowa

 Na terenie powiatu wrzesińskiego przeprowadzana jest w dniach 2-19 listopada.

Siedziba tegorocznej Powiato­wej Komisji Lekarskiej we Wrześni (PKL) została ulokowana na terenie Centrum Badań i Rozwoju Nowo­czesnych Technologii w Grzymysła­wicach. Liczba osób wezwanych do stawienia się przed PKL jest podobna do tej z poprzednich lat i wynosi ok. 450 osób.

W ostatnich latach siedzibą komisji był Szpital Powiatowy we Wrześni, jednak w tym roku placówka nie dysponowała wystarczającą liczbą wolnych pomieszczeń spełniających wymogi lokalowe określone w wy­tycznych do przeprowadzenia kwa­lifikacji wojskowej. Mimo usilnych starań związanych z poszukiwaniem odpowiednich lokali w różnych in­stytucjach na terenie Wrześni, nie udało się znaleźć żadnego obiektu, który by nimi dysponował. Należy również zwrócić uwagę na to, że te­goroczna kwalifikacja wojskowa bę­dzie przeprowadzana w okresie epi­demii koronawirusa, a więc wymogi sanitarne zapewniające jej bezpiecz­ne i sprawne przeprowadzenie zo­stały zaostrzone. CBiRNT z uwagi na warunki lokalowe spełnia pod tym względem wszystkie wymagania.

Obowiązkowi poddania się tego­rocznej kwalifikacji wojskowej pod­legają mężczyźni z rocznika 2002, a także urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej ka­tegorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Ponadto do stawienia się podczas tegorocznej kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby urodzone w latach 2000-2001, które zostały uznane przez powiatowe ko­misje lekarskie za czasowo niezdol­ne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed za­kończeniem kwalifikacji wojskowej, jak również osoby, w przypadku któ­rych okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, a złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojsko­wej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji woj­skowej wzywane są również kobiety urodzone w latach 1997-2002 po­siadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobie­rające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Podczas trwania kwalifikacji do Po­wiatowej Komisji Lekarskiej mogą zgłosić się również osoby, które ukończyły 18 rok życia, chcą ochot­niczo pełnić służbę wojskową i nie posiadają jeszcze określonej katego­rii zdolności do czynnej służby woj­skowej.

Na chwilę obecną kwalifikacja prze­biega bezproblemowo, a stawien­nictwo osób wzywanych jest zado­walające. Praca Powiatowej Komisji Lekarskiej zorganizowana została w taki sposób, aby zapewnić osobom przybywającym jak największe bez­pieczeństwo sanitarno-epidemiolo­giczne.

Paweł Puzdrakiewicz
Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa


   

Co słychać na drogach?

 W ostatnich dniach zakończyły się prace na drodze powiatowej między Małą Górką a Targową Górką.

Wydział Dróg Powiatowych wy­korzystuje pogodną jesień na kon­tynuowanie realizacji ważnych za­dań. Zakończona właśnie moder­nizacja drogi między Małą Górką a Targową Górką, którą rozpoczę­to na początku października, po­legała na wykonaniu poszerzenia jezdni bitumicznej do szerokości 5,5 m, a także utwardzeniu zjaz­dów i poboczy. Odcinek o długości 550 m zyskał nowe warstwy wiążą­cą i ścieralną. Prace wykonał Zakład Wielobranżowy Trans-Bruk Marka Begiera z Nekli, a kosztowały one prawie 322 tys. zł.

W tym tygodniu rozpoczęły się roboty na odcinku od torów kole­jowych w Gutowie Małym w kie­runku Wrześni. Modernizacja, któ­ra dotyczy fragmentu o długości 167 metrów, stanowi właściwie kontynuację prac na wyremonto­wanej kilka lat temu Szosie Witkow­skiej we Wrześni. Zadanie również wykonuje Zakład Wielobranżowy Trans-Bruk. Choć długość odcinka nie wydaje się imponująca, to za­kres inwestycji już tak. Obejmuje on: frezowanie nawierzchni bitu­micznych, rozebranie nawierzchni zjazdów i chodników z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz płyt betonowych, rozebranie obrze­ży i krawężników betonowych, regulacje zaworów gazowych, elektrycznych i wodociągowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, wymianę studzienek ściekowych i rewizyjnych, wykonanie obrze­ży i krawężników betonowych oraz ścieku przykrawężnikowego, a także wyrównanie istniejącej na­wierzchni i położenie warstwy ście­ralnej oraz nawierzchni chodników z mieszanki mineralno-bitumicznej, odtworzenie nawierzchni zjazdów, wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego i oznakowania pozio­mego. Koszt realizacji tego zadania wynosi ponad 365 tys. zł. Prace mają potrwać do końca listopada.

Cały czas przeprowadzane są mo­dernizacje mostów w Lisewie i Ru­dzie Komorskiej. Dylatacja jest czysz­czona, a obszary przy niej zabezpie­czane przed korozją, wykonywane odwodnienie oraz uzupełniane są ubytki w betonie na podporach podtrzymujących most. Realizowa­ne są również prace na przyczół­kach, m.in. uzupełnianie betonem ubytków. Przypominamy, że koszt tych robót wynosi w sumie blisko 300 tys. zł.

Poza tym na ulicy Dworcowej w Miłosławiu trwa remont chodni­ka o długości około 500 m. Powiat za blisko 43 tys. zł zakupił kostkę, natomiast przeprowadzeniem robót zajmuje się miłosławska gmina. Ponadto przebudowie poddawana jest ulica Szybska w Pyzdrach, której długość wynosi ok. 500 mb. Rozebrane zostały do­tychczasowe chodniki – powstają nowe z kostki brukowej. Ponadto wykonywana jest nawierzchnia zjazdów, wymieniane krawężniki i obrzeża, powstaje także nowy ściek przykrawężnikowy. W ra­mach inwestycji przebudowane zostanie również skrzyżowanie z ulicą Mickiewicza oraz cząst­kowo wyremontowana będzie jezdnia. Zadanie o wartości blisko 303 tys. zł wykonuje Zakład Dro­gowy z Psar Małych. Zakończenie prac przewiduje się na przyszły tydzień.

Pod koniec października powiat wrzesiński otrzymał informację o planowanym dofinansowaniu w ramach programu „Polski Ład”. Spośród trzech wniosków złożo­nych przez Starostwo Powiatowe dotacją ma zostać objęty ten do­tyczący budowy ciągu pieszo-ro­werowego na drodze powiatowej między Gutowem Małym a Grzy­bowem. Całkowita wartość tej in­westycji wynosi 4,3 mln zł. Powiat ma otrzymać 4 085 000 zł dofinan­sowania.

Klara Skrzypczyk

 • Prace modernizacyjne na moście w Lisewie
 • Wyremontowana droga powiatowa między Małą Górką a Targową Górką
 • Modernizacja chodnika w Miłosławiu na ul. Dworcowej

   

 • Dorota Ciechanowska-Kulczak

Szczepmy się!

Codzienne raporty informują o zwiększającej się liczbie zachorowań na COVID-19. Tymczasem zainteresowanie szczepieniami znacząco osłabło. Zadaliśmy parę pytań Do­rocie Ciechanowskiej-Kulczak, która jako pełnomocnik zarządu do spraw systemu zarzą­dzania jakością stała na czele zespołu koordynującego pracę zawieszonego niedawno Punktu Szczepień Populacyjnych w Grzymysławicach.

Jak wygląda sytuacja związa­na ze szczepieniami?

Biorąc pod uwagę obecną sytu­ację epidemiologiczną naszego kraju, mamy ciągle niezadowala­jący odsetek osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Liczba za­chorowań znacznie wzrasta. Wie­my, że w szpitalach covidowych w Wielkopolsce mniej więcej jedną czwartą pacjentów stanowią oso­by zaszczepione, które przechodzą zachorowanie znacznie łagodniej aniżeli niezaszczepione. Pozostałe trzy czwarte pacjentów hospitali­zowanych ze względu na COVID-19 to osoby, które nie przyjęły żadnej dawki szczepionki. Biorąc pod uwa­gę taką statystykę wśród pacjen­tów hospitalizowanych z powodu zachorowań na COVID-19, należa­łoby przemyśleć, czy nie warto się zaszczepić, tym samym zmniejsza­jąc ryzyko ciężkiego przebiegu cho­roby w przypadku ewentualnego zakażenia.

Oprócz szczepień osób, które wcześniej nie skorzystały z tej moż­liwości, aktualnie odbywają się szczepienia trzecią dawką. Zareje­strować można się przez infolinię pod numerem 989, jak również pod naszym numerem wewnętrz­nym – 517 745 329. Rejestracja od­bywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 18. Szcze­pimy od godz. 14 do godz. 18 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki.

Na tę chwilę punkty przy Szpitalu Powiatowym i w Grzymysławicach zaszczepiły 31 411 osób.

Punkt w Grzymysławicach jest teraz w stanie zawieszenia, prawda?

Tak, punkt szczepień w Grzymy­sławicach został zawieszony. Jego działalność rozpoczęła się 5 maja. W maju zostało zaszczepionych 3 600 osób. Największe zaintereso­wanie było w czerwcu – zaszczepio­no 7 608 osób.

Czy myśli pani, że to wynikało z chęci wyjazdu na urlop?

Myślę, że w jakimś stopniu też, ale z rozmów z ludźmi wiem, że więk­szość była przestraszona i chciała się zaszczepić. Latem, w czerwcu, lipcu, podejście społeczeństwa było zupełnie inne – ludzie byli bardziej przestraszeni, interesowali się, do­pytywali, również o to, kiedy będzie można szczepić dzieci.

W sierpniu liczba szczepień spadła do 282, a we wrześniu zaszczepiło się 21 osób. Ze względów organi­zacyjnych nie było zasadne pod­trzymywanie działalności punktu w Grzymysławicach. Oczywiście może ona zostać wznowiona w przypadku większego zaintereso­wania.

Cały czas działa punkt szczepień w Szpitalu Powiatowym we Wrze­śni – w budynku starej części lecznicy, z niezależnym wejściem od Warszawskiej. Jak wspomnia­łam, można się zapisać, ale można też przyjść z ulicy i, albo szczepie­nie odbę­dzie się od razu, albo zostanie wy­znaczony termin, z reguły na kolejny dzień. Wiąże się to z kwestią zagospodarowania dawek – nie jest zasadne otwieranie nowej ampułki dla jednego pacjenta, która w przypadku Pfizera jest sześcio-, a Johnsona – pię­ciodawkowa. Niewykorzystane dawki musimy wówczas zutylizować.

Wspomniała pani o preparatach. Czyli teraz szczepicie państwo Pfi­zerem i Johnsonem.

Tak, na dzień dzisiejszy Pfizerem i Johnsonem. Szczepienia wykonu­jemy, podając dawkę podstawową, dodatkową i przypominającą. Od 2 listopada każdy, kto ukończył 18 lat i minęło co najmniej sześć miesięcy od przyjęcia przez niego drugiej dawki, powinien mieć wystawione e-skiero­wanie przez Centrum e-Zdrowia na trzecią dawkę. Dawka przypominają­ca jest szczególnie istotna w przypad­ku osób starszych, dotkniętych choro­bami współistniejącymi, przewlekły­mi, nowotworowymi. Tak naprawdę jednak na działanie wirusa narażeni jesteśmy wszyscy. Delta atakuje bar­dzo szybko.

Czy mając problemy zdrowotne, potrzebujemy jakieś dodatkowe potwierdzenie od lekarza prowa­dzącego?

Nie, do szczepień kwalifikują oso­by posiadające uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami – pielę­gniarki, położne i lekarze.

A czy może pani coś powiedzieć na temat akcji wyjazdowych?

Wymagały sporego wysiłku, bo każ­dorazowo musieliśmy zabrać ze sobą cały sprzęt, ale dzięki nim udało się przekonać trochę ludzi do szczepień. Ludzie zadają pytania, a gdy już sami decydują się na zaszczepienie, to namawiają następne osoby – znajo­mych, sąsiadów. Dzięki akcjom wyjaz­dowym udało nam się dotrzeć też do niektórych osób zagrożonych wyklu­czeniem.

Ludzie już chyba trochę przyzwy­czaili się do pandemii, prawda?

Tak, trochę wpływ na tę sytuację ma to, że poluzowane zostały obostrzenia. W naszym szpitalu pracujemy zgodnie z zasadami obowiązującymi podczas pandemii. W okresie mniejszej zacho­rowalności na COVID-19 w naszym powiecie, zgodnie z rekomenda­cjami Ministerstwa Zdrowia, otworzyliśmy szpital dla odwiedzających, ale w wyznaczonych godzinach, zgodnie z obowiązującym r e g u l a m i n e m . Musimy jednak pamiętać, że dy­namiczna sytuacja epidemiczna może ponownie doprowa­dzić do wprowadzenia zakazu odwiedzin.

Otwarcie widać też w miej­scach publicznych, jednak nie za­wsze w dobrym tego słowa znacze­niu. Można zaobserwować, że nie­stety wiele osób w sklepach nie nosi maseczek. W przestrzeni zamkniętej uważam to za bardzo niebezpiecz­ne. Chciałabym więc zaapelować do wszystkich mieszkańców powiatu wrzesińskiego o przestrzeganie wy­tycznych zalecanych przez Minister­stwo Zdrowia – zasad higieny i reżi­mu sanitarnego, głównie noszenia maseczek i dezynfekcji rąk. Bardzo ważne jest też wietrzenie pomiesz­czeń, zwłaszcza jeżeli spotyka się więcej osób, i zachowywanie bez­piecznego dystansu.

Jeżeli nie będziemy się stoso­wać do tych zasad, to…

To niestety czeka nas kolejna fala zachorowań, co naprawdę jest dla nas bardzo niebezpieczne. Nie wiem, czy społeczeństwo zdaje sobie sprawę, co to oznacza dla samego szpitala. Musimy wtedy zamykać oddziały, aby zrobić miejsce dla pa­cjentów covidowych. Ograniczone są wówczas planowane przyjęcia i procesy leczenia. Nie ma mowy o odwiedzinach, co jest bardzo przy­kre, bo niestety bywa tak, że osoby ciężko chore, starsze w ostatnich dniach swojego życia są bez najbliż­szych. Na pewno nie będą realizowane także porody rodzinne.

Czwarta fala już właściwie się rozpo­częła, a niestety możemy się spodzie­wać kolejnych, jeżeli będziemy mieć tak niską świadomość. Chciałabym więc wszystkich bardzo zachęcić do szczepień przeciwko COVID-19 nie tylko jako pracownik ochrony zdro­wia, ale również jako mieszkaniec naszego powiatu. Szczepmy się!

Rozmawiała Klara Skrzypczyk 


  

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”, a w nim m.in.: relacja z Rolniczej Jesieni, informacje z dróg powiatowych, rozmowa o szczepieniach i wiele więcej! Zapraszamy do lektury!

 • Strona 1
 • Strona 2
 • Strona 3
 • Strona 4
 • Strona 5
 • Strona 6
 • Strona 7
 • Strona 8
 • Strona 9
 • Strona 10
 • Strona 11
 • Strona 12
 • Strona 13
 • Strona 14
 • Strona 15
 • Strona 16