Święto Policji

Podczas uroczystej akademii, która odbyła się 22 lipca w Policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz wręczył wyróżnienia za szczególne zaangażowanie w służbę.

W tym roku przypada 103. rocznica powstania policji państwowej. Data dzienna tego wydarzenia – 24 lipca – w 1995 roku ustanowiona została przez sejm Świętem Policji. Co roku towarzyszy mu wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe. To także okazja do wyróżnień, podziękowań i podsumowań.

Święto Policji funkcjonariusze z naszego powiatu tradycyjnie rozpoczęli od złożenia kwiatów pod pomnikiem ku czci pomordowanych policjantów na cmentarzu parafialnym we Wrześni. Następnie wzięli udział w mszy odprawionej w intencji wrzesińskich mundurowych, pracowników cywilnych i ich rodzin przez kapelana KPP księdza Adama Zalesiaka.

Po zameldowaniu zastępcy komendanta wojewódzkiego policji podinsp. Violetcie Mójcie gotowości do uroczystej zbiórki przez podinsp. Justynę Walińską w Policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa rozpoczęła się akademia. Wśród obecnych na niej gości znaleźli się samorządowcy – m.in. starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz –, przedstawiciele innych służb mundurowych i prokuratury, a także zaprzyjaźnionych instytucji. Nie brakowało oczywiście policjantów i pracowników cywilnych wrzesińskiej Komendy Powiatowej Policji.

Jak co roku przy okazji Święta Policji wręczane są nominacje na wyższe stopnie służbowe. We wrzesińskiej jednostce w korpusie aspirantów awansowano 24 policjantów, w korpusie podoficerów – 19, zaś wśród szeregowych – dziewięcioro funkcjonariuszy. Przedstawiciele poszczególnych szczebli odebrali rozkazy od podinsp. Violetty Mójty oraz komendanta powiatowego policji insp. Mariusza Łozowieckiego. Tego dnia zasłużeni mundurowi odebrali również odznaczenia związkowe przekazane przez przewodniczącego Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Przemysława Teodorczyka. Medalem 30-lecia związku odznaczono Jonasza Stramczewskiego, zaś Krzysztof Szcześniak, Krzysztof Waszak, Marcin Klonowski oraz Piotr Goździewicz otrzymali Brązowe Medale NSZZP.

Za szczególne zaangażowanie w służbę swoje wyróżnienia przyznał starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. Okolicznościowe grawertony przekazał: kom. Leszkowi Miedzińskiemu, mł. asp. Ewie Szatkowskiej, asp. Jarosławowi Jabłońskiemu oraz pracownicom cywilnym Marzenie Kwiatek i Edycie Więcek. Sam również został doceniony przez kierownictwo wrzesińskiej jednostki. Oprócz Dionizego Jaśniewicza podziękowanie od policjantów otrzymali również m.in. kierująca Powiatowym Urzędem Pracy Joanna Musiałkiewicz oraz dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Damian Hoffmann.

– Wszyscy działamy na rzecz naszej społeczności. Dzisiaj jest szczególna okazja, żeby mówić o tym, jak ważna jest wasza służba – powiedział Dionizy Jaśniewicz. – Aby być policjantem trzeba mieć odpowiedni charakter. Elementem, który jest niezwykle istotny, można powiedzieć decydujący, jest świadomość roli, którą odgrywamy, oraz przede wszystkim etyka, którą powinniśmy się kierować, szczególnie w sytuacjach kryzysowych – dodał, dziękując i gratulując funkcjonariuszom.

Końcowe wystąpienie należało do komendanta insp. Mariusza Łozowieckiego, który podkreślił znaczenie dobrej współpracy, a pracownikom powiatowej jednostki życzył przede wszystkim życzliwości drugiego człowieka. Nie da się ukryć, że z ludzką przychylnością codzienne poświęcenie, trud i wyzwania związane z pełnieniem służby wydają się choć trochę bardziej znośne.

Klara Skrzypczyk

 Zastępca komendanta wojewódzkiego policji podinsp. Violetta Mójta:

15 lipca w Poznaniu obchodziliśmy wojewódzkie Święto Policji. Dzisiejsza uroczystość jest jego kontynuacją na szczeblu lokalnym, na ziemi wrzesińskiej. Poziom pracy policjantek, policjantów, pracowników cywilnych powiatu wrzesińskiego oceniam bardzo wysoko. Widać mocne zaangażowanie w służbę, co szczególnie dało się zaobserwować w czasie pandemii. Policjanci przerywali wówczas nawet urlopy i wracali do służby, żeby móc zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny, ale też być wśród obywateli i im pomagać.

 

 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji

 

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

W tym wydaniu m.in.: materiał o oddziale pediatrycznym, parę słów o naborze, informacje na temat renowacji zabytków i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Przegląd Powiatowy nr 360, strona 1
 • Przegląd Powiatowy nr 360, strona 2
 • Przegląd Powiatowy nr 360, strona 3
 • Przegląd Powiatowy nr 360, strona 4
 • Przegląd Powiatowy nr 360, strona 5
 • Przegląd Powiatowy nr 360, strona 6
 • Przegląd Powiatowy nr 360, strona 7
 • Przegląd Powiatowy nr 360, strona 8
 • Przegląd Powiatowy nr 360, strona 9
 • Przegląd Powiatowy nr 360, strona 10
 • Przegląd Powiatowy nr 360, strona 11
 • Przegląd Powiatowy nr 360, strona 12
 • Przegląd Powiatowy nr 360, strona 13
 • Przegląd Powiatowy nr 360, strona 14
 • Przegląd Powiatowy nr 360, strona 15
 • Przegląd Powiatowy nr 360, strona 16

 

Starostwo Powiatowe we Wrześni poszukuje stażystów

Starostwo Powiatowe we Wrześni poszukuje stażystów


 

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GEODETA POWIATOWY

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

GEODETA POWIATOWY


Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300  Września.


Określenie stanowiska:

Geodeta Powiatowy, wymiar czasu pracy – 1 etat

 

1.       Wymagania niezbędne dla kandydatów:

1)      dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,

2)      uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa
w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy  Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.),

3)      2-letni staż  pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego,

4)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)     nieposzlakowana opinia.

 

2.       Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość aktów prawnych z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, KPA oraz gospodarki nieruchomościami,

2)      umiejętność pracy w zespole,

3)      dobra organizacja pracy,

4)      odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,

5)      wysoka kultura osobista,

6)    sumienność, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność,

7)    opanowanie w sytuacjach stresowych,

8)    dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.

3.  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

zgodnie z przepisami z zakresu geodezji i kartografii przypisanymi geodecie powiatowemu.

4. Wymagane dokumenty:

1)      CV,

2)      list motywacyjny,

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5)      kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia),

6)      kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

7)     oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

8)     oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)  oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną. 

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1)    dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Geodeta Powiatowy” do dnia 12 sierpnia 2022r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września,

2)        aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Dodatkowe informacje:

1)  brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,

2)  prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,

3) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,

4)     wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

 

                                                                     Starosta Wrzesiński

                                                     /-/   Dionizy Jaśniewicz

 

Września, 12 lipca 2022 r.

 


 

Zapraszamy do udziału w konkursie

 • Plakat konkursu

 

Wyniki konsultacji społecznych projektu „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025”