Powiatowa Szkoła Muzyczna oficjalnie założona. Rekrutacja trwa

Formalnie szkoła założona została na ostatniej sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego. Krótkie posiedzenie odbyło się 1 lipca w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Uchwałę uzasadniała naczelnik Wydziału Edukacji Olga Kośmińska-Giera, która zaznaczyła, że zgodnie z prawem oświatowym jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły artystyczne po zawarciu stosownego porozumienia z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. – Takie porozumienie na utworzenie i prowadzenie przez powiat wrzesiński od 1 września 2019 roku szkoły muzycznej I stopnia zostało zawarte 27 czerwca – poinformowała. Zgodnie z przepisami szkołę zakłada się na podstawie aktu założycielskiego określającego jej typ, nazwę i siedzibę i takim aktem była uchwała jednomyślnie podjęta tego dnia przez radnych.

Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia będzie kształciła w dwóch cyklach. Naukę w cyklu 6-letnim będą mogły rozpocząć dzieci młodsze, które mają ukończone 6, ale nie więcej niż 10 lat. W cyklu 4-letnim zaś będą mogły uczyć się starsze dzieci i młodzież – uczniowie muszą mieć co najmniej 8, ale nie więcej niż 16 lat. Kształcenie artystyczne, które będzie realizowane w placówce, da absolwentom podstawy wykształcenia muzycznego i umożliwi dalszą edukację artystyczną. Bezpłatne zajęcia będą trwały przez cały rok szkolny. W ramach działalności szkoły organizowane będą koncerty i imprezy muzyczne dla mieszkańców powiatu, a także konkursy i warsztaty dla uczniów.

Składanie dokumentów

Powstanie publicznej szkoły muzycznej we Wrześni jest szansą na darmową naukę na miejscu dla artystycznie uzdolnionych dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w rekrutacji konieczne jest złożenie przez rodzica lub opiekuna kandydata niezbędnych dokumentów. Można je znaleźć na stronie internetowej powiatu bądź pobrać w Biurze Obsługi Interesanta starostwa. W kwestionariuszu kandydata należy wskazać sugerowany instrument, a także dołączyć do niego zaświadczenie lekarskie (wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) o braku przeciwwskazań do nauki na nim. Planuje się nauczanie w następujących specjalnościach instrumentalnych: fortepian, skrzypce, gitara klasyczna, akordeon, flet poprzeczny, klarnet, perkusja. W celu udziału w rekrutacji rodzic lub opiekun musi także podpisać klauzulę informacyjną związaną z przetwarzaniem danych osobowych. W przypadku dzieci 6-letnich konieczne jest również złożenie zaświadczenia o gotowości do podjęcia nauki w szkole muzycznej wystawionego przez przedszkole, do którego uczęszcza, lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Termin składania dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni upływa 6 sierpnia.

Badanie predyspozycji

Do szkoły przyjmowani będą kandydaci, którzy pozytywnie przejdą badanie predyspozycji do nauki. Planuje się je przeprowadzić od 9 do 12 sierpnia w auli Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni. Podczas badania kandydat będzie musiał zmierzyć się z kilkoma zadaniami.

Wyniki rekrutacji

Lista przyjętych uczniów zostanie ogłoszona 16 sierpnia. Ewentualna rekrutacja uzupełniająca odbędzie się przed końcem sierpnia. W szkole, która wystartuje 1 września, będzie realizowana podstawa programowa opracowana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Zajęcia będą podzielone na grupowe z kształcenia słuchu (dodatkowo rytmika dla dzieci młodszych) oraz indywidualne, czyli naukę gry na instrumencie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Edukacji (tel. 61 640 44 38) oraz na stronę internetową www.wrzesnia.powiat.pl/szkolamuzyczna.

Klara Skrzypczyk

Harmonogram w skrócie:
- 6 sierpnia – ostateczny termin składania dokumentów
- 9-12 sierpnia – badanie predyspozycji kandydatów
- 16 sierpnia – ogłoszenie listy przyjętych uczniów
- do 31 sierpnia – ewentualna rekrutacja dodatkowa
 

Do zadań osób ubiegających się o miejsce w szkole będzie należało:
- zaśpiewanie piosenki a cappella (bez podkładu muzycznego),
- powtórzenie za nauczycielem usłyszanej sekwencji rytmu (poprzez jej wyklaskanie),
- rozpoznanie i określenie dźwięków: wysokich, niskich, granych jako pojedyncze lub kilka jednocześnie,
- powtórzenie głosem (po nauczycielu) zagranej lub zaśpiewanej melodii,
- rozmowa na temat preferencji muzycznych i zainteresowań,
- zaprezentowanie umiejętności gry na instrumencie (dotyczy osób potrafiących już na czymś grać, informacja dodatkowa, niepunktowana).
 

Powiatowa Szkoła Muzyczna będzie placówką publiczną realizującą podstawę programową opracowaną przez ministerstwo.  Z jednej strony będzie umuzykalniająca, z drugiej strony da solidną podstawę do dalszego kształcenia artystycznego, na przykład w szkole muzycznej II stopnia. Można powiedzieć, że szukamy muzycznych talentów. Trzeba podkreślić, że szkoły muzyczne I stopnia nie kształcą w zakresie śpiewu, natomiast uczą gry na instrumentach. Te indywidualne zajęcia z nauczycielem są bardzo cenne. Oprócz nich w grupach odbywać się będą zajęcia z zakresu rytmiki i kształcenia słuchu.
Te dzieci, które potrafią już grać na instrumencie, mogą podszkolić i udoskonalić swój warsztat, a jeżeli dziecko wykazuje zdolności artystyczne, ale nie ma jeszcze sprecyzowanych zainteresowań, to specjaliści nawet już podczas postępowania rekrutacyjnego podpowiedzą, jaki instrument byłby najwłaściwszy. Zatrudnieni nauczyciele to będą prawdziwi specjaliści, pod których okiem nauka przyniesie maksymalny efekt. Warto spróbować swoich sił po to, żeby zyskać solidny muzyczny warsztat. Szkoła będzie dysponowała także swoim instrumentarium, a więc da możliwość ćwiczenia na miejscu na instrumentach dobrej jakości.
Placówka będzie ponadto pełniła funkcję ośrodka kulturalnego – organizowała koncerty, warsztaty czy inne przedsięwzięcia dookoła muzyki. To będzie miejsce, które umożliwi realizowanie swoich pasji.

naczelnik Wydziału Edukacji Olga Kośmińska-Giera

« wstecz

Newsletter