STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
PODINSPEKTOR

W WYDZIALE PROMOCJI, KULTURY I SPORTU


Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300  Września
Określenie stanowiska:
Podinspektor,  wymiar czasu pracy –  1 etat
 

 1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
 1. posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub
 2. wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań
  na stanowisku oraz 3 letni staż pracy,
 3. posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 5. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności,
 2. mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej,
 3. samodzielność, rzetelność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista.

 

3.  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

 1. organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju,
 2. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i realizacją Grantów Edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe w ramach Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim,
 3. kontrola zajęć prowadzonych w ramach Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim,
 4. wspieranie szkół w zakresie organizacji zawodów i imprez sportowych,
 5. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych prowadzonych w formie stowarzyszeń, nieprowadzących działalności gospodarczej,
 6. wydawanie decyzji administracyjnych o wpisie do ewidencji,
 7. tworzenie warunków do rozwoju sportu na szczeblu powiatowym,
 8. sprawowanie nadzoru nad działalnością uczniowskich klubów sportowych, i stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu,
 9. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i nagród sportowych w ramach Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim,
 10. prowadzenie spraw związanych z organizacją obozów sportowych,
 11. współpraca z organizacjami i podmiotami realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu,
 12. przygotowanie oraz bieżąca aktualizacja kalendarza imprez sportowych,
 13. realizacja zadań związanych z przyznaniem przez starostę wrzesińskiego patronatu honorowego nad wydarzeniami sportowymi,
 14. opracowywanie kierunków rozwoju turystyki w powiecie wrzesińskim.

 

Współpraca w zakresie prowadzenia spraw związanych z:

 1. udziałem w targach, wystawach i innych wydarzeniach służących promocji powiatu,
 2. udziałem oraz organizacją uroczystości kulturalnych,
 3. pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na zadania z zakresu sportu, kultury fizycznej i turystyki,
 4. tworzeniem i aktualizowaniem informacji o sporcie powiatowym na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl i w biuletynie „Przegląd Powiatowy”,
 5. opracowywaniem materiałów promujących powiat wrzesiński.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. list motywacyjny;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 5. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia),
 6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy
  lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na stanowisku podinspektora,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 1. dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu” do dnia 20 listopada 2019 r.  w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września, w Biurze Obsługi Interesanta lub w Referacie Kadr pok. 116,
 2. aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Dodatkowe informacje:

 1. brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany
  za brak spełnienia wymagań formalnych,
 2. prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
 3. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,       
 4. wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę
  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
   o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)”,
 5. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

 

Starosta Wrzesiński 
/-/ Dionizy Jaśniewicz

 

Września, dnia 31 października 2019 r.

« wstecz

Newsletter