Sytuacja epidemiologiczna - ważne informacje

  • Informacje o postępowaniu
  • Zawieszenie kar w Wydziale Komunikacji
  • Zawieszona nieodpłatna pomoc prawna
  • Komunikat KRUS

 

 

Zawieszenie kar w Wydziale Komunikacji

W związku z wprowadzeniem na terenie całego  kraju  stanu  zagrożenia epidemicznego w wyniku rozprzestrzeniania się koronowirusa  SARS-Cov-2 oraz komunikatem Starosty Wrzesińskiego z dnia 12.03.2020 r., który apeluje do Mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym we Wrześni oraz w innych jednostkach organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego informujemy, że wstrzymuje się wszczęcia postępowań w sprawie nałożenia kar z tytułu naruszeń, o których mowa w art. 140mb ustawy Prawo o ruchu Drogowym tj.:
– niezgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu przez właściciela w terminie nieprzekraczającym 30 dni,
– niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium UE w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Obecna sytuacja traktowana jest jako siła wyższa w rozumieniu  art.  189e Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

W związku z powyższym, właściciele pojazdów, którzy nabyli lub  zbyli pojazd oraz sprowadzili pojazd z terytorium Unii Europejskiej, a termin na wykonanie obowiązku zgłoszenia faktu nabycia/zbycia lub przerejestrowania pojazdu sprowadzonego z UE upływa w okresie obowiązywania stanu epidemii (tj. w okresie od dnia 12.03.2020 r. do odwołania)  nie będą karani za to naruszenie. Jednocześnie informujemy, iż formalności tych należy dopełnić niezwłocznie po ustaniu obecnej sytuacji.

Informujemy jednocześnie, że zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu można dokonać za pośrednictwem platformy ePUAP na stronie www.gov.pl w zakładce „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu”, oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej kierowanej na adres Starostwo Powiatowe we Wrześni, Wydział Komunikacji ul. Chopina 10, 62-300 Września. Do wniosku zgłaszającego zbycie lub nabycie pojazdu należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego przeniesienie własności (umowa kupna sprzedaży, faktura itp.)  

 

Dyżury Powiatowej Rzecznik Konsumenta

Informujemy, że Powiatowa Rzecznik Konsumenta od 16 marca br. do odwołania dyżuruje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 12.00 wyłącznie telefonicznie pod numerem 61 640 44 16 lub mailowo starostwo@wrzesnia.powiat.pl

 

Zmiana organizacji pracy Starostwa Powiatowego we Wrześni

W związku z sytuacją epidemiologiczną zwracamy się z prośbą, jeżeli jest to możliwe, o rezygnację z osobistych wizyt w Starostwie Powiatowym we Wrześni, na rzecz:

Zwracamy się z prośbą o wizyty w urzędzie tylko w przypadku bezwzględnej konieczności. Zachęcamy, gdy to możliwe, do przesyłania dokumentów pocztą.

Od dnia 16 marca ograniczony będzie dostęp do Starostwa Powiatowego, jednak będzie możliwość złożenia dokumentów osobiście:

  • do Wydziału Komunikacji i Transportu – przy wejściu od strony parkingu wewnętrznego,
  • do pozostałych komórek organizacyjnych – w holu budynku głównego od ul. Chopina 10.

Składając dokumenty konieczne będzie podanie numeru telefonicznego celem późniejszego kontaktu ze strony pracowników urzędu.

Załatwianie spraw może ulec wydłużeniu, jednak prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość wobec obecnej sytuacji. Wprowadzone rozwiązania mają na celu troskę o zdrowie i ograniczenie rozwoju zagrożenia epidemiologicznego.

 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE WRZESIŃSKIM

Wstrzymanie przyjęć planowych w szpitalu

W związku z zapobieganiem, zwalczaniem SARS CoV-2 oraz znaczącym ograniczeniem dostępu do środków ochrony osobistej Zarząd Szpitala Powiatowego we Wrześni wydał 13 marca 2020 roku Zarządzenie nr 16 w sprawie wstrzymania planowych przyjęć do oddziałów szpitalnych obowiązujące od 13 marca br. Ostateczną decyzję o przyjęciu pacjenta do oddziału podejmuje, w porozumieniu z pacjentem, kierownik danego oddziału. Pacjenci, których termin zabiegu został przesunięty, zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie.

 

Czasowe zawieszenie oraz ograniczenie działalności placówek

Wojewoda Wielkopolski w dniach 11 i 12 marca 2020 r. polecił czasowe zawieszenie oraz ograniczenie działalności niżej wymienionych rodzajów placówek na terenie województwa wielkopolskiego, w terminie od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.

Czasowe zawieszenie działalności dotyczy:

- placówek wsparcia dziennego,

- centrów integracji społecznej,

- klubów integracji społecznej,

- dziennych domów i klubów seniora,

- środowiskowych domów samopomocy,

- warsztatów terapii zajęciowej.

Czasowe ograniczenie działalności dotyczy:

- domów pomocy społecznej,

- specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

- ośrodków interwencji kryzysowej.

 

Zawieszona nieodpłatna pomoc prawna

W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem oraz wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości informujemy, że na terenie powiatu wrzesińskiego, od 16 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. nie będą funkcjonować wszystkie trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

- we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

- we Wrześni przy ul. Chopina 9, w budynku Urzędu Miasta i Gminy,

- w Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość udzielania porad przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym przypadku zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie od poniedziałku do piątku pod numerem 61 640 44 17, w godzinach 9:00 – 14:00.

Kontakt telefoniczny

W związku z istniejącym zagrożeniem 
zakażenia koronawirusem 
zwracamy się z prośbą 
do wszystkich mieszkańców Powiatu, 
jeżeli jest to możliwe, 
o rezygnację z osobistych wizyt 
w urzędzie na rzecz kontaktu telefonicznego.

 Kontakt ze Starostwem Powiatowym we Wrześni:

(61) 640 44 44

Zwracamy się także z prośbą do klientów 
Starostwa Powiatowego, 
w szczególności Wydziału Komunikacji i Transportu 
o zachowanie bezpiecznej odległości 
w trakcie załatwiania swoich spraw.

 

Spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W czwartek 12 marca odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie dotyczyło omówienia aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. W spotkaniu uczestniczyli również burmistrzowie i wójt gmin wchodzących w skład powiatu.

Podczas spotkania przyjęto informacje o aktualnej sytuacji oraz stanie przygotowania służb, inspekcji i straży, które przedstawili: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, przedstawiciel Zarządu Szpitala Powiatowego, Komendant Powiatowy Policji oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas posiedzenia wypracowano również sprawę obiegu informacji dla służb, inspekcji i straży, komórek organizacyjnych zarządzania kryzysowego istniejących w powiecie oraz innych instytucji i podmiotów związanych z czynnościami profilaktycznymi.

Terminy kolejnych spotkań uzależnione są od rozwijającej się sytuacji. Służby planują bieżąco analizować i konsultować między sobą planowane działania prewencyjne.

Kluczowe w zaistniałej sytuacji jest zachowanie szczególnych środków ostrożności polegających m.in. na: zachowaniu higieny rąk, unikaniu kontaktu z osobami mającymi objawy przeziębienia oraz w powstrzymaniu się od przebywania w miejscach gdzie są duże skupiska osób.

W związku z wstrzymaniem działalności szkół, placówek oświatowych oraz instytucji szczególnie ważne jest dopilnowanie, aby dzieci i młodzież pozostające w domach ograniczyły kontakty z rówieśnikami do minimum.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, prosimy o możliwe ograniczenie wizyt w urzędach, kontaktowanie się telefonicznie lub mailowo, a w przypadku osobistych wizyt zachowanie możliwych środków ostrożności.

 

Zawieszona działalność szkół

Informujemy, że w związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną Zarząd Powiatu Wrzesińskiego dzisiaj spotkał się z dyrektorami szkół i placówek, dla których powiat wrzesiński jest organem prowadzącym. Od 12 marca (czwartek) do 20 marca (piątek) dyrektorzy szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych zawieszą wszystkie zajęcia: lekcyjne, pozalekcyjne oraz opiekuńczo-wychowawcze. O dalszych decyzjach będziemy informować m.in. za pośrednictwem strony internetowej oraz profilu Facebook. 

 

Oddzielna izba przyjęć w szpitalu

Zarząd Szpitala Powiatowego we Wrześni wydał komunikat, informujący, że od dnia 11 marca  z powodu zwiększonej liczby infekcji i zagrożenia epidemiologicznego, mając na uwadze dobro pacjentów, wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin we wszystkich oddziałach szpitalnych. Ponadto została utworzona osobna izba przyjęć dla osób z objawami gorączki, kataru i kaszlu, z wydzielonym wejściem. Osoby te nie powinny zgłaszać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego tylko od razu kierować się do izby B (zgodnie z oznakowaniem przy SOR).

 

Wyjazdy szkolne odwołane

Informujemy, że w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński do odwołania nie będą organizowały wyjazdów zagranicznych i krajowych dla dzieci i młodzieży oraz nie będą przyjmowały zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z zagranicy. Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dn. 10 marca br.:

http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2020/03/polecenie-wojewody-wielkopolskiego-dot-nieorganizowania-wycieczek-zagranicznych/ 


 

« wstecz

Newsletter