Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO
PODINSPEKTOR
W WYDZIALE – POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300  Września
Określenie stanowiska:

Podinspektor,  

rodzaj umowy o pracę – umowa na czas określony w ramach zastępstwa pracownika,

wymiar czasu pracy –  1 etat,

 1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
 • posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku ( tj. wykształcenie geodezyjne i inne pokrewne) lub
 • wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 3 letni staż pracy ( j.w.),
 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowana opinią,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane uprawnienia w dziedzinie geodezji zakres nr 1 i 2 oraz,
 • znajomość ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności,
 • mile widziane kilkuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pomiarów terenowych, w tym
  z wykorzystaniem metod GNSS oraz kompletowaniu dokumentacji technicznej,
 • znajomość oprogramowania GEO-INFO Ośrodek, GEO-INFO Mapa,
 • mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej,
 • samodzielność, rzetelność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista.

 

 1. Przewidywany zakres obowiązków m.in.:
 • weryfikacja operatów technicznych oraz aktualizacja baz danych EGiB, GESUT, BDOT500, BDSOG 
  z zastosowaniem oprogramowania GEO-INFO Ośrodek, GEO-INFO Mapa 7,
 • sporządzanie dokumentu obliczania opłaty dla przygotowywanych i poświadczanych w wydziale dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego,
 • wprowadzanie w systemie GEO-INFO zasięgów zgłoszonych robót,
 • przygotowywanie licencji na wykorzystywanie udostępnionych materiałów powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( certyfikaty, zaświadczenia),
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na stanowisku podinspektora,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.

 

 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
 • dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą do dnia 17 sierpnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym,               Chopina 10, 62-300 Września, w Biurze Obsługi Interesanta,
 • aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Dodatkowe informacje:
 • brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany
  za brak spełnienia wymagań formalnych,
 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

 

 

    Starosta Wrzesiński

/-/ Dionizy Jaśniewicz

Września, 03 sierpnia 2020 r.

 

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym we Wrześni jest Starosta Wrzesiński, z siedzibą we Wrześni przy ul. Chopina 10, tel. 61 640 44 50, e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym we Wrześni jest Kamil Perlik, tel. 61 640 44 23, e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z rekrutacją na stanowisko urzędnicze na podstawie:
 4. Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
 5. wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (w odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody),
 6. 9 ust. 2 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych realizowane jest w celu wypełnienia obowiązków
  i wykonania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe w przypadku zatrudnienia będą przetwarzane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej (okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku danych podanych dobrowolnie).
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 11. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie odrzucenie dokumentów aplikacyjnych w prowadzonym postępowaniu aplikacyjnym.

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września w celu przeprowadzenia rekrutacji
na stanowisko Podinspektora w Wydziale – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

 

……………………………

podpis

 


 

« wstecz

Newsletter