Absolutorium za rok 2019

Podczas XX sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego Zarządowi zostało udzielone absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok.

W posiedzeniu, które odbyło się 4 sierpnia w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach wyjątkowo wzięli udział naczelnicy wydziałów starostwa, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz zaproszeni goście. Wszyscy dostosowali się do zasad związanych z panującą pandemią i przede wszystkim zachowywali bezpieczne odległości. Przewodniczący Marek Przyjemski podkreślił, że zwiększona liczba obecnych związana jest z charakterem sesji absolutoryjnej i ujęciem w porządku obrad debaty nad Raportem o Stanie Powiatu za 2019 rok, kolejne posiedzenia zaś prawdopodobnie będą odbywać się jak dotychczas – przy znacznych obostrzeniach.

Przy okazji przedstawiania sprawozdania z prac Zarządu starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz poinformował radnych o zmianach w ważnym powiatowym projekcie oświatowym – Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził dodatkowe środki na realizację projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Ponad 6 mln zł ma zostać przeznaczonych na dalszą modernizację i rozbudowę Centrum Oświatowego.

Jednym z punktów sesji było przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Wrzesińskiego za 2019 rok. Ten obszerny dokument, zwykle przedstawiany do końca maja każdego roku (tym razem termin został wydłużony ze względu na sytuację epidemiczną) został udostępniony radnym, którzy w debacie nie zgłosili dodatkowych pytań.

Po udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego zapoznano się ze sprawozdaniami z wykonania budżetu oraz finansowym za zeszły rok, a także informacją o stanie mienia komunalnego powiatu. Sprawozdaniu z wykonania budżetu towarzyszyła pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego opowiedziała się również Komisja Rewizyjna, której przewodniczący, radny Jarosław Czyż, wskazał, że budżet w 2019 roku był wykonywany zgodnie z prawem, w sposób celowy, rzetelny i gospodarny. – Nie stwierdzono nieprawidłowości w dokumentacji przedłożonej do kontroli. Komisja rewizyjna opiniuje pozytywne wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego za 2019 rok – powiedział.

W dyskusji starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz podkreślił, że ponad 1/3 zeszłorocznych finansów powiatu związana była z wydatkami inwestycyjnymi, a aż 32,8 mln zł udało się pozyskać ze źródeł zewnętrznych (na wydatki bieżące i majątkowe). – Chcąc podsumować realizację budżetu za rok 2019, możemy powiedzieć, że był to rok inwestycji, rok pełnego i pewnego finansowania instytucji powiatowych i rok, który zbudował „przyczółek” pod pewną realizację budżetu w 2020 roku – zaznaczył starosta wrzesiński. Na koniec zeszłego roku udało się wypracować nadwyżkę operacyjną w kwocie ponad 3,5 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku powiat był właścicielem nieruchomości o powierzchni ponad 326 ha i posiadał ponad 7 tys. udziałów w spółce Szpital Powiatowy o łącznej wartości około 35,4 mln zł. Po uzasadnieniach przedstawianych przez skarbnik Beatę Matuszewską Rada Powiatu zatwierdziła sprawozdania przy pięciu głosach sprzeciwu.

Zanim z takim samym wynikiem udzielono Zarządowi Powiatu absolutorium, w imieniu Komisji Budżetowo-Finansowej i Rozwoju Lokalnego głos zabrał radny Janusz Balcerzak. W obszernym wystąpieniu wskazał finansowe wyzwania, z którymi musiał zmierzyć się powiat. Za największe uznał reformę oświaty, która spowodowała znaczne zwiększenie liczby uczniów w naszych szkołach, co pociągnęło za sobą dodatkowe koszty przy nieznacznym tylko zwiększeniu ministerialnej subwencji. W naszym regionie nastąpiła także zmiana w kształceniu muzycznym – udało się powołać Powiatową Szkołę Muzyczną. Radny wspomniał też o zupełnie nowych zadaniach, które stanęły przed powiatem, chociażby związanych z transportem – przystąpieniu do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej czy zadbaniu o transport publiczny po likwidacji PKS-u. Zmodernizowano ponad 6 km dróg powiatowych, sprzedano 21 działek w Bierzglinku (1,5 mln zł wpłynęło do budżetu), wypracowano bardzo niską stopę bezrobocia. – Inwestowanie to rozwój. Nie stoimy w miejscu – oby wydatki majątkowe były dalej na tak wysokim poziomie – stwierdził Janusz Balcerzak.

Po krótkiej przerwie radni podjęli uchwały dotyczące wyrażenia woli na realizację budowy ciągu pieszo-rowerowego w Nekli oraz przebudowy drogi powiatowej w Radomicach w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki temu powiat może złożyć wnioski o dofinansowanie tych zadań drogowych w roku 2021. Nekielski odcinek, którego dotyczyć ma wniosek, ma długość ok. 750 m, a szacunkowy koszt przebudowy to 620 tys. zł. W Radomicach zaś Wydział Dróg Powiatowych przystąpiłby do kolejnego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 2159P. Tym razem chodziłoby o odcinek o długości 1,2 km, którego przebudowa kosztowałaby ok. 1,3 mln zł. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych można uzyskać do 60% dofinansowania.

Rada Powiatu Wrzesińskiego tego dnia zadecydowała również o tym, że obsługa księgowo-finansowa Bursy Międzyszkolnej (która 31 sierpnia zostanie wyodrębniona ze struktur Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej i stanie się samodzielną jednostką organizacyjną) będzie prowadzona przez Starostwo Powiatowe. Ostatnie tego dnia uchwały dotyczyły tegorocznego budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Klara Skrzypczyk

 • Radni powiatowi podczas sesji
 • Goście i naczelnicy
 • Starosta Dionizy Jaśniewicz
 • Radni powiatowi podczas sesji
 • Radni powiatowi podczas sesji
 • Skarbnik powiatu
 • Skarbnik powiatu
 • Z-ca naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych
 • Starosta oraz Przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego
 • Radni powiatowi podczas sesji
 • Radni powiatowi podczas sesji
 • Radni powiatowi podczas sesji
 • Radni powiatowi podczas sesji
 • Radni powiatowi podczas sesji
 • Radni powiatowi podczas sesji
 • Radni powiatowi podczas sesji
 • Radni powiatowi podczas sesji

 

« wstecz

Newsletter