Zarząd z absolutorium

Uchwałę podjęto na posiedzeniu Rady Powiatu Wrzesińskiego, które odbyło się 25 czerwca.

Tym razem radni zebrali się na sesję w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, jednak ze względów bezpieczeństwa liczba obecnych osób, które nie wchodzą w skład rady, została ograniczona do minimum. Po przedstawieniu tradycyjnych sprawozdań przewodniczących rady i zarządu, a także Raportu o stanie powiatu wrzesińskiego za 2020 rok, Zarząd Powiatu Wrzesińskiego otrzymał wotum zaufania za 2020 rok, co nastąpiło przy pięciu głosach sprzeciwu.

Składając sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2020 rok starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz podkreślił, że był to czas dalszej realizacji dużych zadań inwestycyjnych, związanych zwłaszcza z oświatą, ale też chociażby infrastrukturą drogową i pomocą społeczną, na które wydatkowano ponad 17 mln zł. W ubiegłym roku znaczącym punktem w realizacji projektu rozwoju szkolnictwa zawodowego było oddanie do użytku zaplecza dydaktyczno-sportowego przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej. Obiekt ten służy przede wszystkim uczniom Zespołu Szkół Politechnicznych, którzy przez pandemię nie mogli się nim w pełni nacieszyć. W samym PCEZ w zeszłym roku rozpoczęto prace modernizacyjne, które aktualnie finiszują. Zupełnie zakończono natomiast proces wyposażania Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Na co dzień podczas roku szkolnego uczy się tam przede wszystkim młodzież z ZSP oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, a także uczniowie klas zawodowych Zespołu Szkół Specjalnych. Jak wspomniał starosta wrzesiński, da się jednak zauważyć zainteresowanie działaniami komercyjnymi, co na razie jest ograniczone w związku z warunkami wsparcia unijnego. Innym istotnym zadaniem realizowanym z udziałem środków z Unii Europejskiej jest projekt „Nauka – to lubię!”, który obejmuje modernizacje pracowni do praktycznej nauki zawodu, zakup sprzętu dla szkół, a także podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Wśród zeszłorocznych inwestycji oświatowych niezwykle ważny był kompleksowy remont hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

W 2020 roku po raz kolejny realizowane były projekty w ramach budżetu obywatelskiego – mieszkańcy naszego powiatu w głosowaniu decydowali o tym, co ma zostać zrobione w ich gminie. W większości wybór padł na obiekty rekreacyjne, sportowe i rozrywkowe, ale również – jak w przypadku Targowej Górki – wsparcie infrastruktury drogowej (wykonanie chodnika). Same inwestycje drogowe były znaczącą pozycją w wydatkach majątkowych zeszłorocznego budżetu, stanowiąc blisko 28% z nich. Wykonano kolejny etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej między Gutowem Małym a Grzybowem, zmodernizowano drogę Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo (przy wsparciu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg) oraz odcinki w Zapowiedni, między Sokolnikami i Szamarzewem, a także za Nowym Folwarkiem w kierunku Czerniejewa. Mniejsze prace inwestycyjne na drogach powiatowych dotyczyły m.in. Pałczyna czy Stępocina.

Ważnym procesem w 2020 roku była cyfryzacja powiatowej geodezji, która w dużej mierze jest przeprowadzana przy wsparciu środków zewnętrznych. Oznacza to budowanie i aktualizowanie bazy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i związane z tym prace terenowe. Dzięki temu coraz więcej map i danych dostępnych jest w wersji cyfrowej, co znacznie ułatwia urzędnicze procedury. Przypomnijmy, że rewolucja w geodezji nie została jeszcze zakończona, a przy jej realizacji konsekwentnie wnioskujemy o wsparcie podmiotów zewnętrznych.

Oprócz tego, że powiat sięga po środki zewnętrzne, sam udziela również dotacji. Co roku działa na rzecz modernizacji zabytków – w 2020 wsparł restaurację witraży w kościele św. Andrzeja Apostoła w Nekli i św. Michała Archanioła w Targowej Górce oraz prace renowacyjne we wrzesińskiej farze, a także w kościele św. Mikołaja w Zielińcu. Ponadto udziela też wsparcia na zadania publiczne w ramach otwartego konkursu ofert. Ich zeszłoroczna realizacja spotkała się jednak z wymuszonymi przez pandemię komplikacjami – niektórzy oferenci ze względu na bezpieczeństwo sanitarne i obowiązujące obostrzenia musieli zrezygnować z zaplanowanych działań, inni zaś – zmienić ich formułę.

Koronawirus nie pozostał również bez wpływu na działalność Starostwa Powiatowego i innych jednostek. – Przez cały czas trwania pandemii powiat wrzesiński w żadnym zakresie nie zaprzestał spełniania roli usługowej wobec mieszkańców – zaznaczył starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewcz. Podkreślił przy tym jednak, że była to kwestia przygotowania się powiatowych jednostek do tego, by zadania były terminowo realizowane i z troską o bezpieczeństwo zarówno interesantów, jak i pracowników.

Jedną z inwestycji związanych z ogólnym bezpieczeństwem, bardzo ważną dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego, była kontynuacja budowy nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białężycach (zakończona w tym roku). Fundusze na to zadanie pochodziły od administracji rządowej, jednak były przekazywane strażakom za pośrednictwem budżetu powiatu. Jednym z ważniejszych zakupów związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym mieszkańców było z kolei nabycie nowego ambulansu dla Szpitala Powiatowego we Wrześni. Nowa karetka została solidarnie sfinansowana przez powiat oraz wszystkie gminy leżące na jego terenie. Niezwykle istotne w pandemicznym roku 2020 było również wspieranie obszaru pomocy społecznej realizowane głównie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Przy okazji starosta przypomniał, że funkcjonujący we Wrześni Dom Pomocy Społecznej najgorszy koronawirusowy czas (kiedy to zewsząd pojawiały się doniesienia o dramatycznej sytuacji w DPS-ach) przeszedł praktycznie „suchą stopą”.

Warunki realizacji zeszłorocznego budżetu przez wzgląd na COVID-19 były specyficzne. Oprócz wykonywania bieżących zadań samorząd powiatowy musiał zmierzyć się z likwidowaniem skutków pandemii oraz zapewnieniem bezpieczeństwa interesantów i mieszkańców. Zamykając budżet 2020 roku, wypracowana została nadwyżka operacyjna w wysokości 5 mln 992 tys. zł. – Zobowiązania zaciągane przez powiat mają charakter wyłącznie inwestycyjny. Nie przejadamy pieniędzy z kredytów, gdyż one służą nam realizowaniu ciekawych projektów, na które pozyskujemy środki – powiedział starosta. – Jakakolwiek próba podważenia cyfr mija się z celem – dorzucił i dodał: - Wyprawa na K2 – kontynuacja.

Po wystąpieniu starosty wrzesińskiego głos zabrała skarbnik Beata Matuszewska, która przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2020 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego powiatu na ostatni dzień zeszłego roku. Mówiąc o sprawozdaniu finansowym skarbnik wykazała zgodność poszczególnych pozycji w budżecie i podkreśliła, że wszystkie zadania mają odzwierciedlenie w ewidencji finansowej powiatu. Zaznaczyła też, że w przeciwnym razie zeszłoroczny budżet zostałby zakwestionowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Ta na temat wykonania budżetu za 2020 rok wyraziła opinię pozytywną, co przedstawił wiceprzewodniczący rady Janusz Balcerzak. Wykonanie budżetu przeanalizowała także Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Wrzesińskiego, która stwierdziła, że zeszłoroczne finanse wydatkowane były zgodnie z prawem, w sposób celowy, rzetelny i gospodarny i sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi.

Głosując nad zatwierdzeniem sprawozdań finansowego oraz z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za rok 2020 pięcioro radnych wstrzymało się od głosu. Podobny wynik miał miejsce w przypadku decyzji o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego, z tym że jeden z radnych się wstrzymał, a inny musiał opuścić obrady.

Po uchwaleniu absolutorium podjęte zostały decyzje związane z członkostwem powiatu w Stowarzyszeniu „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, uznaniem za niezasadną skargi na działalność starosty wrzesińskiego, udzieleniem pomocy finansowej gminie Miłosław, a także województwu wielkopolskiemu. W przypadku Miłosławia sprawa związana jest z przekazanym gminie w użytkowanie basenem w Orzechowie. Wsparcie z powiatu zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia ratowników dbających o bezpieczeństwo pływaków. Pomoc finansowa dla województwa wielkopolskiego zaś ma związek z kolejnym etapem budowy obwodnicy Wrześni. Zarówno powiat wrzesiński, jak i gmina Września zdecydowały o przekazaniu po 100 tys. zł samorządowi województwa po to, by nadać bieg procedurze gromadzenia dokumentacji technicznej, której całkowity koszt to ok. 700 tys. zł. Odcinek, którego dotyczy sprawa to trasa między rondem za Obłaczkowem w kierunku ulicy Sikorskiego we Wrześni.

Na koniec procedowania radni zdecydowali o zmianach w tegorocznej uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021-2029, które zostały podjęte przy pięciu głosach wstrzymujących się.

Klara Skrzypczyk

  • Sesja absolutoryjna
  • Sesja absolutoryjna
  • Sesja absolutoryjna
  • Sesja absolutoryjna
  • Sesja absolutoryjna
  • Sesja absolutoryjna

 

« wstecz

Newsletter