Nabór na stanowisko pracy w PCPR

Września, 08.07.2021 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

ogłasza nabór na stanowisko pracy: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Wymagania:

Wykształcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie,
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi
w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne w pomocy społecznej.

Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem

1) Umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej, samodzielność;

2) Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność;

3) Umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji;

4) Umiejętność interpretacji przepisów;

5) Doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej;

6) Dobra znajomość obsługi komputera: pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu;

7) Znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do niej;

8) Znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

Warunki zatrudnienia:

1) Umowa o pracę na zastępstwo;

2) Przewidywany termin zatrudnienia: 08.2021 r. 

Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny i CV

2) Kserokopie  dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy przesłać e-mailem na adres: sekretariat@pcprwrzesnia.pl lub złożyć w siedzibie PCPR, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września do dnia 20.07.2021 r.

Szczegóły pod numerem telefonu: 61 640 45 54

 


 

« wstecz

Newsletter