Wsparcie dla nowego święta, nagrody sportowe i zmiany w budżecie

XXXII sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego odbyła się 25 sierpnia.

Radni, ze względu na wciąż trwającą pandemię, ponownie obradowali w trybie zdalnym. Posiedzenie tradycyjnie rozpoczęło się od informacji przewodniczącego rady Marka Przyjemskiego o działaniach, które były podejmowane w okresie międzysesyjnym, a także od sprawozdania przewodniczącego Zarządu, starosty wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza, z prac tego organu i wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji. Głos zabrała również naczelnik Wydziału Edukacji Olga Kośmińska-Giera, która przedstawiła stan przygotowania szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wrzesiński do rozpoczynającego się niebawem roku szkolnego. Od 1 września zajęcia będą odbywały się w trybie stacjonarnym z zachowaniem zaleceń sanitarnych. Rozpoczęcie roku szkolnego nie może mieć charakteru uroczystych akademii – jedynie klasy pierwsze zgromadzą się na otwartych przestrzeniach, by wysłuchać najważniejszych informacji. Pozostałe oddziały spotkają się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych. Wszystkie placówki edukacyjne zaopatrzone zostały w płyny do dezynfekcji, stacje odkażające, maseczki i termometry. W szkołach, gdzie jest to możliwe, klasy przydzielono do konkretnych pomieszczeń, aby zminimalizować przemieszczanie się uczniów w obrębie całego budynku.

Po części sprawozdawczej przyszedł czas na omówienie apelu rady w sprawie ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym, którego celem byłoby uczczenie zwycięskiego powstania wielkopolskiego 1918-1919. Inicjatywa Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu, poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Fundacji Zakłady Kórnickie i Muzeum Narodowego w Poznaniu zyskała poparcie powiatowych radnych (przy jednym głosie wstrzymującym się). W swojej odezwie zwrócili oni uwagę na ważność tego wydarzenia w historii naszego kraju i konieczność specjalnego podkreślenia jego roli w kształtowaniu wolnej ojczyzny. Ustanowienie ogólnopolskiego święta poświęconego powstaniu wielkopolskiemu miałoby nadać temu wydarzeniu odpowiednią rangę i znaczenie wśród innych ważnych uroczystości państwowych.

Następnie radni przystąpili do rozpatrzenia projektów uchwał. Pierwszy z nich związany był ze zmianami w uchwale, na podstawie której ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie we Wrześni wyodrębniono Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie i nadano placówce statut. Uchwalone jednomyślnie przez radnych zmiany dotyczyły statutowych zapisów odnoszących się do możliwości uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez ŚDS osób niebędących mieszkańcami powiatu wrzesińskiego. Dzięki wprowadzonym zapisom niepełnosprawni spoza naszego powiatu mogą korzystać z oferty placówki po podpisaniu stosownej umowy pomiędzy powiatem wrzesińskim a powiatem, z którego pochodzi uczestnik zajęć. Takich samych zmian dokonano w odniesieniu do Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie.

Radni pochylili się także nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. W ubiegłym roku rada przyjęła uchwałę związaną z przyznawaniem dotacji na bieżącą działalność klubów sportowych z terenu powiatu. Uchwalony wówczas akt spowodował, że przestały obowiązywać zapisy „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”, a zatem od tego czasu brakowało rozwiązań regulujących przyznawanie stypendiów bądź nagród dla sportowców i trenerów. Przyjęta na ostatnim posiedzeniu uchwała umożliwi gratyfikację zawodników mieszkających na terenie powiatu oraz tych, którzy na co dzień reprezentują kluby sportowe z tego obszaru, a także osób prowadzących ich szkolenie. Równocześnie przyczyni się do wspierania rozwoju kultury fizycznej w regionie oraz propagowania aktywności ruchowej wśród lokalnej społeczności.

W dalszym ciągu radni zajęli się zmianami w wieloletniej prognozie finansowej oraz w powiatowym budżecie. Miały one związek przede wszystkim ze zwiększeniem kwoty dochodów budżetu na 2021 rok i zmianami w planie wydatków. Modyfikacje były konsekwencją m.in. decyzji podjętych przez wojewodę wielkopolskiego odnośnie udzielanych dotacji. Zwiększone fundusze zostaną przeznaczone, np. na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, doposażenie nadzoru budowlanego w niezbędny sprzęt komputerowy w związku z procesem cyfryzacji, doposażenie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej czy wyposażenie szkół w podręczniki, a także materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Budżet powiatu zwiększył się również dzięki uzyskanym odszkodowaniom, m.in. z tytułu zalania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Politechnicznych czy szkód związanych z awarią instalacji wodnej w Powiatowym Urzędzie Pracy. Środki te będą wykorzystane w związku z remontem wymienionych obiektów i likwidacją zniszczeń. W wieloletniej prognozie finansowej dokonano modyfikacji planowanych zadań – korekty dotyczyły m.in. dostosowania planów do zmian powstałych w trakcie realizacji przedsięwzięć. Dodano także nowe zadania wykraczające poza rok 2021, np.: Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2021/2022, Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych w latach 2021-2022 czy też Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłosław, ul. Dworcowa.

Monika Tomczak


   

« wstecz

Newsletter