STAROSTA WRZESIŃSKI
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

-

DYREKTOR

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI


Nazwa i adres jednostki: 

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300  Września.
Określenie stanowiska:

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, wymiar czasu pracy – 1 etat

 

Wymagania niezbędne dla kandydatów:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy, zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021, poz. 1100 ze zmianami);
 • znajomość zasad funkcjonowania oraz przepisów regulujących działalność powiatowych urzędów pracy na rynku pracy;
 • znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na aktywizację zawodową bezrobotnych, w tym funduszy unijnych;
 • umiejętność z zakresu zarządzania;
 • umiejętność i doświadczenie w kierowaniu zespołem;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • obywatelstwo polskie;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów:
 • ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • kodeksu postępowania administracyjnego,
 • kodeksu pracy,
 • prawa zamówień publicznych,
 • ustawy o samorządzie powiatowym,
 • ustawa o finansach publicznych,
 • ustawy o pracownikach samorządowych,
 • opracowanie koncepcji (wizji) funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz propozycji wykorzystania środków zewnętrznych;
 • praktyczna umiejętność stosowania przepisów prawa;
 • rzetelność, terminowość, odpowiedzialność.

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność zarządzania zespołem ludzkim i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych;
 • dobra organizacja pracy;
 • odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań;
 • wysoka kultura osobista;
 • sumienność, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność;
 • opanowanie w sytuacjach stresowych;
 • dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.

 

Przewidywany zakres podstawowych zadań m.in.:

 • kierowanie Powiatowym Urzędem Pracy we Wrześni i reprezentowanie go na zewnątrz;
 • podejmowanie i realizacja zadań w szczególności w zakresie promocji zatrudnienia, polityki rynku pracy, aktywizacji zawodowej w tym osób niepełnosprawnych, łagodzenia skutków bezrobocia i zatrudnienia socjalnego;
 • zarządzanie podstawowymi usługami rynku pracy oraz instrumentami wspierającymi podstawowe usługi rynku pracy;
 • inicjowanie i realizowanie projektów lokalnych i regionalnych;
 • realizowanie budżetu Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni;
 • planowanie i dysponowanie środkami budżetowymi, Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych, w tym EFS;
 • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonego przez Starostę Wrzesińskiego upoważnienia;
 • planowanie, wytyczanie kierunków działania oraz ustalanie organizacji pracy Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni;
 • zatrudnianie i zarządzanie personelem Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni;
 • współpraca z organami samorządów terytorialnych, Powiatową Radą Rynku Pracy, organizacjami pozarządowymi, instytucjami szkolącymi i ośrodkami pomocy społecznej;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( certyfikaty, zaświadczenia);
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu;
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.

 

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni” do dnia 17 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września;
 • aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje:

 • brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany
  za brak spełnienia wymagań formalnych;
 • prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze;
 • informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni;
 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

      Starosta Wrzesiński

/-/  Dionizy Jaśniewicz

Września, 06 września 2021 r.


 

« wstecz

Newsletter