Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wrzesińskiego

Listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa zgodnie z art. 8a ust. 1 Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej sporządza i aktualizuje starosta. Listę udostępnia się wykonawcom do wykorzystania przy realizacji postanowień art. 5 ust. 4 ustawy (przekierowanie klienta do darmowego poradnictwa specjalistycznego, gdy jego problem ma charakter złożony).

Ponadto listę udostępnia się w punktach na tablicy ogłoszeń w poczekalni, publikuje się w BIP, na stronach internetowych urzędu starostwa i urzędów gmin oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób, a także przynajmniej raz do roku listę udostępnia się w lokalnych środkach masowego przekazu.

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (patrz § 5 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rzeczywiste dane zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

 

  • Lista Jednostek 2022-1
  • Lista Jednostek 2022-2
  • Lista Jednostek 2022-3
  • Lista Jednostek 2022-4
  • Lista Jednostek 2022-5
  • Lista Jednostek 2022-6
  • Lista Jednostek 2022-7

« wstecz

Newsletter