STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
GEODETA POWIATOWY


Nazwa i adres jednostki: 
Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300  Września.

Określenie stanowiska: 
Geodeta Powiatowy, wymiar czasu pracy – 1 etat 

1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:

 1. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
 2. uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy  Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.),
 3. 2-letni staż  pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego,
 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość aktów prawnych z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, KPA oraz gospodarki nieruchomościami,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. dobra organizacja pracy,
 4. odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,
 5. wysoka kultura osobista,
 6. sumienność, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność,
 7. opanowanie w sytuacjach stresowych,
 8. dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.

3.  Przewidywany zakres obowiązków m.in.: 
zgodnie z przepisami z zakresu geodezji i kartografii przypisanymi geodecie powiatowemu.

4. Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia),
 6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 1. dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Geodeta Powiatowy” do dnia 19 kwietnia 2024 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września, 
 2. aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Dodatkowe informacje:

 1. brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
 2. prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
 3. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,
 4. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

 

Starosta Wrzesiński
/-/   Dionizy Jaśniewicz


Września, 14 marca 2024 r.

« wstecz

Newsletter