BUDŻET OBYWATELSKI POWIATU WRZESIŃSKIEGO

1. Co to jest budżet obywatelski?
Budżet obywatelski to budżet konstruowany przy współudziale mieszkańców. Poprzez składanie wniosków, a później głosowanie na najciekawsze projekty, mieszkańcy mają faktyczny wpływ na rozwój regionu, decydując o kierunku wydatkowania środków publicznych.

2. Ile pieniędzy jest do rozdania i kto może składać projekty?
Na rok 2019 zaplanowano środki w łącznej wysokości 250.000 zł, po 50.000 zł dla każdej z pięciu gmin powiatu wrzesińskiego. Propozycje zadań mogą składać pełnoletni mieszkańcy, przy czym niezbędne jest uzyskanie poparcia 5 kolejnych pełnoletnich mieszkańców gminy, której projekt dotyczy. Termin składania wniosków upływa 13 września 2018 r.

3. Jakie inicjatywy można zgłaszać? 
W ramach budżetu obywatelskiego można składać propozycje dotyczące realizacji zadań własnych powiatu o charakterze: kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, turystycznym, zdrowotnym, społecznym, ekologicznym, infrastrukturalnym. Zadania mogą mieć charakter inwestycyjny lub nieinwestycyjny. Maksymalna wartość proponowanego zadania inwestycyjnego to 25.000 zł, natomiast nieinwestycyjnego 10.000 zł.

4.  Czym różni się budżet obywatelski od konkursu ofert? 
Budżet obywatelski opiera się na składaniu propozycji przez osoby fizyczne, o wyborze zadań w drodze głosowania decydują mieszkańcy. Współrealizacja wybranych projektów spoczywa na pomysłodawcy i komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego. Środki na zadanie będą zapisane w budżecie powiatu, jednak nie będą miały charakteru dotacji. Projektodawca nie otrzyma fizycznie pieniędzy na zrealizowanie zadania.
W przypadku konkursu ofert po środki sięgać mogą organizacje pozarządowe. Wybór projektu ma charakter konkursu. Oferty opiniuje komisja, następnie Zarząd Powiatu decyduje o wsparciu danego zadania i wysokości środków. Realizatorem jest organizacja pozarządowa, która otrzymuje dotację na zadanie.

5. Jak wyglądać będzie wybór projektów?
Wybór projektów w ramach budżetu obywatelskiego przebiega w dwóch etapach. 
Pierwszy etap to weryfikacja w oparciu o następujące kryteria: zgodność z wymogami formalnymi zgłoszenia (w tym prawidłowość wypełnienia formularza i listy poparcia), weryfikacja proponowanych kosztów realizacji zadania oraz ich rodzaj, wykonalność techniczna, zgodność zgłoszonego zadania z obowiązującymi w gminach planami zagospodarowania przestrzennego, zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z prawem własności), niegenerowanie kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego zadania.
Weryfikacji dokona Zespół ds. budżetu obywatelskiego, w skład którego wchodzić będą przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowego oraz pracownicy urzędów gmin i Starostwa. Później Zarząd Powiatu, po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań, przedstawia listę przyjętych zadań, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.
Głosować będą mieszkańcy. Każdy będzie mógł oddać 1 głos, przy czym głosować można tylko na zadania w gminie, którą się zamieszkuje. Głosowanie odbędzie w drugiej połowie października.

6. Jaki jest okres ich realizacji?
Zadania, które zostaną wybrane przez mieszkańców będą realizowane w 2019 roku i muszą zostać zakończone do 30.11.2019.

Joanna Musiałkiewicz
 kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia

  • Bezz tytułu

« wstecz

Newsletter