Powiatowe dziękczynienie za plony

W niedzielę 29 sierpnia w kościele farnym we Wrześni odbyło się Powiatowe Święto Plonów.
Podobnie jak w ubiegłym roku powiatowe dożynki zostały zorganizowane w bardzo tradycyjnej formule, w której główną rolę odgrywała dziękczynna msza święta. Odprawił ją ks. proboszcz Mieczysław Kozłowski. W trakcie kazania podkreślał, że to dzięki Bogu, ziemi oraz ciężkiej pracy człowieka nigdy nie brakuje nam chleba powszedniego.
Podczas uroczystości nie zabrakło tradycyjnego wieńca oraz symbolicznych darów, przede wszystkim chleba, przyniesionych do ołtarza przez członków Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”.
Po zakończonej eucharystii wszyscy zebrani mogli posłuchać koncertu chóru CAMERATA, podczas którego starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz uhonorował jego dyrygentkę Domicelę Cierpiszewską oraz założycielkę Danutę Torzewską. Kilka dni temu obie z wymienionych pań zostały odznaczone Złotym Krzyżem Zasługi przyznawanym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Klaudia Cicha

Września, 17 sierpnia 2021 r.

Szanowni Rolnicy,

tegoroczny zbiór plonów dobiegł końca. Niestety po raz kolejny nie możemy się spotkać na Dożynkach Powiatowych w ich najbardziej znanej formie – wielkiego święta całej lokalnej społeczności, wspólnie dziękującej za płody ziemi i celebrującej zakończenie żniw. Zamiast tego gromadzimy się w dużo skromniejszej formule, skupiając się na refleksji nad tym, co w rolnictwie najważniejsze – łaskawością ziemi, nieprzewidywalnością pogody i wysiłkiem wszystkich zaangażowanych w pracę na roli. To właśnie bez Was nie byłoby chleba na naszych stołach. Serdecznie dziękuję Wam za trud Waszej pracy!

Droga od ziarna do bochenka nie jest prosta – wszyscy wiemy, jak trudnym zajęciem jest uprawa ziemi. Nie jest przecież zależna tylko i wyłącznie od zapału czy pracowitości człowieka, lecz podlega przede wszystkim prawom i kaprysom natury. Tym bardziej więc należy doceniać wysiłki tych, dzięki którym mamy dziś za co dziękować. Nie bez znaczenia dla nas wszystkich jest trwająca pandemia, która dobitnie pokazała, bez jakich sektorów gospodarki nie jesteśmy w stanie się obejść. Jednym z najważniejszych z nich jest produkcja żywności.

Współczesny rolnik bardzo często prowadzi prężnie działające przedsiębiorstwo. W codziennej pracy niejednokrotnie musi sprostać wielu wyzwaniom, ale udowadnia też odwagę w inwestowaniu i skuteczność w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Sukcesy rolników z powiatu wrzesińskiego są powodem do dumy i przykładem dla innych.

Jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu za nieoceniony rolniczy wysiłek. Życzę, by Wasza miłość do ziemi była odwzajemniona i sprzyjały jej pomyślność i dobra pogoda!

Z wyrazami szacunku

Starosta Wrzesiński

Dionizy Jaśniewicz

 • Zespół Folklorystyczny Ziemia Wrzesińska
 • Chleb dożynkowy
 • Tradycyjny wieniec niesionych przez Ziemię Wrzesińską
 • Delegacja władz samorządowych
 • Zespół Folklorystyczny Ziemia Wrzesińska
 • Ksiądz proboszcz Mieczysław Kozłowski
 • Delegacja władz samorządowych
 • Podczas eucharystii
 • Dary do ołtarza zaniosły członkinie Ziemii Wrzesińskiej
 • Przekazanie darów
 • Poświęcenie darów
 • Podczas eucharystii
 • Dyrygentka chóru CAMERATA Domicela Cierpiszewska
 • Podczas koncertu chóru
 • Podczas koncertu chóru
 • Podczas koncertu chóru
 • Podczas koncertu chóru
 • Wręczenie podziękowań
 • Wręczenie podziękowań
 • Danuta Torzewska, Domicela Cierpiszewska oraz starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz
 • Podczas koncertu chóru
 • Podczas eucharystii

    

Wsparcie dla nowego święta, nagrody sportowe i zmiany w budżecie

XXXII sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego odbyła się 25 sierpnia.

Radni, ze względu na wciąż trwającą pandemię, ponownie obradowali w trybie zdalnym. Posiedzenie tradycyjnie rozpoczęło się od informacji przewodniczącego rady Marka Przyjemskiego o działaniach, które były podejmowane w okresie międzysesyjnym, a także od sprawozdania przewodniczącego Zarządu, starosty wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza, z prac tego organu i wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji. Głos zabrała również naczelnik Wydziału Edukacji Olga Kośmińska-Giera, która przedstawiła stan przygotowania szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wrzesiński do rozpoczynającego się niebawem roku szkolnego. Od 1 września zajęcia będą odbywały się w trybie stacjonarnym z zachowaniem zaleceń sanitarnych. Rozpoczęcie roku szkolnego nie może mieć charakteru uroczystych akademii – jedynie klasy pierwsze zgromadzą się na otwartych przestrzeniach, by wysłuchać najważniejszych informacji. Pozostałe oddziały spotkają się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych. Wszystkie placówki edukacyjne zaopatrzone zostały w płyny do dezynfekcji, stacje odkażające, maseczki i termometry. W szkołach, gdzie jest to możliwe, klasy przydzielono do konkretnych pomieszczeń, aby zminimalizować przemieszczanie się uczniów w obrębie całego budynku.

Po części sprawozdawczej przyszedł czas na omówienie apelu rady w sprawie ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym, którego celem byłoby uczczenie zwycięskiego powstania wielkopolskiego 1918-1919. Inicjatywa Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu, poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Fundacji Zakłady Kórnickie i Muzeum Narodowego w Poznaniu zyskała poparcie powiatowych radnych (przy jednym głosie wstrzymującym się). W swojej odezwie zwrócili oni uwagę na ważność tego wydarzenia w historii naszego kraju i konieczność specjalnego podkreślenia jego roli w kształtowaniu wolnej ojczyzny. Ustanowienie ogólnopolskiego święta poświęconego powstaniu wielkopolskiemu miałoby nadać temu wydarzeniu odpowiednią rangę i znaczenie wśród innych ważnych uroczystości państwowych.

Następnie radni przystąpili do rozpatrzenia projektów uchwał. Pierwszy z nich związany był ze zmianami w uchwale, na podstawie której ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie we Wrześni wyodrębniono Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie i nadano placówce statut. Uchwalone jednomyślnie przez radnych zmiany dotyczyły statutowych zapisów odnoszących się do możliwości uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez ŚDS osób niebędących mieszkańcami powiatu wrzesińskiego. Dzięki wprowadzonym zapisom niepełnosprawni spoza naszego powiatu mogą korzystać z oferty placówki po podpisaniu stosownej umowy pomiędzy powiatem wrzesińskim a powiatem, z którego pochodzi uczestnik zajęć. Takich samych zmian dokonano w odniesieniu do Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie.

Radni pochylili się także nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. W ubiegłym roku rada przyjęła uchwałę związaną z przyznawaniem dotacji na bieżącą działalność klubów sportowych z terenu powiatu. Uchwalony wówczas akt spowodował, że przestały obowiązywać zapisy „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”, a zatem od tego czasu brakowało rozwiązań regulujących przyznawanie stypendiów bądź nagród dla sportowców i trenerów. Przyjęta na ostatnim posiedzeniu uchwała umożliwi gratyfikację zawodników mieszkających na terenie powiatu oraz tych, którzy na co dzień reprezentują kluby sportowe z tego obszaru, a także osób prowadzących ich szkolenie. Równocześnie przyczyni się do wspierania rozwoju kultury fizycznej w regionie oraz propagowania aktywności ruchowej wśród lokalnej społeczności.

W dalszym ciągu radni zajęli się zmianami w wieloletniej prognozie finansowej oraz w powiatowym budżecie. Miały one związek przede wszystkim ze zwiększeniem kwoty dochodów budżetu na 2021 rok i zmianami w planie wydatków. Modyfikacje były konsekwencją m.in. decyzji podjętych przez wojewodę wielkopolskiego odnośnie udzielanych dotacji. Zwiększone fundusze zostaną przeznaczone, np. na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, doposażenie nadzoru budowlanego w niezbędny sprzęt komputerowy w związku z procesem cyfryzacji, doposażenie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej czy wyposażenie szkół w podręczniki, a także materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Budżet powiatu zwiększył się również dzięki uzyskanym odszkodowaniom, m.in. z tytułu zalania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Politechnicznych czy szkód związanych z awarią instalacji wodnej w Powiatowym Urzędzie Pracy. Środki te będą wykorzystane w związku z remontem wymienionych obiektów i likwidacją zniszczeń. W wieloletniej prognozie finansowej dokonano modyfikacji planowanych zadań – korekty dotyczyły m.in. dostosowania planów do zmian powstałych w trakcie realizacji przedsięwzięć. Dodano także nowe zadania wykraczające poza rok 2021, np.: Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2021/2022, Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych w latach 2021-2022 czy też Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłosław, ul. Dworcowa.

Monika Tomczak


   

Pyszne wydarzenie

Już 12 września we Wrześni po raz drugi odbędzie się Powiatowe Święto Smaków, na które serdecznie zapraszamy!

Pierwsza edycja tej smacznej imprezy odbyła się w 2019 roku. Wówczas dla mieszkańców powiatu gotował znany dziennikarz i podróżnik Robert Makłowicz. Tym razem, po dwóch latach spowodowanej pandemią przerwy, gotującą gwiazdą Powiatowego Święta Smaków będzie Karol Okrasa, który podczas trzech pokazów (o godz. 13, 15 i 17) zaprezentuje próbkę swojej kulinarnej wirtuozerii.

Dużą zmianą względem pierwszej edycji będzie lokalizacja – na II Powiatowe Święto Smaków zapraszamy do parku im. Dzieci Wrzesińskich. Główna alejka wiodąca do amfiteatru i plac przy nim zamienią się w pełne pyszności targowisko. Swoje stoiska będą mieli producenci regionalnej żywności, lokalni wytwórcy czy sadownicy. Na kramikach pojawią się sery twarogowe, podpuszczkowe i dojrzewające, piwo, wędliny, pieczywo, owoce, kiszonki, przetwory mięsne, pierożki, oleje, miody oraz wyroby pszczelarskie, owocowe wina i wiele więcej. Oprócz zrobienia zakupów będzie również możliwość, by co nieco posmakować. Na pewno zadbają o to m.in. członkinie kół gospodyń wiejskich z terenu naszego powiatu. Wśród ich przysmaków na pewno nie zabraknie potraw z wielkopolskiej pyry, które wezmą udział w plebiscycie na najlepsze danie. Jednym z jurorów tego konkursu ma być oczywiście Karol Okrasa.

Wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek, pomysłodawca Powiatowego Święta Smaków podkreśla, że celem wydarzenia jest przede wszystkim promocja produktów lokalnych i stawianie na to, co wielkopolskie. Nie brakuje u nas ekologicznych wyrobów, które powstają przy wielkiej staranności i miłości do tradycji. Zapraszamy, by poznawać smaki, kosztować, kupować to, co regionalne i spędzić miłe popołudnie na Powiatowym Święcie Smaków. 

– Serdecznie zapraszam mieszkańców powiatu wrzesińskiego oraz wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni 12 września od godziny 12 na II Powiatowym Święcie Smaków – mówi wicestarosta Waldemar Grzegorek. – Będzie smacznie, wesoło, kolorowo i bez deszczu – zapewnia z uśmiechem.

Klara Skrzypczyk

 • Powiatowe Święto Smaków

   

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”, a w nim m.in.: artykuły o inwestycjach, podsumowanie akcji letniej, zapowiedzi powiatowych wydarzeń i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Strona 1
 • Strona 2
 • Strona 3
 • Strona 4
 • Strona 5
 • Strona 6
 • Strona 7
 • Strona 8
 • Strona 9
 • Strona 10
 • Strona 11
 • Strona 12
 • Strona 13
 • Strona 14
 • Strona 15
 • Strona 16

   

Starostwo Powiatowe we Wrześni poszukuje kandydata na stanowisko robotnik gospodarczy w Wydziale Dróg Powiatowych

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO
ROBOTNIK GOSPODARCZY W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH

Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Września
Określenie stanowiska:

Robotnik gospodarczy, wymiar czasu pracy – 1/1 etat  

Wymagania dla kandydatów:

 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • jego stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku.
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • prawo jazdy kat. C+E, T lub B,
 • kurs drwala, kurs na piły,
 • znajomość obsługi maszyn drogowych (remonter) lub doświadczenie w drogownictwie.

Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

 • utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, w szczególności:
 • wykonywanie remontów cząstkowych jezdni emulsją i grysami,
 • wykonywanie remontów cząstkowych chodników,
 • demontaż, montaż i naprawa poręczy, barier, znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • sprzątanie pasa drogowego,
 • koszenie trawy w pasie drogowym,
 • utrzymywanie zieleni przydrożnej, w szczególności:
 • karczowanie, wycinanie i podcinanie krzewów rosnących w pasie drogowym,
 • wycinanie odrostów drzew i krzewów.
 • wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych,
 • obsługa remontera drogowego,
 • wykonywanie doraźnych napraw powierzonego sprzętu.

 

Wymagane dokumenty, określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

dokumenty (CV, list motywacyjny, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną, kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe – certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku robotnika gospodarczego należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie do dnia 3 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września.

 

    Starosta Wrzesiński

  /-/ Dionizy Jaśniewicz

Września, 16 sierpnia 2021 r.


    

Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Dróg Powiatowych

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
PODINSPEKTOR
W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH


Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Września
Określenie stanowiska:

Podinspektor, wymiar czasu pracy – 1/1 etat

 

 1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
 • posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 3-letni staż pracy,
 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • prawo jazdy kat. B.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość kosztorysowania,
 • umiejętność czytania dokumentacji projektowej,
 • doświadczenie w wykonawstwie lub pracach drogowych,
 • samodzielność, rzetelność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista,
 • dobra praktyczna znajomość obsługi komputera.

 

 1. Przewidywany zakres obowiązków m.in.:
 • organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie robót wykonywanych przez pracowników gospodarczych i sezonowych,
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką paliwową i materiałową,
 • prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem okresowych kontroli stanu dróg, drogowych obiektów inżynierskich oraz przeprawy promowej,
 • prowadzenie spraw związanych z badaniem wpływu robót drogowych
  na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami dotyczącymi działań
  na drogach powiatowych,
 • prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami na drogach powiatowych, w tym dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych,
 • kontrolowanie zabezpieczenia robót w trakcie budowy lub utrzymania dróg,
 • kontrolowanie i dokonywanie odbiorów robót wykonywanych na drogach powiatowych, w tym odbiorów pogwarancyjnych i odbiorów pasa drogowego,
 • kontrolowanie działań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych,
 • wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie zarządzania, utrzymania i ochrony dróg powiatowych,
 • Współpraca w zakresie prowadzenia spraw związanych z:
 1. ewidencją dróg, obiektów mostowych, przepustów i promu oraz sporządzaniem informacji o drogach powiatowych,
 2. utrzymaniem zieleni przydrożnej,
 3. dokonywaniem okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 4. opracowywaniem projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 5. ograniczaniem niszczenia dróg przez ich użytkowników,
 6. eliminowaniem zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia),
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na stanowisku podinspektora,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.

 

 

 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
 • dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Wydziale Dróg Powiatowych” do dnia 3 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września,
 • aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

 

 1. Dodatkowe informacje:
 • brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany
  za brak spełnienia wymagań formalnych,
 • prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
 • informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wrzesnia.powiat.pl w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,
 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

          

    Starosta Wrzesiński

  /-/ Dionizy Jaśniewicz

Września, 16 sierpnia 2021 r.


  

Zapraszamy na mszę dożynkową

Zapraszamy do udziału w uroczystej mszy dożynkowej, która odbędzie się 29 sierpnia o godzinie 15 we wrzesińskiej farze. Dziękczynną mszę zwieńczy koncert chóru Camerata, którego początek zaplanowano na godz. 16. Wspólnie podziękujmy za tegoroczne plony!

 • Plakat - msza dożynkowa

    

Zaszczep się

 • Plakat - zaszczep się - corel 17 — JONSON + inne polowa sierpnia

   

Kolejna inwestycja rozpoczęta

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni na przełomie roku będzie mógł cieszyć się z nowego obiektu sportowego. Powstanie nie tylko boisko.
Pierwsze prace projektowe związane z budową boiska wielofunkcyjnego przeprowadzono już w 2020 roku. Będzie ono usytuowane w miejscu obecnego, przy ul. Koszarowej. W ostatnim czasie wykonawcy – firmie GRIMAR z Katowic – został przekazany plac budowy. Prace, które lada moment powinny się rozpocząć, obejmą wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej, na którym będzie można grać w piłkę nożną, siatkówkę oraz tenisa ziemnego. Na terenie obiektu znajdzie się również bieżnia wielotorowa o łącznej długości 192 metrów. Aby obiekt dla sportowców był kompletny, zostanie również wykonane zaplecze szatniowo-sanitarne, wyposażone w instalacje sanitarną i elektryczną. Powstanie ono z typowych modułów kontenerowych.
W okresach jesienno-zimowych na boiskach będzie montowane zadaszenie w postaci hali pneumatycznej o wymiarach 29 x 48 metra.
Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad 2,6 miliona złotych. Powiat wrzesiński na to zadanie pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 998 194 złotych. Termin zakończenia prac zaplanowany jest na połowę grudnia tego roku.

Klaudia Cicha

 • Przekazanie placu budowy
 • Przekazanie placu budowy
 • Przekazanie placu budowy

  

Narodowy Spis Powszechny trwa – nie zwlekajmy z tym obowiązkiem

Pani Katarzyna pyta, czy udział w Narodowym Spisie Powszechnym, który trwa od 1 kwietnia tego roku, jest konieczny.

 Tak, udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest naszym ustawowym obowiązkiem. Do 30 września bieżącego roku należy wziąć w nim udział. Spisem objęte są ludność i mieszkania. Jest on przeprowadzany przez Główny Urząd Statystyczny. Jeszcze raz podkreślam, że każdy pełnoletni obywatel ma ustawowy obowiązek w tym zakresie.

Spisać można się na kilka sposobów. Zalecany jest tak zwany samospis internetowy. W tym celu należy wejść na stronę spis.gov.pl i wypełnić formularz. Taka forma spisania się daje możliwość wzięcia udziału w loterii (szczegóły na stronie loteria.spis.gov.pl).

Można spisać się też przez telefon, dzwoniąc pod numer 22 279 99 99, albo w najbliższym urzędzie miasta lub gminy. Zbierane dane są poufne.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 roku o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. (Dz. U. z 2019 roku poz. 1775 ze zm.) oraz artykuły 56, 57 i 58 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 roku poz.443 ze zm.)

 

Elżbieta Staszak-Małecka

 • Plakat zachęcający do wzięcia udziału w spisie powszechnym

  

Newsletter