Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

W tym wydaniu m.in.: relacja z Powiatowego Święta Smaków, wywiad z Tomaszem Jakubiakiem, sporo informacji sportowych i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Przegląd Powiatowy nr 363, strona 1
 • Przegląd Powiatowy nr 363, strona 2
 • Przegląd Powiatowy nr 363, strona 3
 • Przegląd Powiatowy nr 363, strona 4
 • Przegląd Powiatowy nr 363, strona 5
 • Przegląd Powiatowy nr 363, strona 6
 • Przegląd Powiatowy nr 363, strona 7
 • Przegląd Powiatowy nr 363, strona 8
 • Przegląd Powiatowy nr 363, strona 9
 • Przegląd Powiatowy nr 363, strona 10
 • Przegląd Powiatowy nr 363, strona 11
 • Przegląd Powiatowy nr 363, strona 12
 • Przegląd Powiatowy nr 363, strona 13
 • Przegląd Powiatowy nr 363, strona 14
 • Przegląd Powiatowy nr 363, strona 15
 • Przegląd Powiatowy nr 363, strona 16

 

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTOR

W WYDZIALE BUDOWNICTWA I ŚRODOWISKA


Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300  Września
Określenie stanowiska:

Inspektor, wymiar czasu pracy – 1/1 etat

 

1.       Wymagania niezbędne dla kandydatów:

1)      posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 3 letni staż pracy lub wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 5 letni staż pracy,

2)      posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

3)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

4)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

6)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

2.       Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności,

2)      mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej,

3)      sumienności, rzetelność, odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań, obowiązkowość,

4)      wysoka kultura osobista,

5)      dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.

 

3.       Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

1)      merytoryczna ocena dokumentów stanowiących podstawę do wydania następujących decyzji administracyjnych:

a)       o pozwoleniu na budowę,

b)      o zatwierdzeniu projektu budowlanego,

c)       o pozwoleniu na rozbiórkę,

d)      zezwalających na realizację inwestycji drogowej dla dróg gminnych i powiatowych,

e)      o przeniesieniu pozwolenia na budowę,

f)        zezwalających na wejście na sąsiednią nieruchomość w celu wykonania robót budowlanych,

g)       sprzeciwu do zgłoszeń,

2)      merytoryczna ocena zgłoszeń budowy lub robót budowlanych, rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania,

3)      bezpośrednia obsługa interesantów w zakresie prowadzonych spraw, udzielanie informacji
i wyjaśnień.

 

4. Wymagane dokumenty:

1)          CV,

2)          list motywacyjny,

3)          kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)          kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5)          kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( certyfikaty, zaświadczenia),

6)    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

7)      oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku inspektora,

8)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.

 

 

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1)      dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór              na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Wydziale Budownictwa i Środowiska”              do dnia 7 października 2022 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września,

2)      aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Dodatkowe informacje:

1)      brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany
za brak spełnienia wymagań formalnych,

2)      prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,

3)      informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,       

4)      wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

          

 

 Starosta Wrzesiński

/-/ Dionizy Jaśniewicz

 

Września, 16 września 2022 r.


 

PEYDNbD3KLwAAAABJRU5ErkJggg==

ZAPROSZENIE

na spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000

Lasy Żerkowsko-Czeszewskie PLH300053

w sprawie projektu planu zadań ochronnych

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu realizuje projekt nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, dzięki któremu sporządzone zostaną plany zadań ochronnych (pzo) dla 22 obszarów Natura 2000 w województwie wielkopolskim.

Dla każdego obszaru Natura 2000 objętego projektem, tworzone są Zespoły Lokalnej Współpracy (ZLW), które umożliwiają zainteresowanym osobom, podmiotom, grupom interesu oraz instytucjom publicznym udział w procesie tworzenia projektu pzo. W ramach poszczególnych Zespołów organizowane są spotkania warsztatowe. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników spotkania warsztatowe ZLW obędą się w formie online, na platformie MS Teams.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w II spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 Lasy Żerkowsko-Czeszewskie PLH300053, które odbędzie się 23 września 2022 r., od godz. 10:00. Link do spotkań zostanie przesłany w przededniu wydarzenia.

Podczas II warsztatów zaprezentowane zostaną informacje o aktualnym stanie ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Lasy Żerkowsko-Czeszewskie PLH300053.

Zgłoszenia do Zespołów Lokalnej Współpracy prosimy przesyłać do 21 września 2022 r., na dres email: michal.jankowski@poznan.rdos.gov.pl. (z wyjątkiem osób, które wcześniej zgłosiły akces do Zespołu).

Szczegółowe informacje na temat spotkania można uzyskać pod nr telefonu 61 639 64 48.

Dołączanie do spotkania w aplikacji MS Teams nie wymaga pobrania dodatkowego oprogramowania, zatem mogą Państwo połączyć się z nami w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.

________

Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w województwie wielkopolskim przygotowywane są w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

OOlHblbfKUAAAAAElFTkSuQmCC


 

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

W tym wydaniu m.in. relacje z powiatowych wydarzeń, ciekawy wywiad, sporo informacji sportowych i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Przegląd Powiatowy nr 362, strona 1
 • Przegląd Powiatowy nr 362, strona 2
 • Przegląd Powiatowy nr 362, strona 3
 • Przegląd Powiatowy nr 362, strona 4
 • Przegląd Powiatowy nr 362, strona 5
 • Przegląd Powiatowy nr 362, strona 6
 • Przegląd Powiatowy nr 362, strona 7
 • Przegląd Powiatowy nr 362, strona 8
 • Przegląd Powiatowy nr 362, strona 9
 • Przegląd Powiatowy nr 362, strona 10
 • Przegląd Powiatowy nr 362, strona 11
 • Przegląd Powiatowy nr 362, strona 12
 • Przegląd Powiatowy nr 362, strona 13
 • Przegląd Powiatowy nr 362, strona 14
 • Przegląd Powiatowy nr 362, strona 15
 • Przegląd Powiatowy nr 362, strona 16

 

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO
ROBOTNIK GOSPODARCZY W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH

Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Września
Określenie stanowiska:

Robotnik gospodarczy, wymiar czasu pracy – 1/1 etat  

 

Wymagania dla kandydatów:

1)      posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

2)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5)      jego stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku,

6)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

1)      prawo jazdy kat. C+E, T lub B,

2)      kurs drwala, kurs na piły,

3)      znajomość obsługi maszyn drogowych (remonter) lub doświadczenie w drogownictwie.

Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

1)      utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, w szczególności:

ü  wykonywanie remontów cząstkowych jezdni emulsją i grysami,

ü  wykonywanie remontów cząstkowych chodników,

ü  demontaż, montaż i naprawa poręczy, barier, znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

ü  sprzątanie pasa drogowego,

ü  koszenie trawy w pasie drogowym,

2)      utrzymywanie zieleni przydrożnej, w szczególności:

ü  karczowanie, wycinanie i podcinanie krzewów rosnących w pasie drogowym,

ü  wycinanie odrostów drzew i krzewów,

3)      wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,

4)      przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych,

5)      obsługa remontera drogowego,

6)      wykonywanie doraźnych napraw powierzonego sprzętu.

 

Wymagane dokumenty, określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

dokumenty (CV, list motywacyjny, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną, kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe - certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku robotnika gospodarczego) należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie do dnia 30 września 2022 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września.

 

                        Wicestarosta Wrzesiński

                                                                              /-/ Waldemar Grzegorek

Września, 8 września 2022 r.         


 

Ścieżką pieszo-rowerową na piknik

Zakończenie budowy ścieżki pieszo-rowerowej z Gutowa Małego do Grzybowa było okazją do zorganizowania minirajdu rowerowego oraz spotkania w grodzie.

Impreza odbyła się w niedzielne popołudnie 28 sierpnia. Cykliści pokonali prawie 4-kilometrowy odcinek z Gutowa Małego do grodu w Grzybowie. Tam miał miejsce festyn zorganizowany przez powiat wrzesiński oraz koła gospodyń wiejskich w z Gutowa Małego, Kleparza oraz Grzybowa.

Ciąg jest zbudowany z kostki brukowej bezfazowej, a jego szerokość wynosi 2,5 m. Inwestycja objęła też budowę zjazdów do posesji i pól, odwodnienie terenu oraz przebudowę przepustu. Koszt inwestycji to 4,4 mln zł.

(red.)

 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
 • Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej

Newsletter