STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO
ROBOTNIK GOSPODARCZY W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH

Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Września
Określenie stanowiska:

Robotnik gospodarczy, wymiar czasu pracy – 1/1 etat  

 

Wymagania dla kandydatów:

1)      posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

2)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5)      jego stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku,

6)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

1)      prawo jazdy kat. C+E, T lub B,

2)      kurs drwala, kurs na piły,

3)      znajomość obsługi maszyn drogowych (remonter) lub doświadczenie w drogownictwie.

Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

1)      utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, w szczególności:

ü  wykonywanie remontów cząstkowych jezdni emulsją i grysami,

ü  wykonywanie remontów cząstkowych chodników,

ü  demontaż, montaż i naprawa poręczy, barier, znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

ü  sprzątanie pasa drogowego,

ü  koszenie trawy w pasie drogowym,

2)      utrzymywanie zieleni przydrożnej, w szczególności:

ü  karczowanie, wycinanie i podcinanie krzewów rosnących w pasie drogowym,

ü  wycinanie odrostów drzew i krzewów,

3)      wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,

4)      przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych,

5)      obsługa remontera drogowego,

6)      wykonywanie doraźnych napraw powierzonego sprzętu.

 

Wymagane dokumenty, określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

dokumenty (CV, list motywacyjny, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną, kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe - certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku robotnika gospodarczego) należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie do dnia 30 września 2022 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września.

 

                        Wicestarosta Wrzesiński

                                                                              /-/ Waldemar Grzegorek

Września, 8 września 2022 r.         


 

« wstecz

Newsletter