STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTOR

W WYDZIALE BUDOWNICTWA I ŚRODOWISKA


Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300  Września
Określenie stanowiska:

Inspektor, wymiar czasu pracy – 1/1 etat

 

1.       Wymagania niezbędne dla kandydatów:

1)      posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 3 letni staż pracy lub wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 5 letni staż pracy,

2)      posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

3)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

4)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

6)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

2.       Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności,

2)      mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej,

3)      sumienności, rzetelność, odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań, obowiązkowość,

4)      wysoka kultura osobista,

5)      dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.

 

3.       Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

1)      merytoryczna ocena dokumentów stanowiących podstawę do wydania następujących decyzji administracyjnych:

a)       o pozwoleniu na budowę,

b)      o zatwierdzeniu projektu budowlanego,

c)       o pozwoleniu na rozbiórkę,

d)      zezwalających na realizację inwestycji drogowej dla dróg gminnych i powiatowych,

e)      o przeniesieniu pozwolenia na budowę,

f)        zezwalających na wejście na sąsiednią nieruchomość w celu wykonania robót budowlanych,

g)       sprzeciwu do zgłoszeń,

2)      merytoryczna ocena zgłoszeń budowy lub robót budowlanych, rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania,

3)      bezpośrednia obsługa interesantów w zakresie prowadzonych spraw, udzielanie informacji
i wyjaśnień.

 

4. Wymagane dokumenty:

1)          CV,

2)          list motywacyjny,

3)          kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)          kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5)          kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( certyfikaty, zaświadczenia),

6)    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

7)      oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku inspektora,

8)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.

 

 

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1)      dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór              na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Wydziale Budownictwa i Środowiska”              do dnia 7 października 2022 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września,

2)      aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Dodatkowe informacje:

1)      brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany
za brak spełnienia wymagań formalnych,

2)      prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,

3)      informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,       

4)      wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

          

 

 Starosta Wrzesiński

/-/ Dionizy Jaśniewicz

 

Września, 16 września 2022 r.

« wstecz

Newsletter